ἀπέσαξε, ἀπέσαξεν
ἀπεσιώπησαν
ἀπεσκάρισε, ἀπεσκάρισεν
ἀπεσκλήρυνε, ἀπεσκλήρυνεν
ἀπεσκόπει
ἀπεσκόπευον
ἀπεσκοπεύσαμεν
ἀπεσκοράκισε, ἀπεσκοράκισεν
ἀπεσκύθιζον
ἀπέσπα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to tear
 • Root: ἀποσπάω
ἀπέσπασε, ἀπέσπασεν
ἀπεσπάσθη
ἀπεσπασμένοι
ἀπεσπασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀποσπάω
ἀπέσται
ἀπεστάλη
ἀπεστάλημεν
ἀπεστάλην
ἀπεστάλησαν
ἀπέσταλκα
ἀπεστάλκαμεν
ἀπέσταλκαν
ἀπέσταλκας
ἀπεστάλκασιν
ἀπεστάλκατε
ἀπεστάλκει
ἀπέσταλκε, ἀπέσταλκεν
ἀπέσταλμαι
ἀπεσταλμένα
ἀπεσταλμένοι
ἀπεσταλμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to send off, send away from
 • Root: ἀποστέλλω
ἀπεσταλμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀποστέλλω
ἀπεσταλμένος
ἀπεσταλμένους
ἀπεσταλμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to send off, send away
 • Root: ἀποστέλλω
ἀπεστάτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποστατέω
ἀπεστέγασαν
ἀπέστειλα
ἀπεστείλαμεν
ἀπέστειλαν
ἀπέστειλας
ἀπεστείλατε
ἀπέστειλε, ἀπέστειλεν
ἀπέστελλε, ἀπέστελλεν
ἀπεστέλλετο
ἀπέστελλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποστέλλω
ἀπεστενωμένη
ἀπεστερήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to rob, despoil, defraud
 • Root: ἀποστερέω
ἀπεστερημένος
ἀπεστερημένων
ἀπεστέρησε, ἀπεστέρησεν
ἀπεστέρηται
ἀπεστέρητο
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to rob, defraud
 • Root: ἀποστερέω
ἀπέστη
ἀπέστημεν
ἀπέστην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀφίστημι
ἀπέστης
ἀπέστησα
ἀπεστήσαμεν
ἀπέστησαν
ἀπέστησε, ἀπέστησεν
ἀπέστητε
ἄπεστιν
ἀπεστραμμένην
ἀπεστραμμένοι
ἀπέστραπται
ἀπεστράφη
ἀπεστράφης
ἀπεστράφησαν
ἀπεστράφητε
ἀπέστρεφον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποστρέφω
ἀπέστρεψα
ἀπεστρέψαμεν
ἀπεστρεψάμην
ἀπέστρεψαν
ἀπεστρέψαντο
ἀπέστρεψας
ἀπεστρέψατε
ἀπεστρέψατο
ἀπέστρεψε, ἀπέστρεψεν
ἀπεστρόφασιν
ἀπέσυρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποσύρω
ἀπεσφενδονήθησαν
ἀπέσχετο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to keep off, keep away from
 • Root: ἀπέχω
ἀπέσχηκεν
ἀπεσχήμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπεσχίσθη
ἀπέσχον