δέοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: δέω
δέοιντο
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
 • Meaning: to lack
 • Root: δέομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
 • Meaning: to bind, tie
 • Root: δέω
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
  • Verb: Fut Mid Opt 3rd Plur
 • Meaning: to lack
 • Root: δέω
δέοιτο
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Meaning: to lack
 • Root: δέομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Meaning: to bind, tie
 • Root: δέω
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Opt 3rd Sing
 • Meaning: to lack
 • Root: δέω
δέομαι
 • Meaning:
  • to ask humbly for help

   Ὁ θεός δέομαί σου, ἴασαι αὐτήν
   Oh God, I ask you, heal her

  • to beg, ask for, pray for, implore, beseech, pray (to), make request, petition
  • to plead, appeal, solicit, entreat
  • to utter in supplication
  • to stand in need of
 • Note: As an adverb indicating a humble and polite form of an introductory address
  Please; if you would be so obliging; kindly

  εἶπεν δὲ Λὼτ πρὸς αὐτούς, δέομαι, κύριε
  And Lot said to them, Please , lord (Gen 19:18)

 • Forms:
Present
 • δέῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • δεόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • δεόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • δεομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • δεόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δέεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δέηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
Imperfect
 • ἐδέετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • δεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • δεθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • δεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • δεηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • δεηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • δεηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
Aorist
 • δεηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • δεηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • δεηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δεηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • δεηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • δεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δεηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur MFN
 • δεήθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • δεήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐδεήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδεήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
Perfect
 • δεδέημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing #2
δεόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: δέομαι
δεόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid Nom Sing Fem
 • Root:δέω
δεομένας
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to need
 • Root: δέομαι
δεόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: δέομαι
δεομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δέομαι
δεόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: δέω
δεόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: δέομαι
δεομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δέω
δεομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: δέω
δεομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: δέω
δέον
 • Parse #1: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δέω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the boundary
  • something appropriate, something proper, something binding, something necessary
  • necessities, essentials
 • Forms:
δέοντα
 • Parse #1:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δέω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δέον
δέοντος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: δέον
δέονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
δεόντων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: δέον
δεόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as it ought
δέος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fear, dread, awe, alarm
 • Forms:
δέους
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: δέος
δέουσα
 • Parse #1:
  • Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to tie; to bind
 • Root: δέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to lack, need
 • Root: δέω
δέουσαν
 • Parse #1:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Meaning: to tie; to bind
 • Root: δέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Meaning: to lack, need
 • Root: δέω
δέουσι, δέουσιν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • Meaning: to tie; to bind
 • Root: δέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • Meaning: to lack, need
 • Root: δέω