ἐνόησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: νοέω
ἐνόησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
ἐνόησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: νοέω
ἐνόησε, ἐνόησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νοέω
ἐνοικεῖν
ἐνοικειόω
 • Active Meaning:
  • to introduce among
 • Passive Meaning:
  • to be related to
 • Forms:
  • ἐνοικείωται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
ἐνοικεῖτε
ἐνοικείτω
ἐνοικείωται
ἐνοικέω
 • Meaning: to dwell in, inhabit, live
 • Forms:
Present
 • ἐνοικεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐνοικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐνοικείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐνοικοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐνοικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐνοικοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐνοικοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • ἐνοικούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐνοικοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐνοικοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἐνοικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐνοικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐνοικήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐνοικήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐνοικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐνοικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐνῴκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνῴκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνοικήσει
ἐνοικήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐνοικέω
ἐνοικήσουσι, ἐνοικήσουσιν
ἐνοικήσω
ἐνοικίζω
 • Meaning:
  • to settle in, house, receive into one's house
  • to allow in as co-resident
 • Forms:
  • ἐνοίκισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐνοίκισον
ἔνοικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inhabitant, in-dwelling
 • Forms:
ἐνοικοῦν
ἐνοικοῦντας
ἐνοικοῦντες
ἐνοικοῦντος
ἐνοικούντων
ἐνοίκους
ἐνοικοῦσα
ἐνοικοῦσι, ἐνοικοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐνοικέω
ἐνοίκων
ἐνοικῶν
ἐνόμιζε, ἐνόμιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: νομίζω
ἐνομίζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νομίζω
ἐνομίζομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: νομίζω
ἐνόμιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νομίζω
ἐνόμισα
ἐνόμισαν
ἐνόμισας
ἐνόμισε, ἐνόμισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to use customarily, practise
 • Root: ἐνόμισε
ἐνομίσθην
ἐνομοθέτει
ἐνομοθέτησας
ἐνομοθέτησε, ἐνομοθέτησεν
ἐνόντα
ἐνόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to be in
 • Root: ἔνειμι
ἐνοξίζω
 • Meaning: to become sour
 • Forms:
  • ἐνοξίσασαν Part: 1Aor Act Acc Sing Fem
ἐνοξίσασαν
ἐνόουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
ἐνοοῦσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
ἐνοπλίζω
 • Active Meaning:
  • to adapt to
  • to take up arms
  • to arm
 • Middle Meaning:
  • to arm oneself
 • Passive Meaning:
  • to be armed
 • Forms:
  • ἐνοπλισάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἐνωπλισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐνωπλισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐνοπλισάμενοι
ἔνοπλοι
ἔνοπλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • armed, in arms
  • equipped with arms
 • Forms:
ἐνόπλου
ἐνόπλους
ἐνόπλων
ἐνοπτρίζομαι
 • Meaning: to see in a mirror, look at
 • Forms:
  • ἐνοπτριζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
ἐνοπτριζόμεθα
ἔνοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mirror
ἐνοράω
 • Meaning: to envisage, see
 • Forms:
  • ἐνιδών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
ἐνορκίζω
 • Meaning:
  • to adjure
  • to charge (someone to swear by something)
ἐνόρκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: oath
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνόρκιονἐνόρκια
GENἐνορκίουἐνορκίων
DATἐνορκίῳἐνορκίοις
ACCἐνόρκιονἐνόρκια
ἔνορκοι
ἔνορκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • having sworn, bound by oath
 • Forms:
  • ἔνορκοι Adj: Nom Plur Masc
ἐνόρκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: having sworn, bound by oath, by an oath, on oath
ἑνός
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἷς
ἐνόσουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοσέω
ἐνόσσευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοσσεύω
ἐνόσσευσαν
ἐνόσσευσε, ἐνόσσευσεν
ἐνοσφίσαντο
ἐνοσφίσατο
ἑνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unity, oneness, unanimity
 • Forms:
ἑνότητα
ἑνότητι
ἐνουθέτει
ἐνουθέτεις
ἐνουθέτησας
ἐνοῦσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: ἔνειμι
ἐνούσης
ἐνοῦσι, ἐνοῦσιν
ἐνοχλεῖν
ἐνοχλεῖσθαι
ἐνοχλεῖται
ἐνοχλέω
 • Active Meaning:
  • to trouble
  • to annoy
  • to disquiet
 • Passive Meaning:
  • to be oppressed (by demons)
  • to be unwell, be ill, be sick
  • to suffer from physical ailment
  • to be in trouble
  • to suffer damage or loss
 • Forms:
  • ἐνοχλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνοχλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin Infin
  • ἐνοχλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνοχλῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνοχλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνοχλῆται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἐνοχλούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐνοχλούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐνοχλοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἠνωχλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἐνοχλῇ
ἐνοχλῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐνοχλέω
ἐνοχλῆται
ἐνοχλούμενα
ἐνοχλούμενοι
ἐνοχλοῦσα
ἔνοχοι
ἔνοχον
ἔνοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • subject to
  • responsible for
  • answerable to, liable to the imputation of
  • guilty
  • deserving (of punishment or penalty)
  • acquainted with
  • having become captivated and fascinated
 • Forms:
ἐνόχου
ἐνόχους
ἑνόω
 • Meaning: to unite, make one
 • Forms:
  • ἡνωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἑνώθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἡνωμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἡνωμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • ἡνωμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut