ἀναρίθμητα
ἀναρίθμητοι
ἀναριθμήτοις
ἀναρίθμητον
ἀναρίθμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: innumerable, unnumbered, countless
 • Forms:
ἀναριθμήτους
ἀνάριθμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without number, countless
ἀναρίθμους
ἀναρπάζουσι , ἀναρπάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to snatch up
 • Root: ἀναρπάζω
ἀναρπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to snatch up, snatch away, kidnap, rob
  • to carry out highway robbery on
 • Forms:
  • ἀνήρπαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀνήρπαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀναρπάσας
 • Parse:
  • Part: Fut Act Gen Sing Fem
  • Part: Fut Act Acc Plur Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to snatch up
 • Root: ἀναρπάζω
ἀναῤῥήγνυμι
 • Meaning: to tear up, tear open, rip up, rend
 • Forms:
  • ἀνέῤῥηξαν, ἀνέρρηξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέῤῥηξεν, ἀνέρρηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναῤῥήξεις, ἀναρρήξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀναρρήξας
ἀναρρήξειν
ἀναῤῥήξεις, ἀναρρήξεις
ἀναρρίπτουσι , ἀναρρίπτουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to throw upward
 • Root: ἀναρρίπτω
ἀναρρίπτω
 • Meaning: to throw upward
ἀναρτάω
 • Meaning: to hang to, hang upon, attach to
ἀναρτήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to hang to
 • Root: ἀναρτάω
ἀναρχίᾳ
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: lack of a leader
 • Root: ἀναρχία
ἀναρχίαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: lack of a leader
 • Root: ἀναρχία
ἄναρχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without beginning
 • Forms:
ἀνάρχῳ