ἐγχάσκω
 • Meaning:
  • to gape (with open mouth), grin at someone, scoff at someone
  • to long intensely for
 • Forms:
  • ἐγκέχηναν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ἐγχέαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to pour in
 • Root: ἐγχέω
ἔγχει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐγχειρεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to put one's hand in; to attempt
 • Root: ἐγχειρέω
ἐγχειρέω
 • Meaning:
  • to take in hand, undertake, attempt
  • to make an attempt, make a beginning
  • to lay hands on
  • to attack
  • to commit
  • to put one's hand in
 • Forms:
  • ἐνεχείρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεχείρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγχείρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an undertaking, an attempt
 • Forms:
ἐγχειρήματος
ἐγχειρήσαντα
ἐγχειρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • hand weapon (e.g., dagger, knife, axe)
  • hand tool (tool for shaping flint)
  • in the hand
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐγχειρίδιονἐγχειρίδια
GENἐγχειριδίουἐγχειριδίων
DATἐγχειριδίῳἐγχειριδίοις
ACCἐγχειρίδιονἐγχειρίδια
ἐγχειρίζοντες
ἐγχειρίζω
 • Meaning:
  • to appoint
  • to put into one's hands
  • to entrust
 • Forms:
  • ἐγκεχειρισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐνεχείρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεχείρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγχειρίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Meaning: to entrust
 • Root: ἐγχειρίζω
ἐγχειροῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to attempt; to attack, assail
 • Root: zzz
ἔγχελυς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: eel
ἔγχεον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐγχέω
 • Meaning: to pour in
 • Forms:
  • ἔγχεον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἔγχει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνέχεε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέχει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐγχρῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐγχρίω
ἐγχρίση
ἐγχρίσῃ
ἔγχρισον
ἐγχρίω
 • Meaning: to anoint, rub in (oil), i.e., besmear
 • Forms:
  • ἐγχρῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐγχρίση Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐγχρίσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἔγχρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνεχρίοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐγχρονίζει
ἐγχρονίζειν
ἐγχρονιζόντων
ἐγχρονίζω
 • Meaning:
  • to delay, be long about, linger
  • to remain a long time
 • Forms:
  • ἐγχρονίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐγχρονίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐγχρονιζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
ἐγχρονίσῃς
ἐγχώριοι
ἐγχωρίοις
ἐγχώριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • local (to the area)
  • indigenous
 • Substantival Meaning:
  • local custom
  • native inhabitant, local inhabitant
 • Forms:
ἐγχωρίου
ἐγχωρίῳ
ἐγχωρίων