μεθ’
μέθαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: μέθη
μέθαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: μέθη
μεθαρμοζόμενα
μεθαρμόζω
 • Active Meaning:
  • to change places, change the order of, dispose differently, correct
 • Middle Meaning:
  • to adapt oneself (to a new order)
 • Forms:
  • μεθηρμόζετο Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μεθαρμοζόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
μέθας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: μέθη
μεθαχαβιν
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: hiding themselves
μεθεῖναι
μεθέξειν
μεθερμηνεύειν
μεθερμηνεύεται
μεθερμηνευθῆναι
μεθερμηνευόμενον
μεθερμηνευόμενος
μεθερμηνεῦσαι
μεθερμηνεύσαντα
μεθερμηνεύω
 • Meaning: to interpret, translate, explain over
 • Forms:
  • μεθερμηνεύσαντα
   • Part: Aor Act Acc Sing Masc
   • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • μεθερμηνεύειν V
  • μεθερμηνεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μεθερμηνευόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • μεθερμηνευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μεθερμηνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
μέθη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an intoxicant, liquor
  • drunkenness, intoxication
 • Forms:
μέθῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: μέθη
μέθην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μέθη
μεθηρμόζετο
μέθης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: μέθη
μεθίημι
 • Meaning: to release, let go
 • Forms:
  • μεθεῖναι Verb: Aor Act Infin
μεθιστᾷ
μεθισταμένου
μεθισταμένους
μεθιστᾶν
μεθιστάναι
μεθιστάνει
μεθιστάνειν
μεθίστανται
μεθίσταντο
μεθίστημι
 • Active Meaning:
  • to depart, go away, translate (e.g., from earth to heaven)
  • to change, turn away
  • to change the nature of
  • to displace, depose
  • to remove, take apart, disassemble
  • to remove, banish, transfer
  • to set free from, remove from
  • to deprive (someone) of (something)
  • to put away, put out
  • to substitute
  • to cause to shift positions
  • to exchange, seduce
  • to shift positions
  • to move away, vanish
  • to revolt, change sides
 • Middle Meaning:
  • to stand by, stand aside
  • to change, turn away
  • to turn aside
  • to depart
  • to pass over to
 • Forms:
Present
 • μεθισταμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • μεθίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μεθιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεθισταμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • μεθιστᾶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • μεθιστάναι Verb: Pres Act Infin
 • μεθιστάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεθιστάνειν Verb: Pres Act Infin
 • μεθιστῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • μεθιστῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • μεθίσταντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • μεταστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • μεταστήσῃμεταστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • μεταστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • μεταστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • μετέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μεταστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μεταστήσῃ Verb: Aor Mid subj 2nd Sing
 • μεταστάσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • μεταστάντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • μετασταθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • μεταστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μεταστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • μεταστήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • μετάστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μετάστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μετεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • μετεστάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • μετέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • μετέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μετέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
μεθιστῶν
μεθιστῶσι, μεθιστῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μεθίστημι
μεθοδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scheming, craftiness, wile, lie in wait, trickery
 • Forms:
μεθοδείαν
μεθοδείας
μεθοδεύῃ
μεθοδεύω
 • Meaning: to defraud, deceive, pervert, trick, twist
 • Forms:
  • μεθοδεύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • μεθώδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
μεθόδοις
μέθοδος
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • trick, ruse, stratagem, strategy
  • devious method of doing something
  • pursuit (of knowledge), investigation, following after
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Est. 8:12n
  Apocrypha: 2Macc 13:18
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμέθοδοςμέθοδοι
GENμεθόδουμεθόδων
DATμεθόδῳμεθόδοις
ACCμέθοδονμεθόδους
VOCμέθοδεμέθοδοι
μεθόδων
μεθόρια
μεθόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • boundary, border; bounded alongside, i.e., contiguous
  • the region enclosed by the boundary
  • Plural: frontier
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμεθόριονμεθόρια
GENμεθορίουμεθορίων
DATμεθορίῳμεθορίοις
ACCμεθόριονμεθόρια
μεθύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:μεθύω
μεθύοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: μεθύω
μεθύοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: μεθύω
μεθυόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: μεθύω
μεθύουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: μεθύω
μεθύουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: μεθύω
μεθύουσι, μεθύουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθυσθείς
μεθύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθυσθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθυσθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: μεθύω
μεθυσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσθωσι, μεθύσθωσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μεθύω
μεθύσκεσθαι
μεθύσκεσθε
μεθυσκόμενοι
μεθύσκον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μεθύω
μεθύσκοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μεθύω
μεθύσκονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μεθύω
μεθύσκω
 • Active Meaning:
  • to cause to become drunk, make (someone) intoxicated
  • to drench
  • to give to drink
  • to saturate, satiate
  • to water
 • Passive Meaning:
  • to get drunk, become intoxicated, drink freely
  • to be drunk
  • to be filled (with food)
 • Forms:
  • μεθύσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μεθύσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • μεθυσκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μεθυσθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
μεθύσκων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: μεθύω
μέθυσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an intoxicating drink, intoxicant
  • liquor, alcohol
 • Note: Probably fermented fruit juice since distilling was not invented at this time
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Judg 13:4,7,11; 1Sam 1:11,15; Jer 13:13; Hos 4:11; Mic 2:11
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
μεθύσματι
μεθύσματος
μεθυσμάτων
μέθυσοι
μέθυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μεθύω
μέθυσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • given to heavy drinking
 • Substantival Meaning:
  • drunkard, drunk
 • Forms:
μεθύσου
μεθύσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μεθύω
μεθύω
 • Meaning:
  • to be drunk
  • to inebriate
  • to satisfy
  • to drink well, make drunk, drink to intoxication, i.e., get drunk
  • to saturate, drench
 • Forms:
Present
 • μεθύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μεθύσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεθύσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μεθύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Present Participle
 • μεθύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • μεθύοντα
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • μεθύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μεθυόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • μεθύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • μεθύουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • μεθύσκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • μεθύσκοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • μεθύσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • μεθύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • μεθύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μεθυσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μεθυσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • μεθυσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • μεθύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐμέθυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμέθυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμέθυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμεθύσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμεθύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • μεθύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μεθύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μέθυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μεθύσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • μεθύσθωσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • μεθύσθωσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • μεμεθυσμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
μεθύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: μεθύω
μεθώδευσε, μεθώδευσεν
μεθωεσιμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: registered in a genealogy, had been reckoned
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezra 2:62
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _