στῇ
στήθει
στήθεσιν
στήθεσσι, στήθεσσιν
στηθέων
στήθη
στῆθι
στηθοδεσμίδα
στηθοδεσμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chestband, a girdle of the chest, brassiere (i.e., bra)
 • Forms:
στῆθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: abdomen, chest, breast, belly
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστῆθοςστήθη
GENστήθουςστηθέων
DATστήθειστήθεσι(ν)
ACCστῆθοςστήθη
στήθους
στηθύνια
στηθύνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: breast
 • Note: Diminutive of στῆθος
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστηθύνιονστηθύνια
GENστηθυνίουστηθυνίων
DATστηθυνίῳστηθυνίοις
ACCστηθύνιονστηθύνια
στηθυνίου
στήκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: στήκω
στήκειν
στήκετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: στήκω
στήκητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: στήκω
στήκοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: στήκω
στήκοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: στήκω
στήκω
 • Meaning:
  • to stand
  • to stand firm, be steadfast
 • Forms:
  • στήκειν Verb: Pres Act Infin
  • στήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • στήκετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • στήκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • στήκητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • στήκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
στῆλαι
στήλαις
στήλας
στήλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pillar, monument
  • tablet, block of stone
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστήληστῆλαι
GENστήληςστηλῶν
DATστήλῃστήλαις
ACCστήληνστήλας
στήλῃ
στήλην
στήλης
στηλιτεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: στηλιτεύω
στηλιτεύω
 • Meaning: to record, write on a stone
στηλογραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inscription (of a psalm), title
  • inscription on the surface of a pillar (στήλη)
  • a kind of psalm or song
 • Forms:
στηλογραφίαν
στηλόω
 • Active Meaning:
  • to set up as a monument
  • to set up as a target
  • to erect, set up
 • Passive Meaning:
  • to take one's place
  • to stand
 • Forms:
  • ἐστηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐστηλωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐστηλωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐστήλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐστήλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στηλώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • στήλωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
στηλώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: στηλόω
στήλωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: στηλόω
στήμονα
στήμονι
στήμονος
warp
στήμων
στήμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the warp (in a loom), the stationary threads through which the woof (κρόκη) is passed
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMστήμωνστήμονες
GENστήμονοςστήμων
DATστήμονιστήμοσι(ν)
ACCστήμοναστήμονας
στῆναι
στῆρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Note: Contraction of στέαρ
 • Meaning: hardened fat, tallow
στήριγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a support, helper, foundation
  • multitude, military support

   τὸ λοιπὸν τοῦ στηρίγματος
   and the rest of the multitude (II Kings 25:11 LXX)

 • Forms:
στηρίγματος
στηριγμάτων
στηριγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: firmness, stability, steadfastness
στηριγμοῦ
στηριεῖ
στηρίζει
στηρίζειν
στηρίζεται
στηρίζουσι, στηρίζουσιν
στηρίζω
 • Active Meaning:
  • to support (physically or morally)
  • to sustain someone (by making adequate provisions)
  • to secure in place
  • to strengthen
  • to set, place firmly and determinedly
  • to establish and mark firmly
  • to form a firm and enduring link with
  • to lean (something) upon (something); to prop
  • to continue
  • to stand firm and hold on to one's course of action
 • Middle Meaning:
  • to establish
  • to seek support and rely on
 • Passive Meaning:
  • to be fixed
  • to be present
  • to be established, be well established
  • to be held up, be supported, steady
  • to stay upon
  • to be steadfast
  • to confirm, establish, strengthen
 • Forms:
Present
 • στηρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • στηρίζειν Verb: Pres Act Infin
 • στηρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • στηρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • στηρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐστήριζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐστήριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐστηρίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • στηρίξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • στηριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • στηρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • στηρίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • στηριχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • στηριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐστήριξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐστήριξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐστήριξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐστήρισα Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐστηρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐστήρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐστηρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐστηρίχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • στηρίξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • στηρίξαι Verb: Aor Act Infin
 • στηρίξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • στηρίξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • στήριξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • στηρίσαι Verb: Aor Act Infin
 • στηρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • στήρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • στηριχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • στηριχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐστήρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐστηριγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐστηριγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐστηριγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐστηριγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐστηριγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐστηριγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐστήρικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐστήρικται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐστήρισαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐστηρίσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • ἐστηρισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐστήρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
στηρίζων
στηρίξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: στηρίζω
στηρίξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Ind Act 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: στηρίζω
στηρίξατε
στηρίξει
στήριξον
στηρίξω
στηρίξωμεν
στηρίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: στηρίζω
στηρίσατε
στηρίσει
στήρισον
στηρίσουσι, στηρίσουσιν
στηρίσω
στηριχθῇ
στηριχθῆναι
στηριχθήσεται
στηριῶ
στῇς
στήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἵστημι
στῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἵστημι
στήσαντας
στήσαντες
στήσαντος
στήσας
στήσατε
στησάτωσαν
στήσει
στήσειν
στήσεις
στήσεσθε
στήσεται
στήσετε
στήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἵστημι
στήσῃς
στήσητε
στήσομαι
στησόμεθα
στήσομεν
στῆσον
στήσονται
στήσουσι, στήσουσιν
στήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἵστημι
στήσωμεν
στῆτε
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἵστημι
στήτω
στήτωσαν