γίγαντα
γίγαντας
γίγαντες
γιγαντομαχίας
γιγαντομαχία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • battle of the giants
 • Forms:
  • γιγαντομαχίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
γίγαντος
γιγάντων
γίγαρτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a grape-stone
 • Forms:
  • γιγάρτου Noun: Gen Sing Neut
γιγάρτου
γίγας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • giant
  • someone wielding enormous power
 • Forms:
γίγνεσθαι
γιγνέσθω
γίγνεται
γίγνηται
γίγνομαι
 • Note: Classical form of γίνομαι
 • Meaning:
  • to happen, occur, take place, come on, be
  • to come into being, come into existence, emerge
  • to be born
  • to be, exist, be located
  • to be present, be situated (at a place)
  • to come to

   ἐγένετο λόγος κύριου πρός ..
   the word of the Lord came to ..

  • to become something, come to be, acquire the character of, be transformed into
  • to become something that it is not, to be artificial
  • to be produced, acquire
  • to come into a certain state
  • to arise (as a case for debate)
  • to join with, be allied with someone
  • to set out doing something
  • Of sacrifices & omens: to be favourable
  • With negative: μὴ γένοιτο never, certainly not! may it not be, may it never be, impossible, it cannot be, by no means, far from it, certainly not, no way, far from it, God forbid

   μὴ γένοιτο
   certainly not! may it not be, it cannot be, impossible!

 • Forms:
Present
 • γίγνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • γιγνέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • γίγνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γίγνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
Present Participle
Imperfect
 • ἐγίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγινόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐγίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγίνου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • γενήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • γενήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • γενήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • γενησόμενον Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
 • γενησομένων Part: Fut Mid Gen Plur Neut
 • γενήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • γενησομένους Part: Fut Mid Acc Plur Masc
 • γενησόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
Aorist
 • γένοιτ’ Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • γενέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • γένεσθε Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • γενέσθω Verb: 2Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • γενέσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • γένῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • γενηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γενηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γενηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • γενήθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • γενήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • γενηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • γενηθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • γενηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • γενηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • γένησθε Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Plur
 • γένηται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
 • γενοίμεθα Verb: Aor Mid Opt 1st Plur
 • γενοίμην Verb: Aor Mid Opt 1st Sing
 • γένοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • γένοιτο Verb: 2Aor Mid Opt 3rd Sing
 • γενοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • γενώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • γένωμαι Verb: 2Aor Mid Subj 1st Sing
 • γένωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐγένετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐγένεσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐγένετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐγενήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγενήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐγενήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐγενήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγενήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγενήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐγενόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐγενόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐγένοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐγένου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
Aorist Participle
 • γενηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • γενηθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • γενηθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • γενηθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • γενηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • γενηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • γενηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • γενόμενα Part: 2Aor Mid Nom/Acc Plur Neut
 • γενόμεναι Part: 2Aor Mid Nom Plur Fem
 • γενομένας Part: Aor Mid Acc Plur Fem
 • γενομένη Part: 2Aor Mid Nom Sing Fem
 • γενομένῃ Part: 2Aor Mid Dat Sing Fem
 • γενομένην Part: 2Aor Mid Acc Sing Fem
 • γενομένης Part: 2Aor Mid Gen Sing Fem
 • γενόμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
 • γενομένοις Part: 2Aor Mid Dat Plur Masc
 • γενομένοις Part: 2Aor Mid Dat Plur Neut
 • γενόμενον Part: 2Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • γενόμενον Part: 2Aor Mid Acc Sing Masc
 • γενόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • γενομένου Part: 2Aor Mid Gen Sing Masc
 • γενομένου Part: 2Aor Mid Gen Sing Neut
 • γενομένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • γενομένῳ Part: Aor Mid Dat Sing Masc
 • γενομένων Part: 2Aor Mid Gen Plur Masc
 • γενομένων Part: 2Aor Mid Gen Plur Neut
 • γενομένων Part: 2Aor Mid Gen Plur Fem
Perfect
 • γεγόνεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • γεγένημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γεγενῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • γεγένησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • γεγένηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γέγονα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • γεγόναμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • γέγοναν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur contracted form
 • γέγονας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • γεγόνασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • γεγόνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • γεγόνατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • γέγονε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • γεγόνει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • γέγονεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • γεγονέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐγεγόνειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ἐγεγόνει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
Perfect Participle
 • γεγενημένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • γεγενημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • γεγενημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεγενημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • γεγενημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • γεγενημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • γεγονός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • γεγονός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • γεγονόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • γεγονότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • γεγονότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • γεγονότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • γεγονότι Part: Perf Act Dat Sing Neut
 • γεγονότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • γεγονότων Part: Perf Act Gen Plur Neut
 • γεγονυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • γεγονυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • γεγονυίας Part: Perf Act Gen Sing Fem
 • γεγονώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
γιγνόμενα
γιγνόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: γίνομαι
γίγνωσκε
γιγνώσκει
γιγνώσκοντας
γιγνώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: See full meaning in alternate form: γινώσκω
 • Meaning:
  • to know
γίνεσθαι
γίνεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: γίνομαι
γινέσθω
γινέσθωσαν
γίνεται
γίνῃ
γίνηται
γίνομαι
 • Note: Classical form is γίγνομαι
 • Meaning:
  • to happen, occur, take place, come on, be
  • to come into being, come into existence, emerge
  • to be born
  • to be, exist, be located
  • to be present, be situated (at a place)
  • to come to

   ἐγένετο λόγος κύριου πρός ..
   the word of the Lord came to ..

  • to become something, come to be, acquire the character of, be transformed into; to turn into

   ἀλλ’ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται
   but your grief will be turned into joy (John 16:20)

  • to become something that it is not, to be artificial
  • to be produced, acquire
  • to come into a certain state
  • to arise (as a case for debate)
  • to join with, be allied with someone
  • to set out doing something
  • Of sacrifices & omens: to be favourable
  • With negative: μὴ γένοιτο never, certainly not! may it not be, may it never be, impossible, it cannot be, by no means, far from it, certainly not, no way, far from it, God forbid

   μὴ γένοιτο
   certainly not! may it not be, it cannot be, impossible!

 • Forms:
Present
 • γίνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • γίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • γίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • γινέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • γινέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • γίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • γίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • γίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • γινώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • γίνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • γινόμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
Present Participle
Imperfect
 • ἐγίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγινόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐγίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγίνου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • γενήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • γενήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • γενήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • γενησόμενον Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
 • γενησομένων Part: Fut Mid Gen Plur Neut
 • γενήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist Verb
 • γένοιτ’ Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • γενέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • γένεσθε Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • γενέσθω Verb: 2Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • γενέσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • γένῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • γενηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γενηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γενηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • γενήθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • γενήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • γενηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • γενηθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • γενηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • γενηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • γένησθε Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Plur
 • γένηται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
 • γενοίμεθα Verb: Aor Mid Opt 1st Plur
 • γενοίμην Verb: Aor Mid Opt 1st Sing
 • γένοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • γένοιτο Verb: 2Aor Mid Opt 3rd Sing
 • γενοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • γενώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • γένωμαι Verb: 2Aor Mid Subj 1st Sing
 • γένωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐγένετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐγένεσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐγένετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐγενήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγενήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐγενήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐγενήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγενήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγενήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐγενόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐγενόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐγένοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐγένου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
Aorist Middle Participle
Aorist Passive Participle
 • γενηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • γενηθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • γενηθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • γενηθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • γενηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • γενηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • γενηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
Perfect
 • γεγόνεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • γεγένημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γεγενῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • γεγένησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • γεγένηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γέγονα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • γεγόναμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • γέγοναν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur contracted form
 • γέγονας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • γεγόνασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • γεγόνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • γεγόνατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • γέγονε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • γεγόνει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • γέγονεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • γεγονέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐγεγόνειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ἐγεγόνει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
Perfect Participle
 • γεγενημένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • γεγενημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • γεγενημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεγενημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • γεγενημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • γεγενημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • γεγονός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • γεγονός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • γεγονόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • γεγονότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • γεγονότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • γεγονότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • γεγονότι Part: Perf Act Dat Sing Neut
 • γεγονότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • γεγονότων Part: Perf Act Gen Plur Neut
 • γεγονυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • γεγονυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • γεγονυίας Part: Perf Act Gen Sing Fem
 • γεγονώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
γινόμεθα
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: γίνομαι
γινόμενα
γινόμεναι
γινομέναις
γινομένας
γινομένη
γινομένῃ
γινομένην
γινομένης
γινόμενοι
γινομένοις
γινόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: γίνομαι
γινόμενος
γινομένου
γινομένους
γινομένῳ
γινομένων
γίνονται
γίνου
γινώμεθα
γίνωνται
γίνωσκε
γινώσκει
γινώσκειν
γινώσκεις
γινώσκεται
γινώσκετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γινώσκω
γινωσκέτω
γινωσκέτωσαν
γινώσκῃ
γινώσκητε
γινώσκομαι
γινώσκομεν
γινωσκομένας
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur
 • Root: γινώσκω
γινωσκομένου
γινώσκηται
γινωσκομένη
γινώσκοντά
γινώσκοντας
γινώσκοντες
γινωσκόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperat 2rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Mascc/Neut
 • Root:γινώσκω
γινώσκουσα
γινώσκουσαν
γινώσκουσι, γινώσκουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γινώσκω
γινώσκονται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: γινώσκω
γινώσκοντι
 • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: γινώσκω
γινώσκω
 • Meaning:
  • to know
  • to come to know, find out by observation, find out by inquiry
  • to arrive at a solution of (a puzzle, riddle, etc.)
  • to have in the mind, have learned
  • to become closely acquainted with, have personal knowledge of
  • to recognize, admit to acquaintance with
  • to experience (e.g., to know disappointment)
  • to be aware, become aware
  • to recognize as one's own
  • to understand, comprehend
  • to perceive, notice, realize
  • to acknowledge, recognize (someone's authority or relationship)
  • to identify
  • to acknowledge as true, admit as important
  • to take note of, not neglect someone needy
  • to take an interest in, concern oneself with
  • to admit to the veracity of (a proposition)
  • to have sexual intercourse
 • Note: Classical spelling is γιγνώσκω
 • Forms:
Present
 • γινώσκοντι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γινώσκοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut γινώσκω
 • γινώσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur γινώσκω
 • γινώσκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing γινώσκω
 • γίγνωσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing γινώσκω
 • γιγνώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing γινώσκω
 • γιγνώσκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc γινώσκω
 • γίνωσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • γινώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γινώσκειν Verb: Pres Act Infin
 • γινώσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • γινώσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γινώσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • γινώσκετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • γινωσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • γινωσκέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • γινώσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • γινώσκητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • γινώσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γινώσκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • γινωσκομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • γινώσκοντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut γινώσκω
 • γινώσκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • γινώσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • γινώσκουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • γινώσκουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem γινώσκω
 • γινώσκουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γινώσκουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • γινώσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γινώσκουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • γινώσκωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • γινώσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • γινώσκωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • γινώσκωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • γινωσκούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
Imperfect
 • ἐγίνωσκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐγίνωσκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐγίνωσκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • γνώσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • γνώσεις Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • γνώσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • γνώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • γνώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • γνωσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • γνωσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • γνωσθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • γνωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • γνώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • γνωσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • γνώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • γνοῖ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • γνοίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • γνόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • γνόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • γνούς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • γνῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • γνῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • γνῴην Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • γνώθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • γνῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • γνῶναι Verb: 2Aor Act Infin
 • γνῷς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • γνωσθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • γνωσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γνωσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γνώσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • γνωσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • γνωσθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • γνῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur of γινώσκω
 • γνῶσιν Noun: Acc Sing Fem of γνῶσις
 • γνῶτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • γνῶτε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • γνώτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • γνώτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔγνω Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔγνωμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔγνων Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔγνως Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔγνωσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγνώσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐγνώσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἔγνωτε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • ἔγνωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐγνώκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἔγνωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἔγνωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐγνώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐγνώκειτε Verb: PluPerf Act Ind 2nd Plur
 • ἔγνωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἔγνωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐγνωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐγνωκος Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐγνωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἐγνωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐγνωκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἔγνωσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
γινωσκούσας
γινώσκωμεν
γινώσκων
γινώσκωσι, γινώσκωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: γινώσκω
γιώρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • resident alien, someone who has citizenship in one country but is a permanent resident in another
  • sojourner
  • immigrant
 • Note: Also see προσήλυτος=immigrant; and πάροικος=resident alien