διαπαννυχίζειν
διαπαννυχίζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spend the whole night
 • Forms:
  • διαπαννυχίζειν Verb: Pres Act Infin
διαπαντός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: through all time, always, continually, constantly
 • Note: combination of διὰ παντός
διαπαρατηρέω
 • Active Meaning:
  • to watch closely, lie in wait
 • Middle Meaning:
  • to keep looking for an opportunity to assail
 • Forms:
  • διαπαρετηροῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • διεπαρετηροῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διαπαρατριβαί
διαπαρατριβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mutual irritation, constant irritation, violent contention, perverse disputing
 • Forms:
διαπαρετηροῦντο
διαπαρθενεύω
 • Active Meaning:
  • to deflower (a maiden), seduce
 • Passive Meaning:
  • to lose one's virginity
 • Forms:
  • διεπαρθενεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διεπαρθένευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
διαπαύσατε
διαπαύσετε
διαπαύσῃ
διαπαύω
 • Meaning:
  • to cause to cease to exist, make to cease
  • to cease to exist, desist
  • to omit
  • to leave (out)
 • Forms:
  • διαπαύσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • διαπαύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διαπαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
διαπειλέω
 • Active Meaning:
  • to threaten forcefully
  • to warn with threats
 • Middle Meaning:
  • to threaten violently, threaten severely
 • Forms:
  • διαπειλησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • διαπειλήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διηπειλεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαπειλησάμενοι
διαπειλήσῃ
διαπειράζεις
διαπειράζω
 • Meaning:
  • to tempt, make trial of
  • to put to a test, test
 • Forms:
  • διαπειράζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
διαπείραντες
διαπειρόμενοι
διαπείρω
 • Meaning: to pierce, transfix, drive through
 • Forms:
  • διαπειρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • διαπείραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
διαπέμπεται
διαπέμπονται
διαπέμπω
 • Active Meaning:
  • to send over
  • to send (with a message)
 • Middle Meaning:
  • to send messages, send word
  • to send off in different directions
  • to send to and fro
  • to spread (in all directions)
 • Forms:
  • διαπεμψαίμην Verb: Aor Mid Opt 1st Sing
  • διαπεμψάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • διαπεμπομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • διαπέμψασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • διαπεμψάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • διαπεμφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διαπέμπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διαπεμψαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
  • διέπεμψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεπέμψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • διαπέμπονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • διαπέμψασθαι Verb: Aor Mid Infin
διαπεμφθῆναι
διαπεμψαίμην
διαπεμψάμενοι
διαπεμψάμενος
διαπεμψαμένων
διαπέμψασθαι
διαπέμψασθε
διαπεπετακότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαπετάζω
διαπεπετασμένα
διαπεπετασμέναι
διαπεπετασμένων
διαπεπρᾶσθαι
διαπεπτωκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαπίπτω
διαπεπτωκότας
διαπεπτωκότες
διαπερᾶσαι
διαπεράσαντες
διαπεράσαντος
διαπεράσει
διαπεράσομεν
διαπεράω
 • Meaning:
  • to go over, go across, pass over, sail over, cross over, pass through, traverse
  • to sail over
 • Forms:
  • διαπερᾶσαι Verb: Aor Act Infin
  • διαπεράσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διαπεράσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • διαπεράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαπεράσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • διαπερῶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • διαπερῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διαπερῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • διεπέρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεπέρασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεπέρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαπερῶν
διαπερῶντες
διαπερῶσι, διαπερῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διαπεράω
διαπεσεῖν
διαπεσεῖται
διαπέσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: διαπίπτω
διαπέσητε
διαπεσόντος
διαπετάζω
 • Meaning:
  • to stretch out, unfold (as petals of a flower unfold)
  • to open and spread out
 • Forms:
  • διαπεπετακότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • διαπεπετασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • διαπεπετασμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • διαπεπετασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
  • διαπετάσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • διαπετάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διεπέτασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • διεπετάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • διεπέτασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαπέταμαι
 • Meaning: to fly through
 • Forms:
  • διέπτη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διαπτάσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • διιπτάμενον
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
διαπετάννυμι
 • Meaning: to open and spread out
διαπετάσασα
διαπετάσῃ
διαπεφεύγασιν
διαπεφευγέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
 • Meaning:
  • to escape; to get away from
 • Root:διαφεύγω
διαπεφευγότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαφεύγω
διαπεφευγότες
διαπεφευγώς
διαπεφυλαγμένη
διαπεφωνήκαμεν
διαπεφώνηκεν
διαπιπράσκοντες
διαπιπράσκω
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning:
  • to sell off
 • Forms:
  • διαπεπρᾶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • διαπιπράσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διαπίπτειν
διαπίπτοις
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
 • Meaning: to fall away, fail, make a mistake
 • Root: διαπίπτω
διαπίπτουσαν
διαπίπτω
 • Meaning:
  • to fall away, slip away, escape
  • to fall apart, crumble in pieces, collapse, disintegrate
  • to perish
  • to fail to materialize, fall through
  • to rot away
  • to make a mistake, err
  • to go missing
  • to be lost, be useless, be in vain
 • Forms:
  • διαπεσόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc
  • διαπίπτειν Verb: Pres Act Infin
  • διαπίπτουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • διαπίπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διαπέσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διαπεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διαπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
  • διαπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διαπέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διέπεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διαπεπτωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • διαπεπτωκότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
διαπίπτων
διαπλανάω
 • Meaning: to mislead completely
 • Forms:
  • διεπλάνα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
διαπλάσαντες
διαπλάσσω
 • Meaning: to form, mould, shape
 • Forms:
  • διαπλάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
διαπλατύνηται
διαπλατύνω
 • Meaning: to make very wide, dilate, prolong, lengthen
 • Forms:
  • διαπλατύνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
διαπλεύσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:διαπλέω
διαπλεύσαντες
διαπλέω
 • Meaning: to sail through, sail over
 • Forms:
  • διαπλεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
διαπληκτίζομαι
 • Meaning:
  • to fight with the hands with each other
  • to spar with, skirmish with, fight
 • Forms:
  • διαπληκτιζομένους Part: Pres Act Acc Plur Masc
διαπληκτιζομένους
διαπλοκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: intermixture
διάπλοκοι
διάπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: interwoven, plaited
διαπλώσας
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to sail through
 • Root: διαπλέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to unfold
 • Root: διαπλόω
διαπνεύσῃ
διάπνευσον
διαπνέω
 • Meaning:
  • to blow through
  • to breathe through space
  • to dawn (e.g., the day dawns)
 • Forms:
  • διαπνεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διάπνευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
διαπονέομαι
διαπονέω
 • Active Meaning:
  • to work out
  • to endeavour assiduously
  • to elaborate
  • to labour, toil through
  • to be worried, be grieved
 • Passive Meaning:
  • to be worn out
  • to get physically tired
  • to be disturbed, annoyed
 • Forms:
  • διαπονήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διαπονέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • διαπονηθείς Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • διαπονηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαπονούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • διαπονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διαπονηθείς
διαπονήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διαπονέω
διαπονηθήσεται
διαπονούμενοι
διαπονοῦντες
διαπονοῦσι, διαπονοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to work out with labour, elaborate
 • Root: διαπονέω
διαπορεῖσθαι
διαπορεύεσθαι
διαπορευέσθω
διαπορεύεται
διαπορεύηται
διαπορευθείς
διαπορεύομαι
 • Meaning:
  • to walk through, proceed, go through, journey in, pass by, pass through
  • to conduct one's life, conduct oneself
  • to run, flow

   ἐπὶ παντὸς βουνοῦ μετεώρου ὕδωρ διαπορευόμενον
   on every high hill will be running water (Isa 30:25)

 • Forms:
Present
 • διαπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διαπορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • διαπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαπορεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • διαπορευόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διαπορευομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • διαπορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διαπορευόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • διαπορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διαπορευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • διαπορευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διαπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διαπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διαπορεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • διεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διεπορευόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διαπορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • διαπορευθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
διαπορευόμενα
διαπορευομένης
διαπορευόμενοι
διαπορευόμενον
διαπορευόμενος
διαπορευομένου
διαπορευομένους
διαπορευομένων
διαπορεύονται
διαπορεύου
διαπορεύσεται
διαπορέω
 • Meaning: to be totally confused, be in doubt, be very perplexed
 • Forms:
  • διαποροῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • διαπορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διαπορηθεῖς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • διαποροῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • διαπορῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • διαπορῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • διαπορεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διηπόρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διηπόρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διηπόρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • διηποροῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διαπορῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: διαπορέω
διαπορηθεῖς
διαποροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαπορέω
διαποροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: διαπορέω
διαπορῶν
διαπραγματεύομαι
 • Meaning: to earn in business, gain by trading, thoroughly occupy oneself
 • Forms:
  • διεπραγματεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • διεπραγματεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διαπρᾶξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperat 2nd Sing
 • Root:διαπράσσω
διαπραξάμενοι
διαπράξασθαι
διάπρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of selling to various purchasers
διαπράσσω
 • Active Meaning:
  • to pass over
  • to finish doing (something)
 • Middle Meaning:
  • to bring about
  • to accomplish
 • Forms:
  • διαπράξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • διαπράττεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διαπραξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
διαπράττεσθαι
διαπρέπειν
διαπρεπεῖς
διαπρεπῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: magnificent
 • Root: διαπρεπής
διαπρεπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: illustrious, magnificent, distinguished, prominent, eminent
 • Forms:
διαπρέποντες
διαπρεπόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διαπρέπω
διαπρεπούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: διαπρέπω
διαπρεπουσῶν
διαπρέπω
 • Meaning:
  • to flourish
  • to appear prominent, conspicuous
  • to be eminent
 • Forms:
  • διέπρεπε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διαπρέψαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • διαπρέψαντα
   • Part: Aor Act Acc Sing Masc
   • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • διαπρέψας
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διαπρεπούσας
   • Part: Pres Act Gen Sing Fem
   • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • διαπρεπουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • διαπρέψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διαπρέποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διαπρέπειν Verb: Pres Act Infin
διαπρέπων
 • Parse #1:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to appear prominent
 • Root: διαπρέπω
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Gen Plur MFN
 • Meaning: distinguished
 • Root: διαπρεπής
διαπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: distinguished, magnificently
διαπρέψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root: διαπρέπω
διαπρέψαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαπρέπω
διαπρέψαντες
διαπρεψάντων
διαπρέψας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: διαπρέπω
διαπρίζω
 • Meaning: to saw quite through, saw asunder.
 • Note: Also see πρίζω
 • Forms:
  • διέπρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαπρίω
 • Meaning:
  • to saw apart
  • Fig.: to exasperate, infuriate, enrage
  • Fig.: to cut to the heart, cut to the quick
 • Forms:
  • διεπρίοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διαπτάσθαι
διαπτώσεως
διάπτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fall, failure, error
διαπυνθάνομαι
 • Meaning: to find out by investigation; to search by questioning
 • Forms:
  • διαπυνθανομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
διαπυνθανομένων
διάπυρον
διάπυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: red-hot, very hot, extremely hot
 • Forms:
διαπυρούμενος
διαπύρους
 • Parse #1:
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: red-hot
 • Root: διάπθρος
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Imperf Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to set on fire; to ignite
 • Root: διαπθρόω
διαπυρόω
 • Active Meaning:
  • to subject someone to intense effect of something (like thirst)
  • to set on fire, burn with
 • Passive Meaning:
  • to be consumed with thirst
 • Forms:
  • διαπυρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
διαπωλέω
 • Meaning: to sell publicly
 • Forms:
  • διεπώλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
διασαφέω
 • Meaning: to show plainly, make very clear