πορεῖα
πορεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a journey, trip, a distance
  • a course (taken by someone travelling)
  • a way of life, conduct
  • a walking, mode of walking, journeying, ways; travel (by land); figuratively (plural) proceedings, i.e., career
  • figuratively (plural) proceedings, i.e., career
  • a water course, flow, path, passage
 • Forms:
πορείᾳ
πορεῖαι
πορείαις
πορείαν
πορείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πορεία
πορεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • transport animals, beasts of burden
  • means of conveyance, carriage, wagon, cart
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπορεῖονπορεῖα
GENπορείουπορείων
DATπορείῳπορείοις
ACCπορεῖονπορεῖα
πορειῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: journey
 • Root: πορεία
πορεύεσθαι
πορεύεσθε
πορευέσθω
πορευέσθωσαν
πορεύεται
πορεύῃ
πορεύησθε
πορεύηται
πορευθείς
πορευθεῖσα
πορευθεῖσαι
πορευθεῖσιν
πορευθέντα
πορευθέντας
πορευθέντες
πορευθέντι
πορευθέντων
πορευθῇ
πορευθῆναι
πορευθῇς, πορευθῆς
πορευθήσῃ
πορευθήτωσαν
πορευθῆτε
πορεύθητε
πορεύθητι
πορευθήτω
πορευθῶ
πορευθῶμεν
πορευθῶσι, πορευθῶσιν
πορεύοιτο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Root: πορεύω
πορεύομαι
 • Meaning:
  • to proceed, go, travel
  • to leave one place to go to another
  • to go about in a certain state and manner
  • to march, move along (in a continuous fashion)
  • to depart (from someone)
  • to conduct oneself, live, walk
  • Euphemism: to go to one's death, die, pass away
  • Figurative: to grow, develop
  • Figurative: to conduct oneself, follow a certain moral lifestyle
  • Figurative: to function, work
  • Figurative: to associate oneself with someone or something
 • Forms:
Present
 • πορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • πορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • πορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • πορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • πορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πορεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • πορεύησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • πορευόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • πορευόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • πορευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • πορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πορευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • πορευόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πορευόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πορευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • πορευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πορευομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • πορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • πορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
 • πορευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • πορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πορεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • πορεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • πορεύωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • πορεύωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • πορευώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Imperfect
 • ἐπορεύεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπορευόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐπορευόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπορεύου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • πορεύσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • πορευθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • πορεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • πορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • πορεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • πορεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • πορευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • πορεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • πορευθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐπορεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπορεύθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐπορεύθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπορεύθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπορεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπορεύθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • πορευθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • πορευθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • πορευθεῖσαι Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • πορευθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • πορευθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • πορευθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • πορευθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • πορευθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • πορευθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • πορευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • πορευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • πορευθῆς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • πορευθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πορεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • πορευθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • πορευθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • πορευθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • πορευθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πορευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πορευσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • πορευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
Perfect
 • πεπόρευμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • πεπορευμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πεπορευμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πεπορευμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πεπορευμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • πεπόρευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πεπόρευσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • πεπόρευσθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • πεπόρευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
πορευόμεθα
πορευόμενα
πορευόμεναι
πορευομένη
πορευόμενοι
πορευομένοις
πορευόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: πορεύομαι
πορευόμενος
πορευομένου
πορευομένους
πορευομένῳ
πορευομένων
πορεύονται
πορεύου
πορεύσει
πορεύσεσθε
πορεύσεται
πορεύσεως
πορεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: πορεύομαι
πόρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trek, journey
πορεύσομαι
πορευσόμεθα
πορεύσονται
πορευσώμεθα
πορευτήν
πορευτόν
πορευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: passable, safe for travel, gone over, passed, suitable for travel
 • Forms:
  • πορευτή Adj: Nom Sing Fem
  • πορευτήν Adj: Acc Sing Fem
  • πορευτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
πορεύω
 • Meaning: to make go, carry, convey
 • Forms:
  • πορεύοιτο Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
πορεύωμαι
πορευώμεθα
πορεύωνται
πορθεῖς
πορθέω
 • Meaning: to lay waste, devastate, destroy, ravage, subdue, plunder, kill and destroy
 • Forms:
  • ἐπόρθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπόρθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπόρθουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπόρθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • πορθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • πορθῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • πορθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • πορθήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
πορθῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: πορθέω
πορθήσας
πορίζειν
πορίζω
 • Meaning:
  • to make a financial profit
  • to furnish, provide, supply, procure
  • to carry
  • to bring about, cause
 • Forms:
  • πορίζειν Verb: Pres Act Infin
  • πορίσαι Verb: Aor Act Infin
πορίσαι
πορισμόν
πορισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • means of livelihood
  • means of gaining, gain
  • furnishing, procuring, acquisition
  • financial gain acquired
πορισμοῦ
πορισμῶν
πόρναι
πόρναις
πόρνας
πορνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prostitution, harlotry
  • fornication (any sexual activity including adultery and incest)
  • sexual immorality
  • lustful action
  • Figurative: idolatry, apostasy, unfaithfulness
 • Forms:
πορνεῖα
πορνείᾳ
πορνεῖαι
πορνείαις
πορνείαν
πορνείας
πορνεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brothel, a house of prostitution
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπορνεῖονπορνεῖα
GENπορνείουπορνείων
DATπορνείῳπορνείοις
ACCπορνεῖονπορνεῖα
πορνεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πορνεύω
πορνεύοντες
πορνεύουσι, πορνεύουσιν
πορνεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πορνεύω
πορνεύσαντες
πορνεύσει
πορνεύσεις
πορνεύσῃς
πορνεύω
 • Meaning:
  • to prostitute, practice prostitution
  • to commit sexual immorality, (distinguished from adultery)
  • to practice idolatry
  • to act unfaithfully (toward God)
 • Forms:
Present
 • πορνεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • πορνεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πορνεύουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • πορνεύωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • πορνεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πορνεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπόρνευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπόρνευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • πορνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πορνεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐπόρνευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπόρνευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • πορνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • πορνεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • πορνεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πορνεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπόρνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • πεπορνεύκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
πορνεύωμεν
πορνεύων
πορνεύσωσι, πορνεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πορνεύω
πορνεύωσι, πορνεύωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πορνεύω
πόρνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • professional prostitute, harlot, whore, strumpet
  • temple prostitute
  • Figurative: idolater
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπόρνηπόρναι
GENπόρνηςπόρνων
DATπόρνῃπόρναις
ACCπόρνηνπόρνας
VOCπόρνηπόρναι
πόρνῃ
πόρνην
πόρνης
πορνικόν
πορνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for a prostitute
 • Forms:
  • πορνικόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
πόρνοι
πόρνοις
πορνοκόπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who has commerce with prostitutes, fornicator
  • frequent visitor to brothels
πόρνον
πόρνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fornicator, one who practices sexual immorality, sexual deviant (i.e., someone who departs from normal sexual behaviour)
  • male fornicator, whoremonger, a male prostitute, catamite
πόρνους
πόρνῳ
πόρνων
πόρον
πόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: means and way of achieving an end
πορπάω
 • Meaning: to fasten with a brooch, pin down, secure with a clasp
πόρπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: buckle, brooch, pin (an emblem of rank)
 • Forms:
πόρπην
πόῤῥω, πόρρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • far, a great way off
  • forwards, i.e., at a distance
  • to a distance
πόῤῥωθεν, πόρρωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • afar off
  • from far away
  • from far, or (by implication) at a distance, i.e., distantly
  • from afar
πορρώτερον
πορρωτέρω
πορφύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • purple, purple stripe, blue-red colour
  • the "purple" mussel, and a garment dyed with it
  • purple fabric (very expensive)
  • robe made of purple fabric
 • Forms:
πορφυρᾶ
πορφύρᾳ
πορφύραν
πορφύρας
πορφύρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: purple
 • Forms:
  • πορφυροῖς Adj: Dat Plur Neut
  • πορφυρῶν Adj: Gen Plur MFN
πορφυρίδων
πορφυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a purple garment (worn by royalty)
 • Forms:
πορφυρίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • purple coot (an aquatic bird)
  • the water-hen
  • flaming
 • Forms:
  • πορφυρίωνα Noun: Acc Sing Masc
πορφυρίωνα
πορφυροῖς
πορφυρόπωλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: seller of purple; a female trader in purple cloth
πορφυροῦ
πορφυροῦν
πορφυροῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: purple; purpureal, i.e., bluish red; purple dyed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπορφυροῦςπορφυρᾶπορφυροῦν
GENπορφυροῦπορφυρᾶςπορφυροῦ
DATπορφυρῷπορφυρᾷπορφυρῷ
ACCπορφυροῦνπορφυρᾶνπορφυροῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMπορφυροῖπορφυραῖπορφυρᾶ
GENπορφυρῶν
DATπορφυροῖςπορφυραῖςπορφυροῖς
ACCπορφυροῦςπορφυρᾶςπορφυρᾶ
πορφυρῶν
πόρω
 • Meaning:
  • to furnish, offer, present, give
  • Perf: allotted, destined, fated (to someone)
 • Forms:
  • πεπρωμένον
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut