ἀρίδες
ἀριήλ
 • Parse: Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • lion-like men (I Chron. 11:22)
  • altar (Ezek. 43:15,16)
  • Ἀριήλ (the mountain of God, i.e., Zion) (II Sam 23; Ezra 8; Isa. 15; 29)
ἀριθμεῖ
ἀριθμεῖν
ἀριθμεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to number, count
 • Root: ἀριθμέω
ἀριθμέω
 • Meaning:
  • to count, calculate, reckon up, count out, number
  • to enumerate and evaluate
  • to muster
  • to consider as part of
  • to go through (a specified length of time)
 • Forms:
Present
 • ἀριθμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀριθμεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀριθμηταί Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀριθμοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀριθμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀριθμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀριθμηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀριθμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἀριθμηθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἀριθμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀριθμῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀριθμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀρίθμησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἠριθμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠρίθμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠρίθμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠρίθμησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠριθμημέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἠρίθμηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἠρίθμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀριθμηθείη
ἀριθμηθῆναι
ἀριθμηθήσεται
ἀριθμηθήσονται
ἀριθμῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀριθμέω
ἀριθμήσατε
ἀριθμήσετε
ἀρίθμησον
ἀριθμητά
ἀριθμηταί
ἀριθμητικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of/for reckoning, arithmetical
 • Forms:
ἀριθμητοί
ἀριθμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • numbered, counted
  • easily numbered, few in number
 • Forms:
  • ἀριθμητά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀριθμητοί Adj: Nom Plur Masc
ἀρίθμιος
 • Parse: Adv: Nom Sing Masc
 • Meaning: numerical, counted
ἀριθμοί
ἀριθμόν
ἀριθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • total, sum, sum total, aggregate
  • a number, a small negligible number, few in number
  • unit of troops
  • act of counting, calculation, census, census-taking
ἀριθμοῦ
ἀριθμοῦντος
ἀριθμῷ
ἀριθμῶν
ἀρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • locust
  • a carpenter's drill (for making holes)
 • Forms:
ἄριστα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: best
 • Root: ἄριστος
ἀριστᾶν
ἀριστάω
 • Meaning:
  • to eat mid-day meal; to lunch; to eat lunch
  • to eat a noon-meal
  • to eat breakfast
  • to eat (any) meal, dine
 • Forms:
  • ἀριστᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἀριστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀριστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀριστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἠρίστα Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἠρίστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀριστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: excellence (moral and religious), prowess
 • Forms:
ἀριστείας
ἀριστερά
ἀριστερᾷ
ἀριστεραῖς
ἀριστεράν
ἀριστερᾶς
ἀριστερόν
ἀριστερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • left hand, left (side as opposed to the right side)
  • north
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀριστερόςἀριστεράἀριστερόν
GENἀριστεροῦἀριστερᾶςἀριστεροῦ
DATἀριστερῷἀριστερᾷἀριστερῷ
ACCἀριστερόνἀριστεράνἀριστερόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀριστεροίἀριστεραίἀριστερά
GENἀριστερῶν
DATἀριστεροῖςἀριστεραῖςἀριστεροῖς
ACCἀριστερούςἀριστεράςἀριστερά
ἀριστερῶν
ἀριστεῦσαι
ἀριστεύω
 • Meaning: to be the best, be superior, to prove stronger
 • Forms:
ἀριστέω
 • Meaning: to dine, eat a meal
 • Forms:
  • ἀρίστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἀρίστην
ἀριστῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀριστάω
ἀριστήσατε
ἀριστήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀριστάω
ἀρίστησον
ἄριστον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • noon meal
  • breakfast
 • Forms:
  • ἀρίστου Noun: Gen Sing Neut
ἄριστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: best, most valiant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄριστοςἀρίστηἄριστον
GENἀρίστουἀρίστηςἀρίστου
DATἀρίστῳἀρίστῃἀρίστῳ
ACCἄριστονἀρίστηνἄριστον
VOCἄριστεἀρίστηἄριστε
Plural
 MascFemNeut
NOMἄριστοιἄρισταιἄριστα
GENἀρίστωνἀρίστωνἀρίστων
DATἀρίστοιςἀρίσταιςἀρίστοις
ACCἀρίστουςἀρίσταςἄριστα
VOCἄριστοιἄρισταιἄριστα
ἀρίστου
ἀρίστους
 • Parse: Superlative Adj: Acc Plur Masc
 • Meaning: best
 • Root: ἄριστος
ἀρίστων
ἀριώθ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: herbs, wild gourds
 • Concord:

  LXX: 2Kings 4:39