ἐνέβαλε, ἐνέβαλεν
ἐνεβάλετο
ἐνεβάλλετε
ἐνέβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμβάλλω
ἐνέβαλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμβάλλω
ἐνεβάλοσαν
ἐνέβη
ἐνέβημεν
ἐνέβησαν
ἐνεβίβασε, ἐνεβίβασεν
ἐνέβλεπε, ἐνέβλεπεν
ἐνέβλεπον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμβλέπω
ἐνεβλέποντο
ἐνεβλέψατε
ἐνέβλεψε, ἐνέβλεψεν
ἐνεβλήθησαν
ἐνεβριμήθη
ἐνεβριμήσατο
ἐνεβριμῶντο
ἐνέγκαι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: φέρω
ἐνέγκαισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φέρω
ἐνέγκας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἐνεγκάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἔνεγκε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεγκεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: φέρω
ἐνέγκετε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγκῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἔνεγκον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεγκόντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φέρω
ἐνεγκών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκωσι, ἐνέγκωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγραψε, ἐνέγραψεν
ἐνεγυήσω
ἐνεδεδύκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνεδεδύκειν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνεδειξάμεθα
ἐνεδείξαντο
ἐνεδείξασθε
ἐνεδείξατο
ἐνεδείχθη
ἐνεδίδου
ἐνεδιδύσκετο
ἐνεδιδύσκοντο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἔνεδρα
ἐνέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ambush, lying in wait
  • a plot
  • snare, wile
 • Forms:
ἐνέδρᾳ
ἐνέδραν
ἐνέδρας
ἐνέδρευε
ἐνεδρεύει
ἐνεδρεύειν
ἐνεδρεύοντα
ἐνεδρεύοντας
ἐνεδρεύοντες
ἐνεδρεύοντος
ἐνεδρευόντων
ἐνεδρεύουσα
ἐνεδρεύουσι, ἐνεδρεύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐνεδρεύω
ἐνεδρεῦσαι
ἐνεδρεύσατε
ἐνεδρεύσει
ἐνεδρεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐνεδρεύω
ἐνέδρευσον
ἐνεδρεύσωμεν
ἐνεδρεύω
 • Meaning:
  • to lie in wait for, prepare to ambush
  • to lurk, prowl, skulk
  • to plot, conceive an insidious plan
 • Forms:
Present
 • ἐνέδρευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεδρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδρεύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐνεδρεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐνεδρεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐνεδρεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐνεδρευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐνεδρεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐνεδρεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεδρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεδρεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐνεδρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδρεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐνεδρεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐνέδρευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεδρεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνήδρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνήδρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνεδρεύων
ἔνεδρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an ambush
  • a place where men lie in ambush
  • ambushers, a group of men who lie in ambush
  • assailant, attacker
  • treachery
  • snare
  • hindrance, obstruction
 • Forms:
ἐνέδρου
ἐνέδρων
ἐνεδυναμοῦτο
ἐνεδυναμώθη
ἐνεδυναμώθην
ἐνεδυναμώθης
ἐνεδυναμώθησαν
ἐνεδυναμώθητε
ἐνεδυνάμωσε, ἐνεδυνάμωσεν
ἐνεδυόμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνέδυσα
ἐνεδυσάμην
ἐνεδῦσαν
ἐνεδύσαντο
ἐνέδυσας
ἐνεδύσασθε
ἐνεδύσατο
ἐνέδυσε, ἐνέδυσεν
ἐνεδύσω
ἐνέδωκε
ἐνέθεντο
ἐνεθρόνισε, ἐνεθρόνισεν
ἐνέθρυψε, ἐνέθρυψεν
ἐνεθυμεῖτο
ἐνεθυμήθη
ἐνεθυμήθην
ἐνεθυμήθησαν
ἐνεθυμώθην
ἐνεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to remark, observe
 • Root: ἐνοράω
ἐνειλέω
 • Meaning: to wrap in, enwrap, confine
 • Forms:
  • ἐνειλημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἐνειλημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐνείλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνείλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνείλημα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: wrapper, cover
ἐνειλημάτων
ἐνειλημένη
ἐνειλημένους
ἐνείλησε, ἐνείλησεν
ἔνειμα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: νέμω
ἔνειμι
 • Meaning: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to be in
  • to be among
  • to be present (in a place)
  • to be possible
 • Forms:
  • ἐνεῖναι Verb: Pres Act Infin
  • ἔνεστιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἔνι Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνοῦσαν Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • ἐνοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • ἐνούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἐνοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • ἐνόντα Part: Pres Nom/Acc Plur Neut
  • ἐνῆσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐνεῖναι
ἐνεῖρας
ἐνείρω
 • Meaning: to thread through, string on, string together, entwine, sew up
 • Forms:
  • ἐνεῖρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐνεῖχε, ἐνεῖχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνέχω
ἐνεῖχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐνέχω
ἕνεκα
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • To indicate reason, cause, or ground

   ἕνεκα τούτου
   because of this, due to this, therefore

   οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου
   that's why they came under the protection of my house-beams (Gen 19:8)

   οὐκ ἔστιν σοί αὕτη ἡ ἀνάπαυσις ἕνεκεν ἀκαθαρσίας
   this rest is not for you due to uncleanness (Micah 2:10)

   τίνος ἕνεκα
   on whose account?, why?, for what reason?

  • for the sake of, for the benefit of

   ἕνεκεν τοῦ Ἰσραήλ
   for the benefit of Israel (Ex 18:8)

  • To indicate purpose or goal

   ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου
   in order that no one will mention the Lord's name (Amos 6:10)

  • in exchange for, in return for

   ἀνθ’ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου δίκαιον καὶ πένητα ἕνεκεν ὑποδημάτων
   they sold a righteous man for silver and a poor man in exchange for sandals (Amos 2:6)

 • Forms:
  • ἕνεκεν Preposition
  • εἵνεκα Preposition
  • εἵνεκεν Preposition
 • Concord:

  NT: Matt 5:10,11; 10:18,39; 16:25; 19:5,29; Mark 8:35; 10:7,29; 13:9; Luke 4:18; 6:22; 9:24; 18:29; 21:12; Acts 19:32; 26:21; 28:20; Rom 8:36; 14:20; 2Cor 3:10; 7:12
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἐνεκαθήμεθα
ἐνεκάθηντο
ἐνεκάθησθε
ἐνεκάθητο
ἐνεκάθισα
ἐνεκάθισαν
ἐνεκάθισας
ἐνεκαίνισαν
ἐνεκαίνισας
ἐνεκαινίσε, ἐνεκαινίσεν
ἐνεκαινίσθη
ἐνεκάλεσαν
ἐνεκάλεσε, ἐνεκάλεσεν
ἐνεκάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐγκαλέω
ἐνεκαρτέρουν
ἐνεκαυχήσαντο
ἐνέκειτο
ἕνεκεν
ἐνεκεντρίζοντο
ἐνεκεντρίσθης
ἐνεκίσσησε, ἐνεκίσσησεν
ἐνεκίσσων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐγκισσάω
ἐνέκλεισε, ἐνέκλεισεν
ἐνεκοπτόμην
ἐνεκότει
ἐνεκότουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐγκοτέω
ἐνέκοψε, ἐνέκοψεν
ἐνεκρατευσάμην
ἐνεκρατεύσατο
ἐνέκρουσε, ἐνέκρουσεν
ἐνέκρυψε, ἐνέκρυψεν
ἐνεκύλισαν
ἐνεκυλίσθης
ἐνελίσσω
 • Meaning: to wrap (up) in (something)
ἐνέμειναν
ἐνεμείνατε
ἐνέμεινε, ἐνέμεινεν
ἔνεμε, ἔνεμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
ἐνέμεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: νέμω
ἐνέμετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
ἐνεμήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: νέμω
ἐνεμήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
ἐνέμοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
ἐνένευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐννεύω
ἐνενήκοντα
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety
Ninety
NumberCodeGreek
90ϙ'ἐνενήκοντα
91ϙα'ἐνενήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
92ϙβ'ἐνενηκονταδύο
93ϙγ'ἐνενηκοντατρεῖς
94ϙδ'ἐνενηκοντατέσσαρες
95ϙε'ἐνενηκονταπέντε
96ϙς'ἐνενηκονταέξ
97ϙζ'ἐνενηκονταεπτά
98ϙη'ἐνενηκονταοκτώ
99ϙθ'ἐνενηκονταεννέα
ἐνενηκονταδύο
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-two, 92
ἐνενηκονταεννέα
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-nine
ἐνενηκονταέξ
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-six, 96
ἐνενηκονταεπτά
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-seven, 97
ἐνενηκονταετῆ
ἐνενηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ninety years old
 • Forms:
ἐνενηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ninety times
ἐνενηκονταοκτώ
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-eight, 98
ἐνενηκονταπέντε
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-five, 95
ἐνενηκοντατέσσαρες
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-four, 94
ἐνενηκοντατρεῖς
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-three, 93
ἐνενηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ninetieth
 • Forms:
  • ἐνενηκοστῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐνενηκοστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐνενηκοστῇ
ἐνενηκοστῷ
ἐνενοήθης
ἐνενόησαν
ἐνέντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to send in, implant, inspire
 • Root: ἐνίημι
ἐνεξουσιαζόμενος
ἐνεξουσιάζω
 • Active Meaning:
  • to show independence in
  • to exert authority
  • to be supreme in
 • Middle Meaning:
  • to stand on one's rights
  • to bring to submission
  • to pretend to authority
 • Passive Meaning:
  • to be brought into subjection
  • to usurp
 • Forms:
  • ἐνεξουσιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνεξουσιαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐνεξουσιάσθης
ἐνεοί
ἐνεόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐνεός
ἐνεός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • speechless, dumb
  • incapable of speaking
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐνεόςἐνεάἐνεόν
GENἐνεοῦἐνεᾶςἐνεοῦ
DATἐνεῷἐνεᾷἐνεῷ
ACCἐνεόνἐνεάνἐνεόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐνεοίἐνεαίἐνεά
GENἐνεῶν
DATἐνεοῖςἐνεαῖςἐνεοῖς
ACCἐνεούςἐνεάςἐνεά
ἐνεπαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: token, sign
ἐνεπάγην
ἐνεπάγησαν
ἐνέπαιζε, ἐνέπαιζεν
ἐνεπαίζετο
ἐνέπαιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμπαίζω
ἐνέπαιξαν
ἐνέπαιξε, ἐνέπαιξεν
ἐνεπαίχθη
ἐνεπαύσατο
ἐνεπεπύριστο
ἐνεπεριεπατήσαμεν
ἐνέπεσαν
ἐνέπεσε, ἐνέπεσεν
ἐνέπεσον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμπίπτω
ἐνεπήδησε, ἐνεπήδησεν
ἐνέπηξε, ἐνέπηξεν
ἐνεπίμπλασαν
ἐνεπίμπλατο
ἐνεπίμπλων
ἐνεπίμπρα
ἐνεπίμπρων
ἐνεπίπλω
ἐνεπιπλῶντο
ἐνεπίστευσαν
ἐνεπιστεύσατε
ἐνεπίστευσε, ἐνεπίστευσεν
ἐνέπλησα
ἐνέπλησαν
ἐνέπλησας
ἐνεπλήσατε
ἐνέπλησε, ἐνέπλησεν
ἐνεπλήσθη
ἐνεπλήσθημεν
ἐνεπλήσθην
ἐνεπλήσθης
ἐνεπλήσθησαν
ἐνεπόδιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμποδίζω
ἐνεποδίσθη
ἐνεποδίσθησαν
ἐνεπορεύετο
ἐνεπορεύοντο
ἐνέπρησαν
ἐνέπρησε, ἐνέπρησεν
ἐνεπρήσθη
ἐνεπρήσθησαν
ἐνέπτυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμπτύω
ἐνέπτυσαν
ἐνέπτυσε, ἐνέπτυσεν
ἐνεπυρίσαμε, ἐνεπυρίσαμεν
ἐνεπύρισαν
ἐνεπυρίσατε
ἐνεπύρισε, ἐνεπύρισεν
ἐνεπυρίσθη
ἐνεπυρίσθησαν
ἐνεργάζομαι
 • Meaning:
  • to make, do, produce in
  • to effect among
 • Forms:
  • ἐνεργάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἐνεργάζονται
ἐνεργάσασθαι
ἐνεργεῖ
ἐνέργεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • working, active, operation, action, activity
  • way of working
  • English cognate: energy
 • Forms:
ἐνεργείᾳ
ἐνέργειαι
ἐνέργειαν
ἐνεργείας
ἐνεργεῖν
ἐνεργεῖται
ἐνεργέω
 • Active Meaning:
  • to work, be at work, operate, be effective
  • to work, produce, effect, influence
  • to be in action, be in activity
  • to affect
  • to execute a task
 • Passive Meaning:
  • to be the object of action
 • Forms:
  • ἐνεργῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐνεργῆσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐνεργῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνεργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεργείᾳ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνέργειαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνεργούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐνεργούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐνεργουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • ἐνεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνεργεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεργήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐνεργουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐνεργουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἐνεργουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἐνεργοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐνεργοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
  • ἐνεργοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • ἐνεργοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεργοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐνήργει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνηργεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνήργηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήργησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήργησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήρξατο Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
ἐνέργημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something executed and performed
  • activity
  • experience
  • operation
  • result, effect
 • Forms:
ἐνεργήματα
ἐνεργημάτων
ἐνεργής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • effectual, powerful, active
 • Forms:
ἐνεργῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργήσας
ἐνεργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • at work, working, active, busy
  • appointed for work
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐνεργόςἐνεργόν
GENἐνεργοῦ
DATἐνεργῷ
ACCἐνεργόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐνεργοίἐνεργά
GENἐνεργῶν
DATἐνεργοίς
ACCἐνεργούςἐνεργά
ἐνεργούμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργουμένη
ἐνεργουμένην
ἐνεργουμένης
ἐνεργουμένων
ἐνεργοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Meaning: to work
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργοῦντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργούς
ἐνεργοῦσαν
ἐνεργοῦσι, ἐνεργοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργῶν
ἐνεργῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: actively
ἐνερείδω
 • Meaning: to be thrust in, become fixed
 • Forms:
  • ἐνήρεισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐνέσεισαν
ἐνέσεισε, ἐνέσεισεν
ἐνεσκιρωμένοι
ἐνεστερνισμένοι
ἐνέστη
ἐνέστηκε
ἐνέστηκεν
ἐνεστηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐνίστημι
ἐνεστηκότος
ἔνεστι, ἔνεστιν
ἐνεστός
ἐνεστῶσαν
ἐνεστώσης
ἐνεστῶσι, ἐνεστῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
  • Part: Perf Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐνίστημι
ἐνεστῶτα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐνίστημι
ἐνεστῶτος
ἐνεστώτων
ἐνέσχηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνέχω
ἐνετάγη
ἐνέταξε, ἐνέταξεν
ἐνεταφίασαν
ἐνετειλάμεθα
ἐνετειλάμην
ἐνετείλαντο
ἐνετείλασθε
ἐνετείλατο
ἐνετείλω
ἐνέτεινα
ἐνέτειναν
ἐνέτεινε, ἐνέτεινεν
ἐνετέλλεσθε
ἐνετίνασσον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐντινάσσω
ἐνετίναξαν
ἐνετράπη
ἐνετράπην
ἐνετράπης
ἐνετράπησαν
ἐνετρεπόμεθα
ἐνετρυφήσατε
ἐνετύγχανε, ἐνετύγχανεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to light upon, fall in with
 • Root: ἐντυγχάνω
ἐνετύγχανον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐντυγχάνω
ἐνετύλιξε, ἐνετύλιξεν
ἐνέτυχε, ἐνέτυχεν
ἐνέτυχον
ἔνευε, ἔνευεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to incline, nod
 • Root: νεύω
ἐνευλογεῖσθαι
ἐνευλογεῖται
ἐνευλογέω
 • Active Meaning:
  • to bless
  • to confer a benefit on
 • Middle Meaning:
  • to bless oneself
  • to take a blessing to oneself
  • to make happy
  • to enjoy the benefits of
 • Passive Meaning:
  • to be blessed in
 • Forms:
  • ἐνευλογεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐνευλογεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνευλογηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐνευλογηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ἐνευλογηθῆναι
ἐνευλογηθήσονται
ἐνευροκόπησαν
ἐνευροκόπησε, ἐνευροκόπησεν
ἐνευφραίνετο
ἐνευφραίνω
 • Active Meaning:
  • to cheer, gladden
 • Middle Meaning:
  • to rejoice in
 • Forms:
  • ἐνευφραίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐνέφαινε, ἐνέφαινεν
ἐνεφάνιζε, ἐνεφάνιζεν
ἐνεφανίζετο
ἐνεφάνισαν
ἐνεφάνισας
ἐνεφάνισε, ἐνεφάνισεν
ἐνεφανίσθη
ἐνεφανίσθησαν
ἐνεφράγη
ἐνέφραξαν
ἐνέφραξε, ἐνέφραξεν
ἐνεφύσησε, ἐνεφύσησεν
ἐνεφυσιώθησαν
ἐνεφύσουν
ἐνέχεε, ἐνέχεεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐνέχει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐνεχείρισα
ἐνέχειν
ἐνεχείρησαν
ἐνεχείρησε, ἐνεχείρησεν
ἐνεχείρισε, ἐνεχείρισεν
ἐνέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐνέχω
ἐνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνέχω
ἐνεχθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to carry
 • Root: φέρω
ἐνεχθεῖσαν
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • Root: φέρω
ἐνεχθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: φέρω
ἐνεχθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φέρω
ἐνεχθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: φέρω
ἐνέχθησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνεχθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεχομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to hold within
 • Root: ἐνέχω
ἐνεχρίοσαν
ἐνεχυράζει
ἐνεχυράζετε
ἐνεχυράζω
 • Meaning:
  • to bind
  • to take a pledge from (someone)
  • to receive collateral
 • Forms:
  • ἐνεχυράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεχυράζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐνεχυράσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνεχυράσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐνεχύρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεχυράσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐνεχυράσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠνεχύραζες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἠνεχύρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐνεχυράσαι
ἐνεχυράσεις
ἐνεχύρασε, ἐνεχύρασεν
ἐνεχυράσῃς
ἐνεχύρασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pledge, thing pawned
  • collateral, security
ἐνεχυρασμόν
ἐνεχυρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a taking in pledge, a security, pledge, collateral
ἐνεχυράσω
ἐνέχυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a pledge, surety, security, collateral
 • Forms:
  • ἐνεχύρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐνεχύρῳ
ἐνέχω
 • Active Meaning:
  • + τινί = to have/keep a grudge against someone
  • to be hostile to someone
  • to hold, accept
 • Passive Meaning:
  • to be subject to
  • to be loaded down with
  • to be held in
  • to be entangled in, involved
 • Forms:
  • ἐνέχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐνεῖχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέσχηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing