ὑφ’
ὑφαίνειν
ὕφαινον
ὑφαινόντων
ὑφαίνουσι, ὑφαίνουσιν
ὑφαίνω
 • Meaning:
  • to weave
  • to form into fabric by interlacing strands of wool, flax, hair, etc
 • Forms:
Present
 • ὑφαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ὕφαινον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ὑφαινόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ὑφαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
Aorist
 • ὑφᾶναι Verb: Aor Act Infin
 • ὕφανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὕφανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑφάνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • ὑφασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ὑφασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ὑφαιρέω
 • Active Meaning:
  • to take away (from under)
  • to fetch from below
  • to seize underneath
 • Middle Meaning:
  • to take away from
  • to filch away
  • to take up
 • Forms:
  • ὑφαιρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ὑφείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὑφείλετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὑφεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ὑφαιρούμενοι
ὑφαιρούμενος
ὑφᾶναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑφαίνω
ὕφανε, ὕφανεν
ὑφάνῃς
ὑφαντά
ὑφάντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a weaver
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑφάντηςὑφανταί
GENὑφάντουὑφαντῶν
ὑφαντών
DATὑφάντῃὑφάνταις
ACCὑφάντηνὑφάντας
ὑφαντόν
ὑφαντός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: woven, netlike, weblike
 • Forms:
ὑφάντου
ὑφαπλόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to spead
 • Forms:
  • ὑφάπλωσον Verb: Aor Act Imperatv 2nd Sing
ὑφάπλωσον
ὑφάπτειν
ὑφάπτω
 • Meaning: to set on fire from underneath, burn
 • Forms:
  • ὑφάπτειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑφῆψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑφῆψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑφῆψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὕφασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a web design, woven work
 • Forms:
ὑφάσματι
ὑφάσματος
ὑφασμένην
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning: to weave
 • Root: ὑφαίνω
ὑφασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑφαίνω
ὑφείλατο
ὑφείλετο
ὑφεῖλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑφαιρέω
ὑφελόμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to seize underneath
 • Root: ὑφαιρέω
ὑφελόντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ὑφέλω
ὑφέλω
 • Meaning: to subtract
 • Forms:
  • ὑφελόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ὑφέξεται
ὑφηγέομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to guide, go before, lead
 • Forms:
  • ὑφηγήσεται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Sing
ὑφηγήσεται
ὑφήγησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • guidance, leading
 • Forms:
 • ὑφηγήσεως Noun: Gen Sing Fem
ὑφῆψαν
ὑφῆψε, ὑφῆψεν
ὑφιστάμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to place under
 • Root: ὑφίστημι
ὑφιστάμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to place under
 • Root: ὑφίστημι
ὑφισταμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to place under
 • Root: ὑφίστημι
ὑφίστασο
ὑφίσταται
ὑφίστατο
ὑφίστημι
 • Active Meaning:
  • to resist, face, endure, withstand
  • to remain
  • to stand still
  • to take up a position (facing the enemy)
  • to take upon oneself, undertake, promise
  • to erect under
 • Middle Meaning:
  • to place for, set up for
  • to stand, stand still
  • to remain behind
  • to stand under
  • to take refuge
  • to stand ground, withstand, resist
  • to endure
  • to bear, stand
 • Forms:
Present
 • ὑφίστασο Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ὑφίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ὑφίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ὑποστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὑποστήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ὑποστησομένης Part: Fut Mid Gen Sing Fem
 • ὑποστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ὑπέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑποστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑποστῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ὑπόστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὑποστῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
ὑφοράω
 • Active Meaning:
  • to look at from below
  • to view with suspicion
 • Middle Meaning:
  • to suspect
  • to secretly suspect
 • Forms:
  • ὑφορώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ὑφορώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ὑφορώμενοι
ὑφορώμενος
ὑφωρᾶτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to look from below
 • Root: ὑφοράω