ἐπιβάθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a ladder
  • means of approach
  • means for reaching something
 • Forms:
ἐπιβάθρας
ἐπιβαίνει
ἐπιβαίνειν
ἐπιβαίνοντες
ἐπιβαίνοντι
ἐπιβαίνουσι, ἐπιβαίνουσιν
ἐπιβαίνω
 • Meaning:
  • to go up, go upon, mount
  • to fall upon (with hostile intent)
  • to assail and conquer
  • to light upon
  • to board, embark, go on board, enter a boat, take ship
  • to get on, mount
  • to set foot on, tread upon, walk over
  • to set foot in (e.g., set foot in Asia)
  • to proceed farther to
 • Forms:
Present
 • ἐπιβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιβαίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιβαίνοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἐπιβαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιβαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπέβαινες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • ἐπιβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπιβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπιβήσομαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐπέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέβημεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέβην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέβης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιβάντες Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιβάς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπίβασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπιβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιβῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπίβηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιβῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπίβητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιβῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
 • ἐπιβεβήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιβεβηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπιβεβηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐπιβεβηκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • ἐπιβεβηκυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • ἐπιβεβηκυίης Part: Perf Act Gen Sing Fem
 • ἐπιβεβηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἐπιβαίνων
ἐπίβαλε
ἐπιβαλεῖ
ἐπιβαλεῖν
ἐπιβαλεῖς
ἐπιβάλῃ
ἐπιβάλῃς
ἐπιβάληται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἐπιβάλλω
ἐπιβάλητε
ἐπίβαλλε
ἐπιβάλλει
ἐπιβάλλετε
ἐπιβαλλόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐπιβάλλω
ἐπιβαλλομένου
ἐπιβαλλομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to throw upon
 • Root: ἐπιβάλλω
ἐπίβαλλον
ἐπιβάλλοντα
ἐπιβάλλονται
ἐπιβάλλοντος
ἐπιβαλλούσας
ἐπιβαλλούσης
ἐπιβάλλουσι, ἐπιβάλλουσιν
ἐπιβάλλω
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to throw or cast upon
   • to throw something over something else
   • to apply, place something on something else
   • to lay on (i.e., impose a fine or tax)
   • to impose (a task, obligation, fine)
   • to attach a seal
   • to direct
   • to pledge
   • to come as entitlement
   • to belong to
   • to mount an attack on
   • to be about to arrive
   • to add, contribute, put more on to what was there
   • to wipe off (e.g., to wipe off tears from her face)
   • +hands = to ordain, commission (e.g., Ac. 4:3)
   • +hands = to apply oneself to a task (e.g., 1Es 9:20)
   • +hands = to apprehend, seize (e.g., Mt 26:50; Mk 14:46; Ac. 21:27; Ps 80:14LXX)
  • Intransitive:
   • to throw oneself upon, go straight toward
   • to fall upon, fall against
   • to apply oneself to something, devote oneself to it, give one's attention to, think on
   • to follow, come next
   • to belong to, fall to (e.g., it falls to my responsibility, it falls to my lot, it concerns me to do a thing)
  • Middle:
   • to throw oneself upon, desire eagerly
   • to put upon oneself
   • to take possession of
   • to bestow
  • Passive:
   • to be put upon (as an archer puts arrows on the string of the bow)
   • to be obligated, to be charged with (something)
 • Forms:
Present
 • ἐπιβάλλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπίβαλλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιβάλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιβαλλόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπιβαλλομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
 • ἐπίβαλλον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπιβάλλοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπιβάλλοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιβαλλούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐπιβαλλούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ἐπιβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπέβαλλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπιβάληται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιβάλουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιβληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπιβάληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐπέβαλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεβάλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπίβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιβαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπιβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιβάλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιβάλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπιβάλω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπιβαλών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιβάλωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιβάλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιβληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐπιβέβληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
ἐπιβάλουσι, ἐπιβάλουσιν
ἐπιβάλω
ἐπιβαλῶ
ἐπιβαλών
ἐπιβάλωσι, ἐπιβάλωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐπιβάλλω
ἐπιβάντες
ἐπιβαρέω
 • Meaning: to weigh down, burden
 • Forms:
  • ἐπιβαρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιβαρῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
ἐπιβαρῆσαι
ἐπιβαρῶ
ἐπιβάς
ἐπιβάσεως
ἐπίβασιν
ἐπίβασιν
ἐπίβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • steps, something one stands on
  • a stepping upon, approaching
  • a means of approach, access
  • act of entering a space
  • act of setting foot and advancing
ἐπιβάται
ἐπιβάτας
ἐπιβάτην
ἐπιβάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rider, someone who mounts
  • one who gets on (something for the purpose of moving), e.g., sailor
 • Forms:
ἐπιβάτου
ἐπιβεβήκει
ἐπιβεβηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐπιβαίνω
ἐπιβεβηκότες
ἐπιβεβηκότι
ἐπιβεβηκυῖα
ἐπιβεβηκυίης
ἐπιβεβηκώς
ἐπιβέβληκας
ἐπιβῇ
ἐπίβηθι
ἐπιβῆναι
ἐπιβήσεται
ἐπιβήσῃ
ἐπιβήσομαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ἐπιβαίνω
ἐπιβήσονται
ἐπιβῆτε
ἐπίβητε
ἐπιβιβᾷ
ἐπιβιβάζω
 • Meaning:
  • to put (someone) on (something)
  • to mount, cause (someone) to mount (an animal), to ascend (to ride on)
  • to cause to ascend
 • Forms:
  • ἐπεβιβασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεβίβασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεβίβασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβιβᾷ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβιβάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐπιβιβάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐπιβιβάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιβίβασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιβιβῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐπιβιβάσαντες
ἐπιβιβάσας
ἐπιβιβάσατε
ἐπιβίβασον
ἐπιβιβῶ
ἐπιβιόω
 • Meaning:
  • to live over, live on
  • to survive (longer than one is destined to)
 • Forms:
  • ἐπεβίω Verb: Aor/Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβιώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἐπιβιώσομεν
ἐπιβλαβές
ἐπιβλαβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hurtful
ἐπίβλεπε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to look upon, look attentively
 • Root: ἐπιβλέπω
ἐπιβλέπει
ἐπιβλέπειν
ἐπιβλέπεις
ἐπιβλέπῃ
ἐπιβλέποι
ἐπιβλεπόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐπιβλέπω
ἐπιβλέποντα
ἐπιβλέποντες
ἐπιβλέπουσα
ἐπιβλέπουσι, ἐπιβλέπουσιν
ἐπιβλέπω
 • Meaning:
  • to look upon, look attentively
  • to stare at, be confronted by
  • to look forward to, anticipate
  • to weigh carefully the possibility of
  • to observe, regard
  • to have respect to
  • to gaze at (with favour, pity, or partiality)
 • Forms:
Present
 • ἐπιβλέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιβλέπειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιβλέπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιβλέπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιβλεπόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐπιβλέποντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐπιβλέποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιβλέπουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐπιβλέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιβλέπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπέβλεπε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέβλεπον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπέβλεπον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιβλέψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιβλέψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπιβλέψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπιβλέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐπιβλέψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐπέβλεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέβλεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέβλεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπεβλέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπέβλεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέβλεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπίβλεψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιβλέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιβλέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιβλεψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιβλέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιβλέψῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἐπιβλέψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιβλέψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπίβλεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐπιβλέπων
ἐπίβλεψαι
ἐπιβλέψας
ἐπιβλέψατε
ἐπιβλεψάτω
ἐπιβλέψεται
ἐπιβλέψῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιβλέπω
ἐπιβλέψῃς
ἐπιβλέψητε
ἐπιβλέψομαι
ἐπίβλεψον
ἐπιβλέψονται
ἐπιβλέψω
ἐπιβληθῇ
ἐπιβληθήσεται
ἐπίβλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mantle
  • a piece of clothing, housecoat, negligee
  • something thrown upon (a person)
  • a patch
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa. 3:22
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
ἐπιβλήματα
ἐπιβοᾶται
ἐπιβοάω
 • Active Meaning:
  • to call out loudly, cry out
  • to address and shout to
 • Middle Meaning:
  • to invoke
  • to call upon
 • Forms:
  • ἐπιβοῆσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπιβοῆσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐπιβοῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιβοῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπεβόων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπεβόων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεβόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεβόα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβοᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιβοῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐπιβοῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ἐπιβοηθεῖν
ἐπιβοηθέω
 • Meaning:
  • to come to the aid of
  • to help
 • Forms:
  • ἐπιβοηθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιβοηθοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
ἐπιβοηθοῦντας
ἐπιβοῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπιβοάω
ἐπιβόλαια
ἐπιβόλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • blanket, covering, wrapper, garment, head-scarf
  • processed fabric to cover part or the whole body
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπιβόλαιονἐπιβόλαια
GENἐπιβολαίουἐπιβολαίων
DATἐπιβολαίῳἐπιβολαίοις
ACCἐπιβόλαιονἐπιβόλαια
ἐπιβολαίῳ
ἐπιβολάς
ἐπιβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hostile attempt
  • assault, attack
  • penalty, fine, imposition of payment
  • a throwing on, laying on
 • Forms:
ἐπιβολῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: an attack, assault
 • Root: ἐπιβολή
ἐπιβουλαῖς
ἐπιβουλάς
ἐπιβουλεύειν
ἐπιβουλευόμενοι
ἐπιβουλεύοντες
ἐπιβουλεύουσι, ἐπιβουλεύουσιν
ἐπιβουλευσάντων
ἐπιβουλεύω
 • Meaning: to plan, plot against, contrive against
 • Forms:
  • ἐπιβουλεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιβουλεύουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • ἐπιβουλευσάντων Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐπιβουλευσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
ἐπιβουλεύων
ἐπιβουλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a plot, scheme
 • Forms:
ἐπιβουλήν
ἐπιβουλῆς
ἐπίβουλοι
ἐπίβουλον
ἐπίβουλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • plotting against, treacherous
  • having a design on
 • Substantival Meaning:
  • plotter, traitor
 • Forms:
ἐπιβούλους
ἐπιβούλων
ἐπιβοῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to call out
 • Root: ἐπιβοάω
ἐπιβοῶντες
ἐπιβοῶντος
ἐπιβρέξει
ἐπιβρέχω
 • Meaning:
  • to rain upon
  • to cause to descend
  • to pour water on
  • to water
 • Forms:
  • ἐπιβρέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐπιβρίθω
 • Meaning:
  • to weigh down upon, make heavy
  • to outweigh (others)
 • Forms:
  • ἐπιβρίθων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπιβρίθων
ἐπιβῶ