πρώην, πρῴην
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • day before yesterday
  • early, lately, just now, previously, before
πρωΐ
 • Parse: Adverb
 • Adverbial Meaning:
  • early (in the morning)
  • in the morning
  • at dawn
 • Substantival Meaning:
  • morning
  • the day-break watch
πρωΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: early morning, daybreak
 • Forms:
  • πρωΐας Noun: Gen Sing Fem
πρωίᾳ, πρωΐᾳ
πρωίαν
πρωΐας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πρωΐα
πρωίθεν, πρωΐθεν
 • Parse: Adverb
 • Adverbal Meaning:
  • from morning
 • Substantival Meaning:
  • an early hour of the day
πρώϊμα, πρώιμα
πρώϊμον, πρώιμον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πρώιμος
πρώϊμος, πρώιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • early
  • dawning, i.e., (by analogy) autumnal (showering, the first of the rainy season)
 • Forms:
  • πρώϊμον, πρώιμον Adj: Acc Sing Masc
  • πρώϊμα, πρώιμα Adj: Nom/Acc Plur Neut
πρωινή
πρωινῇ
πρωϊνῇ
πρωινήν, πρωϊνήν
πρωινῆς
πρωϊνόν, πρωινόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πρωϊνός
πρωϊνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • pertaining to the dawn
  • matutinal (of or occurring in the morning)
  • occurring early in the day
 • Substantival Meaning:
  • morning
 • Forms:
  • πρωϊνῇ, πρωινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • πρωινήν Adj: Acc Sing Fem
  • πρωινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • πρωϊνόν Adj: Acc Sing Masc
  • πρωινοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
πρωινοῦ
πρωϊόθεν
 • Parse: Adverb
 • Adverbal Meaning:
  • from morning
 • Substantival Meaning:
  • an early hour of the day
πρώιος, πρώϊος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: early in the day
 • Forms:
  • πρωίαν Adj: Acc Sing Fem
  • πρωίᾳ Adj: Dat Sing Fem
πρώρα, πρῷρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the prow, bow, i.e., forward part of a vessel
 • Forms:
πρώραν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Root: πρῷρα
πρῴρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πρῷρα
πρωρεῖς
πρωρεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ship captain, skipper
  • the officer in command at the bow (of a ship)
  • the look-out man
 • Forms:
πρῴρης
πρῶτα
πρωταγωνισταί
πρωταγωνιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who plays the first part the chief actor
  • battlefield leader
  • protagonist
  • leader, foremost fighter, chief warrior
πρῶται
πρώταις
πρώταρχε
πρώταρχον
πρώταρχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: first-beginning, primal, chief
 • Forms:
  • πρώταρχον Adj: Acc Sing Masc
πρώτας
πρωτεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of first quality, preeminence
 • Forms:
πρωτείων
πρωτεύειν
πρωτεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πρωτεύω
πρωτευόντων
πρωτεύουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to be first, to hold first place
 • Root: πρωτεύω
πρωτεύω
 • Meaning:
  • to be the first, be the primary one
  • to hold the first place, hold position of a leader
  • to have the preeminence
  • to take precedence
  • to lead
 • Forms:
  • πρωτεύειν Verb: Pres Act Infin
  • πρωτεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • πρωτευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • πρωτεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
πρωτεύων
πρώτη
πρώτῃ
πρωτήν
πρώτης
πρωτοβαθρέω
 • Meaning:
  • to assume first seat among (others)
  • to place (someone's) seat in front of (others)
 • Forms:
  • ἐπρωτοβάθρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
πρωτοβολέω
 • Meaning:
  • to bring forth new fruit
  • to throw first, take the first shot
 • Forms:
  • πρωτοβολήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
πρωτοβολήσει
πρωτογενές
πρωτογένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: first-fruits, feast of first fruits
 • Note: Alternate spelling begins πρωτογένν-
 • Forms:
πρωτογενήματα
πρωτογενήματος
πρωτογενημάτων
πρωτογενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: firstborn, primeval, first-produced, first-generated
 • Forms:
πρωτογέννημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: first-fruits, feast of first fruits
 • Note: Alternate spelling begins πρωτογένν-
 • Forms:
πρωτογεννήματα
πρωτογεννήματος
πρωτογεννημάτων
πρωτόγονα
πρωτόγονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: firstborn, firstling, first thing
 • Forms:
  • πρωτόγονα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πρωτογόνῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
πρωτογόνῳ
πρῶτοι
πρώτοις
πρωτοκαθεδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: place of honour, best seat, primary seat, first seat
 • Forms:
πρωτοκαθεδρίαν
πρωτοκαθεδρίας
πρωτοκαθεδρίταις
πρωτοκαθεδρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who occupies the seat of honour
 • Forms:
  • πρωτοκαθεδρίταις Noun: Dat Plur Masc
πρωτοκλήσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a festival held on a king's coronation
πρωτοκλισία, πρωτοκλίσια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • primary bench (for reclining at a meal)
  • the place of honour (at dinner) (esp. beside the master of house or the host)
  • festival on a king's proclamation
  • king's coronation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρωτοκλισίαπρωτοκλισίαι
GENπρωτοκλισίαςπρωτοκλισιῶν
DATπρωτοκλισίᾳπρωτοκλισίαις
ACCπρωτοκλισίανπρωτοκλισίας
VOCπρωτοκλισίαπρωτοκλισίαι
πρωτοκλισίαν
πρωτοκλισίας
πρωτοκουρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: first shearing
 • Forms:
πρωτοκουρίας
πρωτόκτιστος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • first created
πρωτολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the beginning of a speech, introduction
  • act of speaking first
  • right of speaking first
  • prosecutor's part (i.e., his right of speaking first in the law court)
 • Forms:
πρωτολογίᾳ
πρωτόμαρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: first martyr
πρῶτον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πρῶτος
πρῶτον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • first, first of all, first in time, first place, first order, first of importance
  • before
  • at the beginning
  • chiefly
πρωτόπλαστον
πρωτόπλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: first-formed, first-created
 • Forms:
  • πρωτόπλαστον Adj: Acc Sing Masc
  • πρωτοπλάστου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • πρωτοπλάστων Adj: Gen Plur MFN
πρωτοπλάστου
πρωτοπλάστων
πρῶτος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of πρό
 • Meaning:
  • order and rank: first, primary, chief
  • temporal: before, former, earlier (in time), beginning
  • degree: first-class, best, choice quality
  • spatial: foremost, found in front
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπρῶτοςπρώτηπρῶτον
GENπρώτουπρώτηςπρώτου
DATπρώτῳπρώτῃπρώτῳ
ACCπρῶτονπρώτην
πρωτήν
πρῶτον
VOCπρῶτεπρώτηπρῶτε
Plural
 MascFemNeut
NOMπρῶτοιπρῶταιπρῶτα
GENπρώτωνπρώτωνπρώτων
DATπρώτοιςπρώταιςπρώτοις
ACCπρώτουςπρώταςπρῶτα
VOCπρῶτοιπρῶταιπρῶτα
πρῶτος καὶ εἰκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twenty-first
πρωτοστάτην
πρωτοστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leader, ringleader
  • one standing first in the ranks,
  • a captain (champion)
  • the right-hand man
 • Forms:
  • πρωτοστάτην Noun: Acc Sing Masc
πρωτότοκα
πρωτοτοκεῖα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • birthright
  • rights of firstborn
  • primogeniture (as a privilege)
πρωτοτοκεῦσαι
πρωτοτοκεύω
 • Meaning: to invest with the privilege of primogeniture, treat as firstborn
 • Forms:
  • πρωτοτοκεῦσαι Verb: Aor Act Infin
πρωτοτοκέω
 • Meaning:
  • to bear her firstborn
  • to calve for the first time
 • Forms:
  • πρωτοτοκούσας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • πρωτοτοκούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
πρωτοτόκια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: birthright, rights of firstborn, primogeniture (as a privilege)
πρωτοτόκοις
πρωτότοκον
πρωτότοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: first-begotten, firstborn
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπρωτότοκοςπρωτοτόκηπρωτότοκον
GENπρωτοτόκουπρωτοτόκηςπρωτοτόκου
DATπρωτοτόκῳπρωτοτόκῃπρωτοτόκῳ
ACCπρωτότοκονπρωτοτόκηνπρωτότοκον
VOCπρωτότοκεπρωτοτόκηπρωτότοκε
Plural
 MascFemNeut
NOMπρωτότοκοιπρωτότοκαιπρωτότοκα
GENπρωτοτόκωνπρωτοτόκωνπρωτοτόκων
DATπρωτοτόκοιςπρωτοτόκαιςπρωτοτόκοις
ACCπρωτοτόκουςπρωτοτόκαςπρωτότοκα
VOCπρωτότοκοιπρωτότοκαιπρωτότοκα
πρωτοτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: firstborn
 • Forms:
πρωτοτόκου
πρωτοτοκούσας
πρωτοτοκούσης
πρωτοτόκῳ
πρωτοτόκων
πρώτου
πρώτους
πρώτῳ
πρώτων
πρώτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: for the first time