καλά
καλαβώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an evet, newt, gecko, spotted lizard (Lev. 11:30 also χαλαβώτης)
κάλαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vase-shaped basket, narrow at the base
καλάθους
καλαί
καλαμάομαι
 • Meaning:
  • to gather (stubble), glean, collect, round up (cattle, stragglers)
  • to gather left-overs after harvest
  • to rob someone of everything
 • Forms:
  • ἐκαλαμήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • καλαμᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • καλαμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • καλαμήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • καλαμήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καλαμώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • καλαμῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
καλαμᾶσθε
καλάμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • straw
  • a stalk of grain plant (after the harvest), i.e., (collectively) stubble
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαλάμηκαλάμαι
GENκαλάμηςκαλάμων
DATκαλάμῃκαλάμαις
ACCκαλάμηνκαλάμας
VOCκαλάμηκαλάμαι
καλάμῃ
καλάμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gleanings
καλάμην
καλάμης
καλαμήσασθαι
καλαμήσηται
καλαμήσονται
καλαμίνη
καλαμίνην
καλάμινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of reed
 • Forms:
  • καλαμίνη Adj: Nom Sing Fem
  • καλαμίνην Adj: Acc Sing Fem
καλαμίσκοι
καλαμίσκοις
καλαμίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • branch of a candlestick
  • a tube; small tube-shaped object
  • a bit of reed
καλαμίσκους
καλαμίσκῳ
καλαμίσκων
κάλαμον
κάλαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reed
  • calamus
  • stalk, staff
  • measuring rod
  • reed pen
καλάμου
καλάμους
καλάμῳ
καλαμώμενος
καλαμῶνται
καλάνδαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: the calends, the first day of the month in the Roman calendar
 • Forms:
  • καλανδῶν Noun: Gen Plur Fem
καλανδῶν
καλάς
καλέ
κάλει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut, Mid Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλεῖν
καλεῖς
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect/Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: καλέω
καλεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καλέω
καλέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλέσαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: καλέω
καλέσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
καλέσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: καλέω
καλέσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
καλέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καλέω
καλεσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλέσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλέσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλέσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
καλέσῃ
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλέσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: καλέω
κάλεσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλέσουσι, καλέσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
καλέσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: καλέω
καλέσωμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: καλέω
καλέσωσι, καλέσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καλέω
καλέω
 • Meaning:
  • to call, bid, call by name, address
  • to call upon, summon
  • to name, provide with a name
  • to refer to someone verbally as something
  • to proclaim publicly
  • to invite (as a guest)
  • to proclaim (a public event)
  • to accost, address someone
  • to invoke
  • to call together, call upon, summon (someone or something to do something)
 • Forms:
Present
 • κάλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κάλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • καλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καλεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καλεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καλή Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καλῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Present Active Participle
 • καλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καλούντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • καλοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • καλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καλοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
Present Mid/Pass Participle
Imperfect
 • ἐκαλούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκάλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκάλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐκαλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκάλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • καλή Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • κληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • κληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • κληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καλεῖ Verb: Fut, Mid Ind 2nd Sing
 • καλέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καλέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καλέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καλέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καλέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Future Participle
 • καλοῦσι(ν) Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
Future Perfect
 • κεκλήσεται Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • καλέσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκάλεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκάλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκάλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκαλέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκάλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κάλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καλεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καλέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καλέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • καλέσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • καλέσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • καλέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • καλέσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐκλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐκλήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐκλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κληθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κληθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • κληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κληθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κληθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
Aorist Participle
 • κληθεῖσι Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • κληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • κληθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • κληθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κληθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • καλέσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • καλέσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καλέσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καλέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κληθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
Perfect
 • κέκληκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κέκληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • κεκλήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • κέκληκε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κέκλημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • κεκλήσθω Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • κέκληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
Perfect Participle
 • κεκληκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • κεκληκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • κεκλημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κεκλημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • κεκλημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκλημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκλημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κεκλημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κεκλημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
καλῇ
καλή
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
 • ——
 • Parse #2: Adj: Nom Sing Fem
 • Root: καλός
καλήν
καλῆς
καλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hut, wooden dwelling
 • Forms:
κάλλει
καλλιέλαιον
καλλιέλαιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good olive tree, a cultivated olive tree, i.e., a domesticated or improved one
 • Forms:
κάλλιον
 • Parse #1: Conjunction
 • Meaning: very well; better than many
 • ——
 • Parse #2: Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καλός
καλλίονα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: καλός
καλλιόω
 • Active Meaning:
  • to make more beautiful
 • Passive Meaning:
  • to be beautiful
 • Forms:
  • ἐκαλλιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καλλίπαις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • beautiful children, fair children
  • someone who is blessed with beautiful children
κάλλιστα
 • Parse: Superlative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: καλός
κάλλισται
καλλίσταις
καλλίστας
 • Parse: Superlative Adj: Acc Plur Fem
 • Root: καλός
καλλίστη
καλλίστῃ
καλλίστην
καλλίστης
κάλλιστοι
καλλίστοις
κάλλιστον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: κάλλιστος
κάλλιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most beautiful, best, fairest, most charming
 • Note: Superlative of καλός
καλλίστου
καλλίστους
καλλίστῳ
καλλίστων
καλλίων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of καλός
 • Meaning: better, more beautiful
καλλονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • beauty
  • generosity
  • good manners
  • luster, pride, excellence
 • Forms:
καλλονῇ
καλλονήν
καλλονῆς
κάλλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • beauty
  • beautiful costume
  • delight, pleasure
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκάλλοςκάλλη
GENκάλλουςκάλλων, κάλλέων
DATκάλλεικάλλεσι(ν)
ACCκάλλοςκάλλη
κάλλους
κάλλυνθρα
κάλλυνθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • palm frond
  • broom, sweeper, duster, brush
 • Forms:
  • κάλλυνθρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
καλλωπίζω
 • Active Meaning:
  • to beautify the face
  • to make the face beautiful
 • Middle Meaning:
  • to adorn oneself
  • to make oneself a beauty
 • Passive Meaning:
  • to be beautified
 • Forms:
  • ἐκαλλωπίσατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • κεκαλλωπισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • κεκαλλωπισμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • κεκαλλωπισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
καλοδιδάσκαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival
   • teaching good things
  • Substantival
   • teacher of good things; a teacher of the right
 • Forms:
  • καλοδιδασκάλους Adj: Acc Plur Fem
καλοδιδασκάλους
καλοί
καλοῖς
καλοκἀγαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: noble goodness, excellence, nobility of character, the character and conduct of a καλὸς κἀγαθός, nobleness, goodness
 • Forms:
καλοκἀγαθίᾳ
καλοκἀγαθίαν
καλοκἀγαθίας
καλοκἀγαθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: admirable, splendid, noble
καλόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: καλός
καλοποιέω
 • Meaning: to do well, do right, live virtuously
 • Forms:
  • καλοποιοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
καλοποιοῦντες
καλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see καλλίων
 • Note: For superlative see κάλλιστος
 • Meaning:
  • beautiful (in appearance), fair
  • good and pleasing in appearance, beautiful
  • good, useful
  • conducive to pleasure and enjoyment
  • advantageous, beneficial, desirable
  • free from defects, fine, precious
  • morally good, honest, noble, praiseworthy, contributing to salvation
  • blameless, excellent, unobjectionable
  • free from defects, fine, precious
  • pleasant, desirable, advantageous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκαλόςκαλήκαλόν
GENκαλοῦκαλῆςκαλοῦ
DATκαλῷκαλῇκαλῷ
ACCκαλόνκαλήνκαλόν
VOCκαλέκαλήκαλέ
Plural
 MascFemNeut
NOMκαλοίκαλαίκαλά
GENκαλῶνκαλῶνκαλῶν
DATκαλοῖςκαλαῖςκαλοῖς
ACCκαλούςκαλάςκαλά
κάλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rope, cord
καλοῦ
καλοῦμαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Meaning: to call, summon
 • Root: καλέω
καλοῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: καλέω
καλουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: καλέω
καλοθμένῃ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: καλέω
καλουμένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: καλέω
καλουμένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: καλέω
καλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: καλέω
καλούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
καλουμένου
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • Root: καλέω
καλουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: καλέω
καλοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
καλοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
καλοῦντι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • Part: Fut Act Dat Sing Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
καλούντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: καλέω
καλούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Part: Fut Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: καλέω
καλούς
κάλους
καλοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: καλέω
καλούσης
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Fut Act Gen Sing Fem
 • Root: καλέω
καλοῦσι, καλοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
καλοφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodwill, merriment, glad thoughts
καλοφροσύνην
κάλπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pitcher
 • Forms:
κάλπην
καλύβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hut, cabin
 • Forms:
καλύβην
κάλυμα
κάλυμμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a cover, i.e., veil, curtain, screen, armour
  • something that makes invisible what lies behind or inside
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκάλυμμα, κάλυμακαλύμματα
GENκαλύμματοςκαλυμμάτων
DATκαλύμματικαλύμμασι(ν)
ACCκάλυμμακαλύμματα
καλύμματα
καλύμματι
κάλυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • calyx of a flower, a bud, a rose-bud
  • shell or pod of a plant
  • cup-shape like a flower
  • ear-ring
 • Forms:
κάλυξιν
καλύπτει
καλύπτειν
καλύπτεσθαι
καλύπτῃ
καλυπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cover, covering, sheath
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαλυπτήρκαλυπτῆρες
GENκαλυπτῆροςκαλυπτήρων
DATκαλυπτῆρικαλυπτῆρσι(ν)
ACCκαλυπτῆρακαλυπτῆρας
καλυπτῆρα
καλυπτομένους
καλύπτοντες
καλύπτουσι, καλύπτουσιν
καλύπτω
 • Meaning:
  • to cover, cover up, hide, conceal, veil
  • to place over the entire surface of something or someone
  • to extend over (an entire surface)
  • to spread over
 • Forms:
Present
 • καλυπτομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καλύπτειν Verb: Pres Act Infin
 • καλύπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καλύπτῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • καλύπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καλύπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καλύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐκάλυπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκαλύπτετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
 • καλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καλύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκάλυψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκάλυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκάλυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • καλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • καλύψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καλύψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καλύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κάλυψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • κεκάλυφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
καλύπτων
καλυφθήσεται
καλύψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καλύπτω
καλύψατε
καλύψει
καλύψεις
καλύψεως
καλύψῃ
καλύψῃς
κάλυψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a covering, concealment
 • Forms:
κάλυψον
καλύψουσι, καλύψουσιν
καλύψω
καλῶ
καλῷ
καλώδια
καλωδίοις
καλώδιον, καλῴδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small cord (used for tying)
 • Note: Diminutive of κάλος
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαλώδιονκαλώδια
GENκαλωδίουκαλωδίων
DATκαλωδίῳ καλωδίοις
ACCκαλώδιονκαλώδια
καλῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: καλέω
καλῶν
 • Parse #1: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
 • ——
 • Parse #2: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: καλός
καλῶς, καλώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • well, beautifully
  • fitly, appropriately, splendidly, in the right way
  • commendably, free from objection
  • beneficially, acceptably, honourably
  • rightly, correctly, skilfully, expertly
  • in a manner meeting the speaker's approval
  • quite right!, well said!, true enough!
  • fortunately
  • in an aesthetically or artistically pleasing manner and conducive to pleasure