δέσει
δεσέρτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deserter, military deserter
δέσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • chain
  • setting of gems (Sir. 45:11)
  • binding together, tying in bundles
δεσμά
δέσμας
δεσμεύειν
δεσμεύεις
δεσμευθῆναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to fetter, put in chains
 • Root:δεσμεύω
δεσμεύοντας
δεσμεύοντες
δεσμεύουσι, δεσμεύουσιν
δεσμεύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Gen/Acc Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to enchain
 • Root:δεσμεύω
δεσμεύω
 • Meaning:
  • to bind, enchain
  • to bandage a wound, dress a wound
  • to tie up (in a bundle), secure a load (e.g., on a donkey)
 • Forms:
  • δεσμεύειν Verb: Pres Act Infin
  • δεσμεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δεσμεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • δεσμεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • δεσμεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δεσμεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δεσμεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐδεσμεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδέσμευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐδέσμευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
δεσμεύων
δεσμέω
 • Meaning: to bind, tie up
 • Note: alternate form of δεσμεύω
 • Forms:
  • ἐδεσμεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
δέσμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bundle, package
 • Forms:
δέσμῃ
δέσμην
δέσμια
δέσμιαι
δέσμιοι
δεσμίοις
δέσμιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δέσμιος
δέσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • binding, captive
 • Substantival Meaning:
  • prisoner, a bound captive
  • one who is deprived of freedom of movement
 • Forms:
δεσμίους
δεσμίων
δεσμοί
δεσμοῖς
δεσμόν
δεσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a chain, halter, fetter, band, bond
  • imprisonment, bondage
  • spell, charm
  • a receptacle for keeping money in, money bag, purse
  • a binding agreement
 • Note: This noun is heterogeneous in that it is masculine in the singular and sometimes neuter in the plural
 • Forms:
 MasculineNeuter
 SingularPlural
Masc
Plural
Neut
NOMδεσμόςδεσμοίδεσμά
GENδεσμοῦδεσμῶν
DATδεσμῷδεσμοῖς
ACCδεσμόνδεσμούςδεσμά
δεσμοῦ
δεσμούμενοι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to enchain
 • Root:δεσμεύω
δεσμούς
δεσμοφύλακι
δεσμοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jailer, jailer, prison guard, warden, keeper of the prison
 • Forms:
δεσμῷ
δεσμῶν
δεσμῶται
δεσμώτας
δεσμώτῃ
δεσμωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prison, jail, dungeon
 • Forms:
δεσμωτηρίου
δεσμωτηρίῳ
δεσμώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prisoner, captive, someone incarcerated
 • Forms:
δεσμωτικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • state of imprisonment, imprisoned
 • Forms:
δεσμώτου
δεσπόζει
δεσπόζειν
δεσπόζεις
δεσπόζῃ
δεσπόζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: δεσπόζω
δεσπόζοντι
δεσπόζω
 • Meaning:
  • to be lord, be master, rule
  • to have absolute authority and control over
 • Forms:
  • δεσπόσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δεσπόζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δεσπόζειν Verb: Pres Act Infin
  • δεσπόζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δεσπόζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • δεσπόζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • δεσπόζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • δεσπόζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
δεσπόζων
δέσποθ’
δέσποινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mistress
 • Forms:
δεσπόσεις
δέσποτα
δεσπόται
δεσπόταις
δεσπότας
δεσποτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rule, dominion, sovereignty, the power of a master or lord
  • absolute authority and control
 • Forms:
δεσποτείας
δεσποτεύοντος
δεσποτεύω
 • Meaning: to rule, have dominion, enjoy ownership of
 • Forms:
  • δεσποτεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
δεσπότῃ
δεσπότην
δεσπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sovereign
  • lord, master, despot
  • owner of a ship
  • one who wields absolute authority and control
 • Forms:
δεσποτικὸς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a master; for a master; despotic
δεσπότου
δεσποτῶν