στραγγαλάω
 • Meaning: to halter, strangle (i.e., cause death by strangling), swallow
 • Forms:
  • ἐστραγγάληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐστραγγαλωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • στραγγαλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
στραγγαλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • knot (intricate knot)
  • induration in the limbs
  • constraining entanglement
 • Forms:
στραγγαλιάς
στραγγαλίδων
στραγγαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ornament, necklace, chain (in shape of a knot)
  • knot, intricate knot
 • Forms:
στραγγαλόω
 • Meaning: to choke, strangle
 • Note: Also spelled στραγγαλάω
στραγγαλωθῆτε
στραγγαλῶδες
στραγγαλώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: perverse, knotted, tortuous, twisty, knotty
 • Forms:
  • στραγγαλῶδες Adj: Nom/Acc Plur Neut
στραγγεύω
 • Meaning: to delay action
στραγγιεῖ
στραγγίζω
 • Meaning: to squeeze out (fluid)
 • Forms:
  • στραγγιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
στρατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: soldiering, expedition, campaign, warfare, fight, military service
 • Forms:
στρατείαν
στρατείας
στρατεύει
στρατεύεσθαι
στρατεύεσθε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: στρατεύω
στρατεύεται
στρατεύῃ
στρατεύθητι
στράτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • troop, an armament, army, soldier, man of war, expedition
  • conduct of warfare
 • Forms:
στρατεύμασι, στρατεύμασιν
στρατεύματα
στρατεύματι
στρατεύματος
στρατευμάτων
στρατεύομαι
στρατευόμεθα
στρατευόμενοι
στρατευόμενος
στρατευομένους
στρατευομένων
στρατεύονται
στρατεῦσαι
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: στρατεύω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: στρατόω
στρατευσάμενοι
στρατεύσας
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: στρατεύω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: στρατόω
στρατεύσασθε
στράτευσον
στρατευσώμεθα
στρατεύω
 • Meaning:
  • to serve in war, serve as a soldier, do military service
  • to soldier, go to war, serve in the military
  • to advance, take the field, march against
  • to fight the battle, fight the war, fight the fight
  • to set out on an uphill journey
 • Forms:
Present
 • στρατεύειν Verb: Pres Act Infin
 • στρατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • στρατεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • στρατεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • στρατευσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • στρατευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • στρατεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • στρατεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • στρατεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • στρατευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • στρατευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • στρατευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
 • στρατευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • στρατεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • στρατεύεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
Future
Aorist
 • ἐστράτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • στρατεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • στρατευσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • στρατεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • στράτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
στρατηγέω
 • Meaning:
  • to be a general (in the army), to serve as an army general
  • to command
  • to outwit (someone)
  • to out-manoeuvre
 • Forms:
  • ἐστρατήγηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • στρατηγοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
στρατήγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • stratagem, trick
  • act of a general, esp. piece of generalship
 • Forms:
στρατηγήματι
στρατηγήσας
στρατηγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the office of a military commander
  • military headquarters
  • command post
 • Forms:
στρατηγίαις
στρατηγίαν
στρατηγοί
στρατηγοῖς
στρατηγόν
στρατηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a general, captain, army commander, magistrate, provincial governor
στρατηγοῦ
στρατηγοῦντος
στρατηγούς
στρατηγῶν
στρατηλατέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead an army into the battle
στρατηλάτης
 • Parse #1:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: army leader, general, commander
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to lead an army into the battle
 • Root: στρατηλατέω
στρατιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an army, host, company, band
  • a band of individual items (e.g., a group of soldiers, a sky of stars)
  • a group of objects (of the sky)
 • Forms:
στρατιᾷ
στρατιαί
στρατιάν
στρατιᾶς
στρατίων
στρατιῶτα
στρατιῶται
στρατιώταις
στρατιώτας
στρατιώτῃ
στρατιώτην
στρατιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: soldier, warrior
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMστρατιώτηςστρατιῶται
GENστρατιώτουστρατιωτῶν
DATστρατιώτῃστρατιώταις
ACCστρατιώτηνστρατιώτας
στρατιῶτι
στρατιωτικήν
στρατιωτικόν
στρατιωτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • belonging to soldiers
 • Substantival Meaning:
  • detachment of soldiers
 • Forms:
  • στρατιωτικόν Adj: Acc Sing Masc
στρατιώτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female soldier, martial
 • Forms:
  • στρατιῶτι Noun: Voc Sing Fem
στρατιωτῶν
στρατοκῆρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: herald of a camp, army herald
στρατολογέω
 • Meaning: to enlist in the army, choose to be a soldier
 • Forms:
  • στρατολογήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
στρατολογήσαντι
στρατόν
στρατοπεδάρχῃ
στρατοπεδάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: military commander, a Praetorian prefect, captain of the guard
 • Forms:
  • στρατοπεδάρχῃ Noun: Dat Sing Masc
στρατοπεδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: camp, army encampment
 • Forms:
στρατοπεδείᾳ
στρατοπεδείαν
στρατοπεδευσάτωσαν
στρατοπεδεύσεις
στρατοπεδεύσωσι, στρατοπεδεύσωσιν
στρατοπεδεύω
 • Meaning:
  • to encamp, bivouac
  • to take up a position, set up a base of operations
  • to set out on a military expedition
 • Forms:
  • ἐστρατοπεδεύκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • ἐστρατοπεδευκότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἐστρατοπέδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐστρατοπεδεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐστρατοπέδευσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • στρατοπεδευσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • στρατοπεδεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • στρατοπεδεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
στρατόπεδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • army camp, the ground on which soldiers are encamped, encampment, a body of troops, army
  • an army on a military expedition
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστρατόπεδονστρατόπεδ’
στρατόπεδα
GENστρατοπέδουστρατοπέδων
DATστρατοπέδειστρατόπεδσι(ν)
ACCστρατόπεδονστρατόπεδ’
στρατόπεδα
στρατοπέδου
στρατοπέδῳ
στρατοπέδων
στρατός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: army, army of troops, host
στρατοῦ
στρατόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be on a campaign, in the field of war; to lead to war
στραφείς
στραφεῖσα
στραφεῖσαν
στραφέντες
στραφέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: στρέφω
στραφῇ
στραφῇς
στραφήσεται
στραφήσῃ
στραφήσονται
στραφῆτε
στρεφόμενοι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to turn around
 • Root:στρέφω
στρεφομένους
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • to turn around
 • Root:στρέφω
στρέφοντας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • to turn around
 • Root:στρέφω
στραφῶσι, στραφῶσιν
στρέβλαι
στρέβλαις
στρέβλαν
στρέβλας
στρεβλή
στρέβλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a winch, rack, instrument of torture
  • torture, punishment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστρέβληστρέβλαι
GENστρέβληςστρεβλῶν
DATστρέβλῃστρέβλαις
ACCστρέβλην, στρέβλανστρέβλας
VOCστρέβληστρέβλαι
στρέβλῃ
στρεβλήν
στρεβλόν
στρεβλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • twisted, crooked, perverse
  • Of the brows: knit, wrinkled
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMστρεβλόςστρεβλήστρεβλόν
GENστρεβλοῦστρεβλῆςστρεβλοῦ
DATστρεβλῷστρεβλῇστρεβλῷ
ACCστρεβλόνστρεβλήνστρεβλόν
Plural
 MascFemNeut
NOMστρεβλοίστρεβλαίστρεβλά
GENστρεβλῶνστρεβλῶνστρεβλῶν
DATστρεβλοῖςστρεβλαῖςστρεβλοῖς
ACCστρεβλούςστρεβλάςστρεβλά
στρεβλοῦ
στρέβλου
στρεβλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: στρεβλόω
στρεβλοῦσι, στρεβλοῦσιν
στρεβλοῦτε
στρεβλόω
 • Active Meaning:
  • to be crooked, perverse
  • to trouble, torture, torment
  • to twist, wrench, distort
 • Middle Meaning:
  • to conduct oneself perversely
 • Forms:
  • στρέβλου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • στρεβλούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • στρεβλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • στρεβλοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • στρεβλωθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
  • στρεβλωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • στρεβλωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • στρεβλῶσαι Verb: Aor Act Infin
στρεβλωθέντας
στρεβλωθέντες
στρεβλωθήσῃ
στρεβλῶν
στρεβλῶσαι
στρεβλωτήρια
στρεβλωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rack, torture rack
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστρεβλωτήριονστρεβλωτήρια
GENστρεβλωτηρίουστρεβλωτηρίων
DATστρεβλωτηρίῳστρεβλωτηρίοις
ACCστρεβλωτήριονστρεβλωτήρια
στρέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a wrench, strain, sprain, twist, (something) twisted
  • thread (made up of twisted fibres)
στρεπτά
στρεπτήν
στρεπτόν
στρεπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wreathed, twisted, braided
  • tassel
  • ornamental design
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMστρεπτόςστρεπτήστρεπτόν
GENστρεπτοῦστρεπτῆςστρεπτοῦ
DATστρεπτῷστρεπτῇστρεπτῷ
ACCστρεπτόνστρεπτήνστρεπτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMστρεπτοίστρεπταίστρεπτά
GENστρεπτῶνστρεπτῶνστρεπτῶν
DATστρεπτοῖςστρεπταῖςστρεπτοῖς
ACCστρεπτούςστρεπτάςστρεπτά
στρεπτῶν
στρέφειν
στρέφεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: στρέφω
στρέφοιτο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Meaning: to turn aside
 • Root: στρέφω
στρεφόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: στρέφω
στρεφόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: στρέφω
στρεφομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: στρέφω
στρεφομένῃ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: στρέφω
στρεφομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: στρέφω
στρεφόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: στρέφω
στρέφω
 • Active Meaning:
  • to turn (i.e., turn someone's direction)
  • to turn, change, transform (from one thing to another)
  • to cause to face
  • to spin around (like a top), twirl
  • to cause to to turn around and move toward
  • to pivot (like a door hinge)
  • to twist and turn
  • to bring back, return
 • Middle Meaning:
  • to revolve
  • to turn, change from one side to another
  • to turn around and move in a different direction
  • to turn toward and focus one's attention and efforts to
 • Passive Meaning:
  • to turn around, turn toward
  • to undergo a change and become something
  • to be converted
  • to turn back
 • Forms:
Present
 • στρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • στρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • στρεφόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • στρεφομένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • στρεφομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • στρεφομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • στρεφόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • στροφῆς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • στρεφόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Imperfect
Future
 • στρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • στρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • στραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • στραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • στραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐστράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐστράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐστράφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐστράφησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔστρεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔστρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • στραφείς Part: 2Aor Pass Nom Sing Masc
 • στραφεῖσα Part: 2Aor Pass Nom Sing Fem
 • στραφεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • στραφέντες Part: 2Aor Pass Nom Plur Masc
 • στραφέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • στραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • στραφῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • στραφῆτε Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Plur
 • στραφῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • στρέψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • στρέψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
στρέψαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: στρέφω
στρέψει
στρέψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: στρέφω
στρέψω
στρηνιάσαντες
στρηνιάω
 • Meaning: to live in luxury, live sensually
 • Forms:
  • ἐστρηνίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστρηνίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στρηνιάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
στρῆνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • insolence, arrogance
  • luxury, sensuality
 • Forms:
  • στρήνους Noun: Gen Sing Neut
στρήνους
στρίφνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hard meat, tough meat, gristly meat
  • firm, hard, solid
στροβείτω
στροβέω
 • Meaning:
  • to twist, twirl
  • to distract, upset mentally
 • Forms:
  • στροβείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • στροβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
στροβήσει
στροβιλέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fir-tree
 • Forms:
  • στροβιλέᾳ Noun: Dat Sing Fem
στροβιλέᾳ
στρογγύλλω
 • Meaning:
  • to round off, make round; twirl, spin
  • Substantival: trench
 • Forms:
  • στρογγύλωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
στρογγύλωσι, στρογγύλωσιν
στρογγύλην
στρογγύλοι
στρογγύλον
στρογγύλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: round, spherical, circular
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMστρογγύλοςστρογγύληστρογγύλον
GENστρογγύλουστρογγύληςστρογγύλου
DATστρογγύλῳστρογγύλῃστρογγύλῳ
ACCστρογγύλονστρογγύληνστρογγύλον
VOCστρογγύλεστρογγύληστρογγύλε
Plural
 MascFemNeut
NOMστρογγύλοιστρογγύλαιστρογγύλα
GENστρογγύλωνστρογγύλωνστρογγύλων
DATστρογγύλοιςστρογγύλαιςστρογγύλοις
ACCστρογγύλουςστρογγύλαςστρογγύλα
VOCστρογγύλοιστρογγύλαιστρογγύλα
στρογγύλους
στρογγύλων
στρουθία
στρουθίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small bird, sparrow, ostrich
 • Forms:
στρουθίου
στρουθίων
στρουθοί
στρουθόν
στρουθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sparrow, ostrich
στρουθῶν
στροφαῖς
στροφάς
στροφεῖς
στροφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hinge, the socket in which the pivot of a door moved
 • Forms:
στροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a turning, subtlety, meandering path
 • Forms:
στροφῆς
στρόφιγγος
στρόφιγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the pivot, axle, door hinge
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστρόφιγξστρόφιγγες
GENστρόφιγγοςστροφίγγων
DATστρόφιγγιστρόφιγξι(ν)
ACCστρόφιγγαστρόφιγγας
VOCστρόφιγξστρόφιγγες
στρόφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inward disorder, twisting of the bowels, colic
  • cord, rope
στροφωτοῖς
στροφωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made with pivots, turning on them
 • Forms:
  • στροφωτοῖς Adj: Dat Plur Neut
στρῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a bed that's spread, anything spread
  • mattress
στρωμναί
στρωμναῖς
στρωμνάς
στρωμνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • couch, bed spread out
  • bedding, bed covering, bed sheet
 • Forms:
στρωμνήν
στρωμνῆς
στρώννυμι
 • Meaning:
  • to make bed, furnish, strew
  • to spread something over a wide surface
 • Forms:
  • ἐστρωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐστρωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐστρώννυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐστρώννυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἔστρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔστρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στρῶσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
στρωννύω
 • Meaning: to spread, bring down
 • Forms:
  • ἔστρωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐστρωμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἔστρωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • στρώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
στρῶσον
στρώσουσι, στρώσουσιν
στρωφᾶται
στρωφάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to turn constantly
 • Forms:
  • στρωφᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing