διά
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • διά + Gen = through, by, in the midst of
  • διά + Acc = because of
  • With Gen
   • Of Place: through (i.e., from one end to the other)

    διὰ μέσης τῆς πόλεως
    through the centre of the city

   • Of Time:
    • through

     δι’ ἡμέρας
     all through the day

    • always, continually, constantly, to the very end

     διὰ παντός
     for all time, continuously, continually, always

    • during

     διὰ νυκτός
     during the night

    • after (a lapse of time)

     δι’ ἑτῶν πλειδόνων
     after several years

   • Of Interval: for a distance of

    διὰ πέντε σταδίων
    at a distance of five stadia

   • Of Means: with

    γράφειν διὰ χάρτου καὶ μέλανος
    to write with paper and ink

   • Of Agency: through

    δι’ ἑρμηνέως
    through an interpreter

   • Of Indirect cause: through

    ἐτελεύτησεν Μωυσῆς ... διὰ ῥήματος κυρίου
    Moses died ... by the word of the Lord (Deut 34:5)

   • Adverbially:

    διὰ κενῆς
    in vain, to no purpose, uselessly (Lev 26:16)

    διὰ τάχους
    instantly (Ps 6:11)

    δι’ εὐθείας
    in a straight line (Isa 59:14)

    δι’ ἑκατέρου
    in either case (4Macc 5:21)

  • With Acc
   • Of Reason: because of, for the sake of

    διὰ τὸν ἄνθρωπον
    for the sake of man

   • Thanks to:

    ὅπως ἄν εὖ μοι γένηται διὰ σέ
    so that it would turn out to my advantage, thanks to you [Gen 12:13]

   • Time:
    • today, on that day, then, in the course of time

     διὰ τὴν ἡμέραν
     then [1Sam 9:12,13]

   • Direct Question: Why? (διὰ τί )
   • Causal: because (διά + article + infinitive verb)

    διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος
    because it had no depth (Matt 13:5)

    διὰ τὸ πειράζειν κύριον
    because they tested the Lord (Ex 17:7)

   • Causal: because

    διὰ τοῦτο
    because of this, therefore

   διὰ τί;
   why? for what purpose?

 • Forms:
  • δι’ PREP
δία
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ζεύς