συνῇ
συνήγαγε, συνήγαγεν
συνήγαγες
συνηγάγετε
συνηγάγομεν
συνήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συνῆγε
συνήγειρε, συνήγειρεν
συνηγέρθησαν
συνηγέρθητε
συνῆγες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: συνάγω
συνηγμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συνάγω
συνηγμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: συνάγω
συνηγμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: συνάγω
συνηγμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: συνάγω
συνηγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συνάγω
συνηγμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: συνάγω
συνήγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συνήγοροι
συνήγορος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: advocate, attorney
συνήδομαι
 • Meaning: to delight, feel satisfaction, gladly rejoice
συνήδρευσαν
συνήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • custom, habit, usage
  • daily companionship
  • acquaintance, friend
  • intimacy, close relationship, intimate relationship
 • Forms:
συνηθείᾳ
συνήθειαν
συνηθείας
συνήθεις
σύνηθες
συνήθη
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συνήθης
συνήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • habitual, customary, usual
  • intimate
  • dwelling
 • Substantival Meaning:
  • friend
 • Forms:
  • σύνηθες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • συνήθων Adj: Gen Plur MFN
συνήθλησαν
συνήθροισε, συνήθροισεν
συνηθροίσθη
συνηθροίσθησαν
συνηθροισμένη
συνηθροισμένοι
συνηθροισμένους
συνήθροιστο
συνήθων
συνήθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: usually
συνῆκα
συνῆκαν
συνῆκας
συνήκατε
συνῆκε, συνῆκεν
συνηκολούθει
συνηκολούθησε
συνήκουσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to hear along with
 • Root: συνακούω
συνῆκται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συνάγω
συνήλασαν
συνήλασε, συνήλασεν
συνήλαστο
συνῆλθαν
συνῆλθε, συνῆλθεν
συνῆλθον
συνήλθοσαν
συνήλικα
συνηλικιώτας
συνηλικιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: contemporary, equal (in age)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυνηλικιώτηςσυνηλικιώται
GENσυνηλικιώτουσυνηλικιωτῶν
DATσυνηλικιώτῃσυνηλικιώταις
ACCσυνηλικιώτηνσυνηλικιώτας
συνήλικος
συνῆλιξ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of like age, of same age, of equal age
 • Forms:
  • συνήλικα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • συνήλικος Adj: Gen Sing Masc/Fem
συνήλλασσε, συνήλλασσεν
συνηλόησε, συνηλόησεν
συνήμην
συνημμένος
συνῆν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind Ist Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to be with
 • Root:σύνειμι
συνῄνεσαν
συνήντησαν
συνήντησε, συνήντησεν
συνήντων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συναντάω
συνῆξα
συνῆξε, συνῆξεν
συνῆπτε, συνῆπτεν
συνήργει
συνηριθμημένοι
συνηρμόσθησαν
συνήρμοσται
συνηρπάκει
συνήρπασαν
συνήρχετο
συνήρχοντο
συνῇς
συνῆσαν
συνήσει
συνήσεις
συνήσῃς
συνήσθιε, συνήσθιεν
συνήσθιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συνεσθίω
συνήσουσι, συνήσουσιν
συνήσω
συνῆτε
συνηυδόκησεν
συνηχέω
 • Meaning: to sound together, echo, resound
 • Forms:
  • συνηχήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
συνηχήσαντας
συνήχθη
συνήχθημεν
συνήχθησαν
συνῆψα
συνῆψαν
συνῆψε, συνῆψεν