ἕω
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἕως
ἑωθινῇ
ἑωθινή
ἑωθινήν
ἑωθινῆς
ἑωθινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: early in the morning, daybreak
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑωθινόςἑωθινήἑωθινόν
GENἑωθινοῦἑωθινῆςἑωθινοῦ
DATἑωθινῷἑωθινῇἑωθινῷ
ACCἑωθινόνἑωθινήνἑωθινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἑωθινοίἑωθιναίἑωθινά
GENἑωθινῶνἑωθινῶνἑωθινῶν
DATἑωθινοῖςἑωθιναῖςἑωθινοῖς
ACCἑωθινούςἑωθινάςἑωθινά
ἕωλον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἕωλος
ἕωλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a day old, kept till the morrow, stale
 • Forms:
  • ἕωλον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἕωλον Adj: Acc Sing Masc
ἐῶντα
 • Meaning: to permit, allow
 • Root: ἐάω
ἐῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐάω
ἑώρα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑώρακα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ἑωράκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ὁράω
ἑώρακαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἑώρακας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ἑωράκασι, ἑωράκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἑωράκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὁράω
ἑώρακε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑωράκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑωράκειν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ἑώρακε, ἑώρακεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑωρακέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: ὁράω
ἑωρακότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: ὁράω
ἑωρακότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: ὁράω
ἑωρακότι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ἑωρακότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ἑωρακώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: ὁράω
ἐώραμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ἑώραται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑώρων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἕως
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • while, even, until, unto, (as) far (as), how long, up to
  • prior to, until

   ἡτοίμασαν δὲ τὰ δῶρα ἕως τοῦ ἐλθεῖν Ἰωσὴφ μεσημβρίας
   And they prepared their gifts, until Jōsēf came at noon (Gen 43:25)

  • from one to the other, as far as

   ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν
   from the greatest of them as far as the least of them (Jonah 3:5)

  • ἕως ἄν = until
  • ἕως τίνος = until when, how long?, how much longer?
  • ἕως πότε = how long
  • ἕως τούτου = up to this time, up to this point, so far

   οὐκ εἰσήκουσας ἕως τούτου
   up to this time, you didn't listen (Ex 7:16)

ἕως
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dawn, early morning

  ἕως τίνος;
  until when? how much longer?

 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἕωςN/A
GENἕωςN/A
DATἑῷN/A
ACCἑῶN/A
ἔωσαν, ἐῶσαν, ἕως ἄν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Meaning: until
 • Root: ὠθέω
ἑωσφόρον
ἑωσφόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: morning star
ἑωσφόρου