ἀποθανεῖν
ἀποθανεῖσθε
ἀποθανεῖται
ἀποθανέτω
ἀποθάνῃ
ἀποθανῇ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἀποθνήσκω
ἀποθάνῃς
ἀποθάνητε
ἀποθάνοι
ἀποθάνοιμεν
ἀποθανόντα
ἀποθανόντας
ἀποθανόντες
ἀποθανόντι
ἀποθανόντος
ἀποθανόντων
ἀποθανοῦμαι
ἀποθανούμεθα
ἀποθανοῦνται
ἀποθανοῦσι, ἀποθανοῦσιν
ἀποθάνω
ἀποθάνωμεν
ἀποθανών
ἀποθάνωσι, ἀποθάνωσιν
ἀποθαυμάζω
 • Meaning: to marvel at, be astonished
 • Forms:
  • ἀποθαυμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀπεθαύμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀποθαυμάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἀποθαυμάζων
ἀποθαυμάσας
ἀποθεῖναι
ἀποθέμενοι
ἀποθέμενος
ἄποθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from afar
ἀποθεοῦν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀποθεόω
ἀποθεόω
 • Meaning: to deify
 • Forms:
  • ἀποθεοῦν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
ἀποθερίζω
 • Meaning:
  • to cut off, mow down
  • to make an end of, destroy
 • Forms:
  • ἀπεθέρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ἀπόθες
ἀποθέσθαι
ἀπόθεσθε
ἀπόθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a removal, getting rid of, laying aside, putting away, act of putting off
ἀποθῆκαι
ἀποθήκας
ἀποθήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a storehouse, barn, repository, granary, storage bin, garner, storeroom
  • keeping temporarily unused
  • something stored and kept unused
 • Forms:
ἀποθήκην
ἀποθηκῶν
ἀποθησαυρίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to hoard up, store away
 • Root: ἀποθησαυρίζω
ἀποθησαυρίζοντας
ἀποθησαυρίζω
 • Meaning: to store, store away, hoard up, treasure away, lay up in store, put in storage
 • Forms:
  • ἀποθησαυρίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀποθησαυρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀποθησαυρίζων
ἀποθήσει
ἀποθήσεις
ἀποθήσομεν
ἀποθλίβουσι, ἀποθλίβουσιν
ἀποθλίβω
 • Meaning:
  • to press upon, press, squeeze out, crush, crowd
  • to press hard (against something)
 • Forms:
  • ἀποθλίβουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποθλίβουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέθλιψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποθνήσκουσι, ἀποθνήσκουσιν, ἀποθνῄσκουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀποθνήσκω
ἀποθνήσκει
ἀποθνῄσκει
ἀποθνῄσκειν
ἀποθνήσκειν
ἀποθνήσκεις
ἀποθνῄσκεις
ἀποθνήσκετε, ἀποθνῄσκετε
ἀποθνησκέτω, ἀποθνῃσκέτω
ἀποθνήσκομεν, ἀποθνῄσκομεν
ἀποθνῆσκον, ἀποθνῇσκον
ἀποθνήσκοντα, ἀποθνῄσκοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀποθνήσκω
ἀποθνήσκοντας, ἀποθνῄσκοντας
ἀποθνήσκοντες, ἀποθνῄσκοντες
ἀποθνήσκοντος, ἀποθνῄσκοντος
ἀποθνησκόντων, ἀποθνῃσκόντων
ἀποθνήσκουσι, ἀποθνῄσκουσι, ἀποθνήσκουσιν, ἀποθνῄσκουσιν
ἀποθνήσκω, ἀποθνῄσκω
 • Meaning:
  • to die, be dead
  • to come to the end of one's physical existence
 • Forms:
Present
 • ἀποθνήσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποθνήσκει Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • ἀποθνῄσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποθνήσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποθνήσκουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἀποθνῄσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποθνῄσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποθνῄσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀποθνῃσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποθνῄσκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀποθνῇσκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀποθνήσκοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀποθνήσκοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀποθνῄσκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀποθνῄσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀποθνῄσκοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀποθνῃσκόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀποθνῄσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποθνῄσκω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀποθνῄσκωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀποθνῄσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀπέθνῃσκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπέθνῃσκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέθνησκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπέθνησκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέθνῃσκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεθνῄσκοσαν Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀποθάνῃ, ἀποθανῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποθανεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀποθανεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀποθανοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀποθανούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀποθανοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀπέθαναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέθανε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεθάνετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπεθάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπεθάνομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέθανον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέθανον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεθάνοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀποθανοῦσιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἀποθανεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀποθανέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποθάνῃ, ἀποθανῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποθάνῃ, ἀποθανῇ Verb: 2Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • ἀποθάνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποθάνητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀποθάνοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποθάνοιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
 • ἀποθανόντα Part: 2Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀποθανόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀποθανόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀποθανόντι Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
 • ἀποθανόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • ἀποθανόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀποθάνω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποθάνωμε Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀποθάνωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀποθανών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀποθάνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἀποθνῄσκω, ἀποθνήσκω
ἀποθνήσκωμεν, ἀποθνῄσκωμεν
ἀποθνήσκων, ἀποθνῄσκων
ἀποθώμεθα