διαπαντός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: through all time, always, continually, constantly
διαπαρατηρέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to watch closely, lie in wait
  • Middle:
   • to keep looking for an opportunity to assail
 • Forms:
  • διαπαρετηροῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • διεπαρετηροῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διαπαρατριβαί
διαπαρατριβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mutual irritation, constant irritation, violent contention, perverse disputing
 • Forms:
διαπαρετηροῦντο
διαπαρθενεύω
 • Meaning:
  • Active:
   • to deflower (a maiden), seduce
  • Passive:
   • to lose one's virginity
 • Forms:
  • διεπαρθενεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διεπαρθένευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
διαπαύσατε
διαπαύσετε
διαπαύσῃ
διαπαύω
 • Meaning:
  • to cause to cease to exist, make to cease
  • to cease to exist, desist
  • to omit
  • to leave (out)
 • Forms:
  • διαπαύσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • διαπαύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διαπαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
διαπειλέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to threaten forcefully
   • to warn with threats
  • Middle:
   • to threaten violently, threaten severely
 • Forms:
  • διαπειλησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • διαπειλήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διηπειλεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαπειλησάμενοι
διαπειλήσῃ
διαπειράζεις
διαπειράζω
 • Meaning:
  • to tempt, make trial of
  • to put to a test, test
 • Forms:
  • διαπειράζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
διαπείραντες
διαπείρω
 • Meaning: to pierce, transfix, drive through
 • Forms:
  • διαπείραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
διαπέμπεται
διαπέμπω
 • Meaning:
  • Active:
   • to send over
   • to send (with a message)
  • Middle:
   • to send messages, send word
   • to send off in different directions
   • to send to and fro
   • to spread (in all directions)
 • Forms:
  • διαπέμψασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • διαπεμψάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • διαπεμφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διαπέμπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διαπεμψαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
  • διέπεμψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεπέμψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διαπεμφθῆναι
διαπεμψάμενος
διαπεμψαμένων
διαπέμψασθε
διαπεπετακότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαπετάζω
διαπεπετασμένα
διαπεπετασμέναι
διαπεπετασμένων
διαπεπτωκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαπίπτω
διαπεπτωκότες
διαπερᾶσαι
διαπεράσαντες
διαπεράσαντος
διαπεράσει
διαπεράσομεν
διαπεράω
 • Meaning:
  • to go over, go across, pass over, sail over, cross over, pass through, traverse
  • to sail over
 • Forms:
  • διαπερᾶσαι Verb: Aor Act Infin
  • διαπεράσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διαπεράσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • διαπεράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαπεράσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • διαπερῶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • διαπερῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διαπερῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • διεπέρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεπέρασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεπέρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαπερῶν
διαπερῶντες
διαπερῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διαπεράω
διαπεσεῖν
διαπεσεῖται
διαπέσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: διαπίπτω
διαπέσητε
διαπετάζω
 • Meaning:
  • to stretch out, unfold (as petals of a flower unfold)
  • to open and spread out
 • Forms:
  • διαπεπετακότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • διαπεπετασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • διαπεπετασμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • διαπεπετασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
  • διαπετάσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • διαπετάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διεπέτασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • διεπετάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • διεπέτασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαπέταμαι
διαπετάννυμι
 • Meaning: to open and spread out
διαπετάσασα
διαπετάσῃ
διαπεφεύγασιν
διαπεφευγότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαφεύγω
διαπεφευγότες
διαπεφευγώς
διαπεφυλαγμένη
διαπεφωνήκαμεν
διαπεφώνηκεν
διαπίπτειν
διαπίπτοις
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
 • Meaning: to fall away, fail, make a mistake
 • Root: διαπίπτω
διαπίπτουσαν
διαπίπτω
 • Meaning:
  • to fall away, slip away, escape
  • to fall apart, crumble in pieces, collapse, disintegrate
  • to perish
  • to fail to materialize, fall through
  • to rot away
  • to make a mistake, err
  • to go missing
  • to be lost, be useless, be in vain
 • Forms:
  • διαπίπτειν Verb: Pres Act Infin
  • διαπίπτουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • διαπίπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διαπέσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διαπεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διαπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
  • διαπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διαπέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διέπεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διαπεπτωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • διαπεπτωκότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
διαπίπτων
διαπλανάω
 • Meaning: to mislead completely
 • Forms:
  • διεπλάνα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
διαπλάσσω
διαπλατύνηται
διαπλατύνω
 • Meaning: to make very wide, dilate, prolong, lengthen
 • Forms:
  • διαπλατύνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
διαπλεύσαντες
διαπλέω
 • Meaning: to sail through, sail over
 • Forms:
  • διαπλεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
διαπληκτίζομαι
 • Meaning:
  • to fight with the hands with each other
  • to spar with, skirmish with, fight
 • Forms:
  • διαπληκτιζομένους Part: Pres Act Acc Plur Masc
διαπληκτιζομένους
διαπλοκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: intermixture
διάπλοκοι
διάπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: interwoven, plaited
διαπνεύσῃ
διάπνευσον
διαπνέω
 • Meaning:
  • to blow through
  • to breathe through space
  • to dawn (e.g., the day dawns)
 • Forms:
  • διαπνεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διάπνευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
διαπονέομαι
διαπονέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to work out
   • to endeavour assiduously
   • to elaborate
   • to labour, toil through
   • to be worried, be grieved
  • Passive:
   • to be worn out
   • to get physically tired
   • to be disturbed, annoyed
 • Forms:
  • διαπονέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • διαπονηθείς Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • διαπονηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαπονούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • διαπονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διαπονηθείς
διαπονηθήσεται
διαπονούμενοι
διαπονοῦντες
διαπονοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to work out with labour, elaborate
 • Root: διαπονέω
διαπορεῖσθαι
διαπορεύεσθαι
διαπορευέσθω
διαπορεύεται
διαπορεύηται
διαπορευθείς
διαπορεύομαι
 • Meaning:
  • to walk through, proceed, go through, journey in, pass by, pass through
  • to conduct one's life, conduct oneself
  • to run, flow

   ἐπὶ παντὸς βουνοῦ μετεώρου ὕδωρ διαπορευόμενον
   on every high hill will be running water (Isa 30:25)

 • Forms:
Present
 • διαπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διαπορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • διαπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαπορεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • διαπορευόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διαπορευομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • διαπορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διαπορευόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • διαπορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διαπορευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • διαπορευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διαπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διαπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διαπορεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • διεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διεπορευόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διαπορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • διαπορευθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
διαπορευόμενα
διαπορευομένης
διαπορευόμενοι
διαπορευόμενον
διαπορευόμενος
διαπορευομένου
διαπορευομένους
διαπορευομένων
διαπορεύονται
διαπορεύου
διαπορεύσεται
διαπορέω
 • Meaning: to be totally confused, be in doubt, be very perplexed
 • Forms:
  • διαποροῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • διαπορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διαπορηθεῖς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • διαπορῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • διαπορῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • διαπορεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διηπόρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διηπόρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διηπόρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • διηποροῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διαπορῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: διαπορέω
διαπραγματεύομαι
 • Meaning: to earn in business, gain by trading, thoroughly occupy oneself
 • Forms:
  • διεπραγματεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • διεπραγματεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διαπραξάμενοι
διάπρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of selling to various purchasers
διαπράσσω
 • Meaning:
  • Active:
   • to pass over
   • to finish doing (something)
  • Middle:
   • to bring about
   • to accomplish
 • Forms:
διαπρεπεῖς
διαπρεπῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: magnificent
 • Root: διαπρεπής
διαπρεπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: illustrious, magnificent, distinguished, prominent, eminent
 • Forms:
διαπρέπω
 • Meaning:
  • to flourish
  • to appear prominent, conspicuous
  • to be eminent
 • Forms:
  • διέπρεπε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
διαπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: distinguished, magnificently
διαπρίζω
 • Meaning: to saw quite through, saw asunder.
 • Note: Also see πρίζω
 • Forms:
  • διέπρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαπρίω
 • Meaning:
  • to saw apart
  • Fig.: to exasperate, infuriate, enrage
  • Fig.: to cut to the heart, cut to the quick
 • Forms:
  • διεπρίοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διαπτώσεως
διάπτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fall, failure, error
διαπυνθάνομαι
 • Meaning: to find out by investigation
διάπυρον
διάπυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: red-hot, very hot, extremely hot
 • Forms:
διαπυρούμενος
διαπυρόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to subject someone to intense effect of something (like thirst)
   • to set on fire, burn with
  • Passive:
   • to be consumed with thirst
 • Forms:
  • διαπυρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
διαπωλέω
 • Meaning: to sell publicly
 • Forms:
διασαφέω
 • Meaning: to show plainly, make very clear