διακαθαίρω
 • Meaning: to clean out, purge thoroughly
 • Forms:
  • διακαθαίρωνPart: Pres Act Nom Sing Masc
διακαθαίρων
διακαθᾶραι
διακαθαριεῖ
διακαθαρίζω
 • Meaning: to cleanse fully, clean out, thoroughly purge, winnow
 • Forms:
  • διακαθᾶραι Verb: Aor Act Infin
  • διακαθαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
διακαθιζάνῃς
διακαθιζάνω
 • Meaning:
  • to sit down apart
  • to relieve oneself, to have a bowel movement
 • Forms:
  • διακαθιζάνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
διακαθίζω
 • Meaning:
  • to besiege
  • to take up a position (with one's troops)
  • to make to sit apart, set apart
 • Forms:
  • διεκάθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
διακαίω
 • Meaning: to burn through, burn away, heat to excess
 • Forms:
  • διέκαιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διέκαιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διακαλύπτω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reveal to view
διακάμπτω
 • Meaning:
  • to bend, bend about, bend over
  • to turn about
 • Forms:
  • διέκαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διακάρδιον
διακάρδιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • heart-piercing
 • Forms:
  • διακάρδιον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
διακαρτερέω
 • Meaning:
  • to endure to the end, last out, bear patiently
  • to hold out against (when in difficulty)
 • Forms:
  • διακαρτερήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • διεκαρτέρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διακαρτερῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
διακαρτεροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • to endure to the end
 • Root:διακαρτερέω
διακαρτερήσωμεν
διακαρτερῶν
διακατασχεῖν
διακατασχών
 • Parse #1:
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to slit, cut open
 • Root: κατασχάζω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to hold fast
 • Root: κατέχω
διακατελέγχομαι
 • Meaning: to refute completely, prove downright, confute, convince
 • Forms:
  • διακατηλέγχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διακατέχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • to hold fast
 • Root:κατέχω
διακατέχω
 • Meaning:
  • to hold fast, keep, occupy
  • to seize
 • Forms:
  • διακατασχεῖν Verb: Aor Act Infin
διακατηλέγχετο
διάκειμαι
 • Meaning:
  • to be in a certain state
  • to be disposed (in a certain manner, mentally)
  • to be fixed
 • Forms:
  • διέκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διακειμένην Part: Pres/Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • διακείμενος Part: Pres/Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • διακεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διάκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διακείμενοι Part: Pres/Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • διακειμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • διακειμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
διακειμένην
διακείμενοι
διακείμενος
διακειμένου
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root:διάκειμαι
διακειμένους
διακειμένῳ
διακεῖσθαι
διάκειται
διακεκομίκασι, διακεκομίκασιν
διακεκοσμημένος
διακεκριμένοι
διακελεύομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to exhort, give orders, direct
  • to encourage one another
 • Forms:
  • διακελευσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • διακελευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
διακελευόμενοι
διακελευσάμενος
διακελεύω
 • Meaning: to order
διακενῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • without cause, in vain, idly
  • purposelessly, to no purpose, aimlessly, wantonly
διάκενος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • light, worthless, hollow, quite empty
  • porous
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιάκενοςδιάκενον
GENδιακένου
DATδιακένῳ
ACCδιάκενον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιάκενοιδιάκενα
GENδιακένων
DATδιακένοις
ACCδιακένουςδιάκενα
διακένῳ
διακεχειρίσθαι
διακεχρισμένα
διακεχυμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: διαχέω
διακέχυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διαχέω
διακεχωρισμένοι
διακεχωρισμένος
διακεχωρισμένων
διακινδυνεύοντας
διακινδυνεύω
 • Meaning: to run all risks, make a desperate attempt, hazard all
 • Forms:
  • διακινδυνεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
διακινέω
 • Meaning:
  • to move along, move thoroughly
  • to cause to move along
  • to move, stir
  • to agitate, stimulate
 • Forms:
  • διεκίνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διακινηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
διακινηθείς
διακλάσαντες
διακλάω
 • Meaning:
  • to break in two, break in small parts
  • to cut (a slice of bread)
 • Forms:
  • διακλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διακλάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
διακλείει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing; Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: διακλείω
διακλείω
 • Meaning: to hem in and deny exit; to stop progress
 • Forms:
  • ἐκλείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διακλείει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing; Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
διακλέπτεται
διακλέπτω
 • Active Meaning:
  • to steal away, steal at different times
 • Middle Meaning:
  • to act in stealth (in doing something)
 • Forms:
  • διακλέπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διεκλέπτετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διακλῶν
διακολουθέω
 • Meaning: to follow through
διακολυμβάω
 • Meaning: to dive and swim across
 • Forms:
  • διακολυμβώντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • διεκολύμβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
διακολυμβώντων
διακομίζειν
διακομιζομένων
διακομίζω
 • Active Meaning:
  • to carry over
 • Middle/Passive Meaning:
  • to betake oneself
 • Forms:
  • διακομιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • διεκόμισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διακομίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διακομίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διακομισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • διακομισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • διεκόμισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεκόμισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διακομίσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • διεκομίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διακομίζων
διακομίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: διακομίζω
διακομίσαντας
διακομίσαντες
διακομισθείς
διακομισθέντες
διακόνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διακονέω
διακονεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διακονέω
διακονεῖν
διακονείτωσαν
διακονέω
 • Meaning:
  • to wait on someone (at table), be an attendant, attend
  • to serve (someone), minister
  • to care for, take care of
  • to help, support someone
  • to serve in the office of a deacon
 • Forms:
Present
 • διακονουμένων Part Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διακονουμένους Part Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διακόνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • διακόνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διακονεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • διακονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διακονεῖν Verb: Pres Act Infin
 • διακονείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • διακονῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διακονουμένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • διακονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διακονούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • διακονοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • διακονῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διηκόνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διηκόνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διηκόνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διακονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • διακονήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • διακονηθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • διακονηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διακονῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • διακονήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • διηκονήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • διηκόνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διηκόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διακονῇ
διακονηθεῖσα
διακονηθῆναι
διακονῆσαι
διακονησάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • Root:διακονέω
διακονησάμενος
διακονήσαντες
διακονήσασθαι
διακονήσει
διακονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • service, serving task (i.e., housework)
  • service, table service, utensils
  • aid, support, distribution
  • attendance, ministry, administration, ministration
 • Forms:
διακονίᾳ
διακονίαι
διακονίαν
διακονίας
διακονικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • serviceable
 • Forms:
  • διακονική Adj: Nom Sing Fem
διακονική
διακονιῶν
διάκονοι
διακόνοις
διάκονον
διάκονος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an attendant, waiter, deacon, minister, assistant, servant
  • someone who gives personal service
  • torturer
διακόνου
διακονοῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
 • Root:διακονέω
διακονουμένῃ
διακονουμένους
διακονουμένων
διακονοῦντες
διακονούντων
διακόνους
διακονοῦσαι
διακονοῦσι, διακονοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:διακονέω
διακόνῳ
διακονῶν
διακόνων
διακοπάς
διακοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gorge; steep, narrow course (in the ground)
  • a gash, cleft, channel, cutting through
  • a breach, rupture, quarrel
  • a refutation
  • a divorce
 • Forms:
διακοπήν
διακοπῆς
διακόπτεται
διακόπτειν
διακόπτοντος
διακόπτω
 • Meaning:
  • to gash, cut in two, cut through, sever, cut apart, cut to pieces
  • to force one's way into (an area by destroying a barrier)
  • to destroy and overcome (a barrier in order to force one's way in)
 • Forms:
  • διακόψαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
  • διακόπτειν Verb: Pres Act Infin
  • διακόπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διακόπτοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • διακοπῶν Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • διακόψαι Verb: Aor Act Infin
  • διάκοψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διεκόπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διέκοπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διέκοπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • διεκόπτοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • διέκοψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διέκοψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διέκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διακοπῶν
διακόσια
διακοσίαι
διακοσιάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: two hundred times
διακοσίας
διακόσιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: 200, two hundred
 • Forms:
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιακόσιοιδιακόσιαιδιακόσια
GENδιακοσίωνδιακοσίωνδιακοσίων
DATδιακοσίοιςδιακοσίαιςδιακοσίοις
ACCδιακοσίουςδιακοσίαςδιακόσια
VOCδιακόσιοιδιακόσιαιδιακόσια
διακοσίοις
διακοσιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: two hundredth
 • Forms:
διακοσίους
διακοσίων
διακοσμέω
 • Meaning:
  • to adorn, put in order, arrange, regulate, dispose, marshal
  • to deck out, get a horse ready with a saddle pack
 • Forms:
  • διεκόσμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διακεκοσμημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
διακοσμήσεως
διακόσμησιν
διακόσμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • decoration, embellishment
  • regulation, orderly arrangement, a setting in order, regulating, decree
διακούετε
διακούομαι
διακούσομαι
διακούω
 • Meaning:
  • to hear a case
  • to judicially try a case
  • to give (someone) a hearing
  • to be an arbiter
 • Forms:
  • διακούετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • διακούομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • διακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • διακούων Part: Pres Act Nom Sing Masc
διακούων
διακόψαι
διακόψαντι
διάκοψον
διακρατεῖσθαι
διακρατέω
 • Meaning:
  • to hold fast, hold one's own
  • to detain, hold back, hold at bay
  • to hold in possession
 • Forms:
  • διακρατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διεκράτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
διακρατοῦσι, διακρατοῦσιν
διακριβάζομαι
 • Meaning:
  • to be exact, examine with precision
  • to act meticulously
διακριβοῦν
διακριβόω
 • Meaning:
  • to examine closely
  • to portray exactly, be accurate (in description)
 • Forms:
  • διακριβοῦν Verb: Pres Act Infin
  • διηκριβασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
διακριθῇ
διακριθήσομαι
διακριθῆτε
διακρῖναι
διακρίναντα
διακρίνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διακρίνω
διάκρινε
διακρίνει
διακρινεῖ
διακρίνειν
διακρινεῖς
διακρινεῖτε
διακρινέτωσαν
διακρίνομεν
διακρινόμενοι
διακρινόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: διακρίνω
διακρινόμενος
διακρινομένους
διακρίνοντες
διακρίνοντος
διακρινοῦσι, διακρινοῦσιν
διακρίνω
 • Active Meaning:
  • to distinguish, make a distinction, differentiate
  • to decide
  • to give judgment, render a decision judicially
  • to judge, pass judgment, judge correctly, deliberate judicially
  • to subject to a thorough examination
  • to separate, arrange (something)
 • Middle Meaning:
  • to argue, hold disputation
  • to take issue, dispute (with someone)
  • to be at odds (with oneself), doubt, waver
 • Passive Meaning:
  • to bring an issue to decision
  • to plead with
 • Forms:
Present
 • διακρίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • διάκρινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • διακρίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διακρινέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • διακρίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • διακρινόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διακρινόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διακρινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διακρινομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διακρίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διακρίνειν Verb: Pres Act Infin
 • διακρίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διεκρίνομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • διεκρίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διακριθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • διακρινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • διακρινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διακρινεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διακρινεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διακρινοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • διακρίνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διακρίνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διακρῖναι Verb: Aor Act Infin
 • διακρίναντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • διακρίνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διακριθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διακριθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • διέκρινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διέκρινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διέκρινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διεκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διεκρίθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • διεκρίθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
Perfect
 • διακεκριμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
διακρινῶ
διακρίνων
διακρίνωσι, διακρίνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διακρίνω
διακρίσει
διακρίσεις
διακρίσεσι, διακρίσεσιν
διάκρισιν
διάκρισις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • separation, dissolution
  • distinguishing, differentiation, judicial estimation, discernment
  • quarrel, disputation
 • Forms:
διακρούονται
διακρούω
 • Active Meaning:
  • to knock
 • Middle Meaning:
  • to drive from oneself, get rid of, elude
 • Passive Meaning:
  • to escape from punishment
 • Forms:
  • διακρούονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
διακυβερνᾷ
διακυβερνάω
 • Meaning: to steer through, pilot, govern
 • Forms:
  • διακυβερνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διακυβερνῶν Part: Pres Act Voc Sing Masc
διακυβερνῶν
διακύπτειν
διακύπτω
 • Meaning:
  • to bend down (the head) and look at
  • to peek through (a window)
  • to peep in, peep through (a window)
  • to stoop and creep through
 • Forms:
  • διακύπτειν Verb: Pres Act Infin
  • διακύψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διέκυπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διέκυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διέκυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διακύψῃ
διακωλύειν
διακωλυόμενος
διακωλύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:διακωλύω
διακωλῦσαι
διακωλύω
 • Meaning: to hinder, prevent
 • Forms:
  • διακωλυόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • διακωλύειν Verb: Pres Act Infin
  • διακωλῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • διεκώλυε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing