αἰτεῖ
αἴτει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτεῖν
αἰτεῖς
αἰτεῖσθαι
αἰτεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτέω
 • Active Meaning:
  • to ask for (something), request, demand, beg
  • to sue for, call for
  • to crave, desire
  • to borrow
  • to require
 • Middle Meaning:
  • to claim, ask (something) from (someone)
 • Forms:
Present
 • αἰτούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • αἰτῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • αἰτεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αἴτει Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • αἴτει Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • αἴτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • αἰτεῖν Verb: Pres Act Infin
 • αἰτεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • αἰτεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • αἰτεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • αἰτεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • αἰτεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • αἰτεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • αἰτείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • αἰτῇ Verb: Pres Act Ind/Subj 2nd Sing
 • αἰτήσθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • αἰτιῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • αἰτοῦ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • αἰτοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • αἰτούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • αἰτούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • αἰτουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • αἰτούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • αἰτοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • αἰτοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • αἰτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • αἰτοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • αἰτοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • αἰτοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • αἰτοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αἰτοῦσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • αἰτῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • αἰτῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • αἰτώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • αἰτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ᾐτούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ᾐτοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἠτοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • αἰτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • αἰτήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • αἰτήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • αἰτηθείς Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • αἰτήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • αἰτησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • αἰτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • αἰτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • αἰτήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • αἰτῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • αἴτησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • αἰτησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • αἰτήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • αἰτήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • αἰτήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • αἰτήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • αἰτήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • αἰτησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • αἰτήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • αἰτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • αἰτήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • αἰτήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • αἰτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • αἰτηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • αἰτήσεται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • αἰτησόμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • αἴτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • αἰτήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • αἰτήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • αἰτήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • αἰτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • αἰτισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ᾔτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ᾔτησαι Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ᾐτησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ᾔτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠτήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἤτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠτήσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἠτήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠτήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ᾔτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ᾐτήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • ἠτήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
αἰτῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτηθείς
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτηθέν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • to ask for
 • Root:αἰτέω
αἴτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • petition, request, demand
  • what has been asked for
 • Forms:
αἰτήματα
αἰτήματι
αἰτημάτων
αἰτῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἴτησαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτησαμένης
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • to ask for
 • Root: αἰτέω
αἰτησάμενος
αἰτήσαντες
αἰτήσαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: αἰτέω
αἰτήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: αἰτέω
αἰτήσας
αἰτήσασα
αἰτήσασθαι
αἰτήσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσει
αἰτήσεσθε
αἰτήσεται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσῃς
αἰτήσηται
αἰτήσητε
αἰτήσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: αἰτέω
αἴτησιν
αἴτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a request, demand
  • the act of asking for
  • what one asks for
αἰτήσομαι
αἰτησόμεθα
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἴτησον
 • Parse:
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσουσι, αἰτήσουσιν
αἰτήσω
αἰτήσωμαι
αἰτήσωμεν
αἰτήσωνται
αἰτήσωσι, αἰτήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • general: cause, reason, that which causes something
  • legal:
   • guilt, punishable guilt
   • indictment
   • blame, accusation
   • charge, ground for complaint, case, basis, warrant
 • Forms:
αἴτια
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: αἴτιος
αἰτίᾳ
αἰτιᾷ
αἰτίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: complaint, a charge, guilt imputed, accusation
 • Forms:
αἰτιάματα
αἰτίαν
αἰτιάομαι
 • Meaning:
  • to accuse, blame, lay a charge
  • to allege as the cause or reason for (something)
 • Forms:
  • >αἰτιᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • αἰτιασάμενος Part: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
  • αἰτιᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • αἰτιωμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • αἰτιωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing M/N
  • αἰτιᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • αἰτιάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • αἰτιῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • αἰτιάσῃ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing; Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing; Noun: Dat Sing Fem of αἰτίασις = complaint, accusation
αἰτίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: αἰτία
αἰτιασάμενος
αἰτιάσεται
αἰτιάσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing; Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing; Noun: Dat Sing Fem of αἰτίασις = complaint, accusation
 • Root: αἰτιάομαι
αἰτιᾶσθαι
αἰτιᾶται
αἰτίζω
 • Meaning: to beg
αἵτινες
 • Parse: Relative Pronoun: Nom Plur Fem
 • Root: ὅστις
αἴτιοι
αἰτίοις
αἰτιολογία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the giving the cause
 • Forms:
  • αἰτιολογίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
αἰτιολογίαν
αἴτιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: αἴτιος
αἴτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • responsible, guilty
 • Substantival Meaning:
  • cause, source, fault, author, accused, culprit
  • Neuter: guilt, complaint, cause, reason
 • Forms:
αἰτίου
αἰτίους
αἰτισθῶσι, αἰτισθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτιῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: complaint, a charge, guilt imputed, accusation
 • Forms:
αἰτιώματα
αἰτιωμένου
αἰτιωμένων
αἰτίων
αἰτιῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτιῶνται
αἰτοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦμαι
αἰτούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτουμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αἰτέω
αἰτούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: αἰτέω
αἰτούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to ask for
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦσα
αἰτούσῃ
αἰτοῦσι, αἰτοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτῶσι