ἄνω
 • Parse: Adverb
 • Note: For comparative, see ἀνώτερος
 • Note: For superlative, see ἀνώτατος
 • Meaning:
  • high above, above, high, up
  • upward
  • toward higher ground
  • upper, higher
  • upon the top, brim, completely
 • Forms:
  • ἀνωτέρω Comparative Adverb
ἀνῶ
ἀνώγεον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: upper room, above ground, second floor
ἄνωθεν
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning:
  • Adverb locally:
   • from above, from the top, at the top
   • high above
   • positioned above
  • Adverb temporally:
   • from the beginning (very first)
   • anew
   • for a long time
   • again, anew, once more
  • Preposition +Gen:
   • from above
   • positioned above
ἀνῳκοδομημένων
ἀνῳκοδόμησαν
ἀνῳκοδόμησε, ἀνῳκοδόμησεν
ἀνώμαλον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: uneven, irregular
 • Root: ἀνώμαλος
ἀνώμαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uneven, irregular
ἀνώμβρησαν
ἀνώμβρησε, ἀνώμβρησεν
ἀνῶμεν
ἀνώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: nameless, unnamed, having no name
 • Forms:
ἀνωνύμων
ἀνωρθώθη
ἀνωρθώθημεν
ἀνωρθώθησαν
ἀνωρθωμένος
ἀνώρθωσε, ἀνώρθωσεν
ἀνώτατα
ἀνώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἄνω
 • Meaning: utmost, topmost
 • Note:

  τὰ ἀνώτατα Αἰγύπτου
  the south of Egypt, Upper Egypt (i.e., farther up the Nile)

ἀνωτέραν
ἀνωτέρας
ἀνωτερικά
ἀνωτερικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: upper, superior
 • Forms:
  • ἀνωτερικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἀνώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἀνώτερος
ἀνώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἄνω
 • Meaning:
  • higher, upper
  • beyond, farther, further
  • above, earlier, (i.e., something mentioned previously)
ἀνωτέρω
 • Parse: Comparative Adverb
 • Root: ἄνω
ἀνωφελεῖς
ἀνωφελές
ἀνωφελέσιν
ἀνωφελῆ
ἀνωφελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • worthless, unprofitable, useless, without function, profitless
  • harmful
 • Forms:
ἀνωφελοῦς