πλάγια
πλαγιάζω
 • Meaning:
  • to lead astray, turn sideways, exit to the side
  • to pervert morally
 • Forms:
  • ἐπλαγίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • πλαγιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
πλαγίας
πλαγιάσῃ
πλάγιοι
πλάγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • by the side door
  • on the side, private
  • crooked, treacherous
  • deviating from a straight line
  • placed sideways, slanting, aslant, oblique, obliquely
  • unfavourably and hostilely disposed
  • Metaphorical: not straightforward, crooked, treacherous
 • Substantival Meaning:
  • flanks
 • Forms:
πλαγιόω
 • Meaning: to turn sideways
πλαγίῳ
πλαγίων
πλαζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πλάζω
πλάζω
 • Meaning: to turn aside
 • Forms:
  • πλαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
πλάκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλακείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: πλέκω
πλάκες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλακῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλανᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλάνα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πλανάω
πλάναι
πλανᾶσαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πλανάω
πλανᾶσθαι
πλανᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: πλανάω
πλανάσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανάω
 • Active Meaning:
  • to lead astray, cause to wander
  • to misguide, lead away from the right path
  • to mislead, deceive (someone)
 • Middle Meaning:
  • to be well-travelled
  • to wander about aimlessly
  • to make a false judgment
  • to be educated
 • Passive Meaning:
  • to go astray, be misled, wander about, be deluded
  • to wander away, be mistaken
  • to be seduced
 • Note: origin of the English word "planet" meaning wanderer because while the stars are fixed in place, the planets seemed to wander around the night sky
 • Forms:
Present
 • πλανᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • πλανωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πλανωμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • πλανῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • πλανῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • πλανώμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • πλανώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πλανωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • πλανώμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πλανώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πλανωμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • πλανῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πλανῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πλανῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πλανῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πλανώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • πλανῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πλανάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • πλάνα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • πλανᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • πλανᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • πλανᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πλανάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • πλανᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • πλανᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
Imperfect
 • ἐπλανῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • πλανηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πλανηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • πλανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πλανήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πλανήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπλανήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπλανήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐπλανήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπλανήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπλάνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • πλανηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πλανήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πλανήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πλανήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • πλανηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πλανῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • πλανῆσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • πλανησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • πλανηθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • πλανηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • πλανηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • πλανηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • πλανηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπλάνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπλάνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπλάνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • πεπλανήμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • πεπλάνηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πεπλάνημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • πεπλανημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • πεπλανημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πεπλανημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • πεπλανημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πεπλανημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πεπλανημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πεπλάνησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • πεπλάνηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
πλάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deceit, error, a wandering, roaming, deception, delusion
  • Objectively: fraudulence
  • Subjectively: straying from orthodoxy or piety
 • Forms:
πλάνῃ
πλανηθείησαν
πλανηθείς
πλανηθεῖσα
πλανηθέντες
πλανηθῇ
πλανηθῆναι
πλανηθήσεται
πλανηθήσῃ
πλανήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πλανάω
πλανηθῆτε
πλανηθῶσι, πλανηθῶσιν
πλάνην
πλάνης
πλανῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανῆσαν
πλανησάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πλανάω
πλανήσει
πλανήσεις
πλανήσεως
πλανήσῃ
πλανήσῃς
πλάνησιν
πλάνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • error, deception, a making to wander, a dispersing
  • misleading message
πλανήσουσι, πλανήσουσιν
πλανήσωσι, πλανήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πλανάω
πλανῆται
πλανήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wanderer, roamer, a rover
  • wandering
  • an erratic teacher
 • Note: origin of English word "planet"
 • Forms:
  • πλανῆται Noun: Nom Plur Masc
πλανῆτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wanderer
πλάνοι
πλάνοις
πλάνον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: πλάνος
πλάνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: may also be a noun
 • Adjectival Meaning:
  • misleading statement, deceptive teaching
  • deceiving, seducing, leading astray
  • act of going astray, error
 • Substantival Meaning:
  • deceiver, seducer, impostor, misleader
  • error
 • Forms:
  • πλάνοι Adj: Nom Plur Masc
  • πλάνοις Adj: Dat Plur Neut
πλανῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: πλανάω
πλανῶμεν
πλανώμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πλανάω
πλανωμένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: πλανάω
πλανώμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πλανάω
πλανώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: πλανάω
πλανώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: πλανάω
πλανῶν
πλανῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πλανάω
πλανῶντας
πλανῶντες
πλανώντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πλανάω
πλανῶσι, πλανῶσιν
πλάξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flat stone, tablet, writing board
  • plate, a moulding-board, flat surface
  • table
 • Forms:
πλαξί, πλαξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πλάσσω
πλασάμενοι
πλασαμένους
πλάσαντα
πλάσαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πλάσσω
πλάσας
πλασέως
πλᾶσθεν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλάσσω
πλασθέντες
πλασθῆναι
πλασθήσονται
πλασθέντας
πλάσιν
πλάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: formation, moulding, creation
πλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thing formed
  • something moulded, an image, figure
  • the feature or characteristic of what is formed
 • Forms:
πλάσματος
πλάσσει
πλάσσοντες
πλάσσω
 • Active Meaning:
  • to form, mould, shape, fabricate, make
  • to cause something to happen; to bring about
 • Middle Meaning:
  • to devise
 • Forms:
Present
 • πλάττειν Verb: Pres Act Infin
 • πλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πλάσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πλάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • πλασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • πλασάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • πεπλακότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἔπλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔπλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔπλασε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπλάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • πλάσαι Verb: Aor Act Infin
 • πλάσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • πλάσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • πλάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • πλᾶσθεν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πλασθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • πλασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • πεπλασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πεπλασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
πλάσσων
πλάστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who fashions
πλάστιγγι
πλαστίγγων
πλάστιγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the scale of a balance
 • Forms:
πλαστοῖς
πλαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • made up, fabricated, moulded
  • feigned, fictitious, false
 • Forms:
  • πλαστοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
πλάστου
πλάτανον
πλάτανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plane tree
 • Forms:
πλατάνου
πλάτει
πλατεῖα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wide road, street
  • a wide "plat" or "place," i.e., open square
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλατεῖαπλατεῖαι
GENπλατείαςπλατειῶν, πλατείων
DATπλατείᾳπλατείαις
ACCπλατεῖανπλατείας
πλατεῖα
πλατείᾳ
πλατεῖαι
πλατείαις
πλατεῖαν
πλατείας
 • Parse #1:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root: πλατύς
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: πλατεῖα
πλατεῖς
πλατειῶν
πλατέος
πλάτη
πλάτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • wide, breadth, width
  • a flat tablet
  • the capacity to take in a great amount
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλάτοςπλάτη
GENπλάτουςπλάτων, πλατῶν, πλατέων
DATπλάτειπλάτεσι(ν)
ACCπλάτοςπλάτη
πλάτους
πλάττεσθαι
πλάττειν
πλατύ
πλατύναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: πλατύνω
πλατυνθῇ
πλατυνθήσεται
πλατύνθητε
πλάτυνον
πλατύνου
πλατύνουσι, πλατύνουσιν
πλατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Active Meaning:
  • to widen, enlarge, make broad
  • to expand, increase
  • to provide an abundant space
 • Middle Meaning:
  • to brag
 • Forms:
Present
 • πλατύναι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πλατύνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • πλατύνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πλατύνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπλάτυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • πλατυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπλάτυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπλάτυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπλάτυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπλατύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπλατύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • πλάτυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πλατυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • πλατύνθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
Perfect
 • πεπλάτυνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
πλατύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • spacious, broad, wide, spread out flat
  • wide street
  • open area in front of a building
  • extensive, vast
 • Note: origin of English word "plot"
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπλατύςπλατεῖαπλατύ
GENπλατέοςπλατείαςπλατέος
DATπλάτειπλατείᾳπλάτει
ACCπλατύνπλατεῖανπλατύ
Plural
 MascFemNeut
NOMπλατεῖςπλατεῖαιπλατέα
GENπλατέωνπλατειωνπλατέων
DATπλατέσιπλατείαιςπλατέσι
ACCπλατεῖςπλατείαςπλατέα
πλατυσμόν
πλατυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extension, enlargement, expansion
  • broad space, extent
  • widening, enlarging, dilatation, distension; metaph. boasting, bragging
πλατυσμῷ