θά
 • Parse: Transliterated noun
 • Aramaic: from
 • Meaning: the "atha" part of Maran-atha
θααλα
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: watercourse
θαιηλαθα
 • Parse: Hebrew Noun: Gen Sing
 • Meaning: room, chamber, porch
θαλαμευομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning: to take a wife; to lead into the bedroom
 • Root: θαλαμεύω
θαλάμοις
θαλάμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bedroom, room
  • chamber (for unmarried young women), woman's apartment
θαλάμῳ
θάλασσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sea, lake, body of water
  • moat, ditch, trench (e.g., which Elijah dug around his altar -- 1Kings 18:32)
  • the large basin in the temple court filled with water for ritual washing
  • west, westward
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθάλασσαθάλασσαι
GENθαλάσσηςθαλασσῶν
DATθαλάσσῃθαλάσσαις
ACCθάλασσανθαλάσσας
VOCθάλασσαθάλασσαι
θάλασσαι
θαλάσσαις
θάλασσαν
θαλάσσας
θαλάσσῃ
θαλάσσης
θαλασσίαν
θαλάσσιον
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut; Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: nautical, of the sea
 • Root: θαλάσσιος
θαλάσσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the sea, belonging to the sea, nautical, originating from the sea
 • Forms:
  • θαλαττίων Adj: Gen Plur MFN
θαλασσίῳ
θαλασσῶν
θάλαττα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sea
 • Note: Alt form of θάλασσα
 • Forms:
  • θάλατταν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
  • θαλάττῃ Noun: Dat Sing Fem
  • θαλάττης Noun: Gen Sing Fem
θάλατταν
θαλάττῃ
θαλάττης
θαλάττιον
θαλάττιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of the sea, belonging to the sea, nautical, originating from the sea
 • Forms:
θαλαττίων
θάλλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάλλω
θαλίαις
θάλλον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θάλλω
θαλλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a twig, branch, bough
  • gift (in the form of olive branches)
θάλλουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: θάλλω
θάλλω
 • Meaning:
  • to grow up, sprout, flourish, increase
  • to be cheerful
 • Forms:
  • ἔθαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔθαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • θάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θάλλον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • θάλλουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
θαλλῶν
θάλπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάλπω
θάλπῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: θάλπω
θαλπιώθ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: armoury, courses of stones (in a building)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Cant 4:4
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

θάλπουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: θάλπω
θάλπουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: θάλπω
θάλπω
 • Meaning:
  • to brood, warm, hatch, comfort, foster, cherish
  • to keep warm
  • to heat, melt, soften by heat
  • to inflame passionately
  • to be full of heat, vigorous
 • Forms:
  • θάλπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θάλπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • θάλπουσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • θάλπουσαν Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • θάλπουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • θάλψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
θάλψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάλπω
θαμβεῖσθαι
θαμβέω
 • Active Meaning:
  • to astound, amaze, astonish
  • to alarm
 • Passive Meaning:
  • to be astounded, amazed, astonished
  • to be alarmed
  • to be feared
 • Forms:
  • θαμβηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐθαμβήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθαμβήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐθαμβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθαμβοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθάμβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐθάμβησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • θαμβεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • θαμβούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • θαμβουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • θαμβῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
θαμβηθείς
θάμβοι
θαμβόομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be terrified
 • Forms:
  • θαμβωθήσεσθαι Verb: Fut Mid/Pass Infin
θάμβος
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • stupefaction, astonishment, amazement, wonderment
  • fearful terror, dread, shock
 • Forms:
NeuterMasculine
 SingularPlural SingularPlural
NOMθάμβοςθάμβηNOMθάμβοςθάμβοι
GENθάμβουςθαμβῶν GENθάμβουθάμβων
DATθάμβειθάμβεσι(ν)DATθάμβῳθάμβοις
ACCθάμβοςθάμβηACCθάμβονθάμβους
θαμβούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: θαμβέω
θαμβουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: θαμβέω
θάμβους
θαμβωθήσεσθαι
θαμβῶν
θάμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bush, shrub, shrubbery
θανάσιμα
θανάσιμον
θανάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fatal, deadly, mortal
 • Forms:
  • θανάσιμα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • θανάσιμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
θάνατε
θανατηφόροι
θανατηφόρον
θανατηφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fatal, deadly, death-bringing, mortal
 • Forms:
θανατηφόρου
θανατοῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: θανατόω
θάνατοι
θανάτοις
θάνατον
θανατοποιός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • causing death, deadly
 • Forms:
  • θανατοποιοὺς Adj: Acc Plur Masc/Fem
θανατοποιοὺς
θάνατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • death
  • fatal illness, pestilence, plague (i.e., a particular manner of death)
θανάτου
θανατούμεθα
θανατούμενοι
θανατουμένων
θανατοῦν
θανατοῦνται
θανατοῦντας
θανατοῦντες
θανατοῦσαι
θανατοῦσι, θανατοῦσιν
θανατούσθω
θανατούσθωσαν
θανατοῦτε
θανατόω
 • Meaning:
  • to kill (someone), destroy
  • to put to death, extirpate (something)
  • to cause to die
 • Forms:
Present
 • θανατοῦν Verb: Pres Act Infin
 • θανατοῖ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • θανατοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θανατοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • θανατούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • θανατουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • θανατούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • θανατοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • θανατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • θανατοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • θανατούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • θανατούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • θανατοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
Imperfect
 • ἐθανάτου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐθανατοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • θανατώσειν Verb: Fut Act Infin
 • θανατώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • θανατώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • θανατώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θανατώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • θανατωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • θανατωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • θανατώσουσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐθανατώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐθανάτωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐθανατώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐθανατώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθανάτωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • θανατωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐθανάτωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐθανάτωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • θανατωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • θανατῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • θανατώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • θανατώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • θανάτωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • θανατώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • θανατώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • θανατώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • θανατωθείς Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τεθανάτωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • τεθανατωμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
θανάτῳ
θανατώδεις
θανατώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: deadly, fatal
 • Forms:
  • θανατώδη
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • θανατώδεις Adj: Nom Plur Masc/Fem
θανατωθείς
θανατωθήσεται
θανατωθήσῃ
θανατωθήτω
θανατωθῶσι, θανατωθῶσιν
θανατῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θανατόω
θανατώσατε
θανατωσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperat 3rd Sing
 • Meaning: to put to death
 • Root: θανατόω
θανατώσει
θανατώσειν
θανατώσεις
θανατώσεως
θανατώσῃ
θανατώσητε
θανάτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of putting to death
  • slaughter, execution
θανατώσομεν
θανάτωσον
θανατώσουσι, θανατώσουσιν
θανατώσω
θανατώσωσι, θανατώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θανατόω
θανεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θνήσκω
θανεῖται
θάνεν
 • Parse: Verb: Aor Infin Act
 • Meaning: to die
 • Root: θνήσκω
θαννουρίμ
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: furnaces
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Neh. 3:11
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

θάνοιεν
θανόντα
θανόντας
θανόντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θνήσκω
θανοῦμαι
θανοῦσα
θάπτει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
θάπτειν
θάπτεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
θαπτομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: θάπτω
θάπτοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: θάπτω
θάπτοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: θάπτω
θαπτόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θάπτω
θάπτουσι, θάπτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
θάπτω
 • Meaning: to bury, inter, entomb; to honour with funeral rites
 • Forms:
Present
 • θαπτομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • θάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • θάπτειν Verb: Pres Act Infin
 • θάπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • θάπτοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • θάπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • θαπτόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • θάπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θάπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔθαπτες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἔθαπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔθαπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • θάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θάψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • θάψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • θάψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ταφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ταφήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ταφήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ταφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔθαψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔθαψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔθαψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐθάψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐτάφησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐτάφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • θάψαι Verb: Aor Act Infin
 • θαψάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • θάψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • θάψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • θάψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θάψω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • θάψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • θάψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ταφείς Part: 1Aor Pass Nom Sing Masc
 • θάψον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • θάψατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
Perfect
 • τέθαπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
θάπτων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: θάπτω
θαραφίν
 • Parse: Noun: transliterated Hebrew
 • Meaning: idol, theraphin, diviner
θαῤῥαλέοι, θαρραλέοι
θαρραλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: brave, courageous, confident, daring, bold, undaunted
 • Forms:
  • θαῤῥαλέοι, θαρραλέοι Adj: Nom Plur Masc
θαῤῥαλέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: courageously, bravely, daringly, boldly
θάῤῥει, θάρρει
θαρρεῖν
θαῤῥέω, θαρρέω
 • Meaning: to be bold, be courageous, be confident, be full of courage
 • Forms:
  • θάῤῥει, θάρρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • θαῤῥῆσαι, θαρρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • θαῤῥοῦμεν, θαρροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • θαῤῥοῦντας, θαρροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • θαῤῥοῦντες, θαρροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • θαῤῥῶ, θαρρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
θαῤῥῆσαι, θαρρῆσαι
θαρρήσαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc; Part: Aor Act Nom/Acc Neut
 • Meaning: to be of good courage
 • Root: θαρσέω
θαρρήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing; Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to have courage
 • Root: θαρσέω
θαῤῥοῦμεν, θαρροῦμεν
θαῤῥοῦντας, θαρροῦντας
θαῤῥοῦντες, θαρροῦντες
θαρροῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θαρσέω
θαῤῥοῦσα
θαρροῦσι, θαρροῦσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root:θαρσέω
θαῤῥῶ, θαρρῶ
θαρρῶν
θαρσαλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: daring, bold
 • Forms:
  • θαρσαλέως
   • Adj: Acc Plur Masc
   • Adverb
θαρσαλέως
θαρσαλεώτερος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most daring, boldest
θαρσεῖ
θάρσει
 • Parse #1: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θαρσέω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: θάρσος
θαρσεῖν
θαρσείς
θαρσεῖτε
θαρσέω
 • Meaning:
  • to have courage, be brave, take courage
  • to be encouraged, be of good cheer
  • to be comforted
  • to be trusting
 • Forms:
  • θαρσοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • θαρσεῖν Verb: Pres Act Infin
  • θαρροῦσι(ν)
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θαρροῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • θαρρεῖν Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • θαρσείς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • θάρσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θαρσεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • θαρσεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • θαρσήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • θάρσησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θαρσήσας Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • θαῤῥοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • θαρσήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • θαρσήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
θαρσήσαντες
θαρσήσας
θαρσήσασα
θαρσήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θαρσέω
θάρσησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θαρσέω
θαρσις
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: precious stone, beryl, topaz, tharsis-gem
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Cant 5:14; Dan 10:6; Ezek 1:16
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

θάρσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boldness, courage
 • Forms:
  • θάρσους Noun: Gen Sing Neut
θαρσοῦντες
θάρσους
θάρσυνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to encourage, embolden
 • Root: θαρσύνω
θάρσυνον
θαρσύνω
 • Meaning: to encourage (in the face of difficulties), embolden
 • Forms:
  • θάρσυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
θᾶσσον
θάτερα
θατέραν, θἀτέραν
θάτερον
θάτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: the other
 • Note: neuter crasis of τὸν + ἕτερος
 • Forms:
  • θάτερα
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • θάτερον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • θατέραν, θἀτέραν Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • θατέρου, θἀτέρου Adj: Gen Sing Neut
  • θατέρῳ, θἀτέρῳ Adj: Dat Sing Neut
θατέρου, θἀτέρου
θατέρῳ, θἀτέρῳ
θᾶττον
θαῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wonder, amazement, astonishment
 • Forms:
θαύμαζε
θαυμάζει
θαυμάζειν
θαυμάζεσθαι
θαυμάζεται
θαυμάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: θαυμάζω
θαυμάζητε
θαυμάζομεν
θαυμαζομένης
θαυμαζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: θαυμάζω
θαυμαζομένων
θαυμάζονται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
 • Meaning: to wonder, marvel
 • Root: θαυμάζω
θαυμάζοντας
θαυμάζοντες
θαυμάζοντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to wonder
 • Root: θαυμάζω
θαυμαζόντων
θαυμάζουσιν, θαυμάζουσι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: θαυμάζω
θαυμάζω
 • Active Meaning:
  • Amazement:
   • to wonder, amaze, astonish, marvel
   • to express surprise at
  • Respect:
   • to admire, have in admiration
   • to show respect to
  • Compliance:
   • to cater (to someone's needs)
   • to indulge
   • to acquiesce
   • to accede, comply
 • Middle Meaning:
  • to marvel at, admire
  • to be shocked
 • Passive Meaning:
  • to be marvelled at
 • Forms:
Present
 • θαυμαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • θαυμαζομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • θαυμάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • θαυμάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • θαυμάζουσι, θαυμάζουσιν
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θαύμαζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • θαυμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • θαυμάζειν Verb: Pres Act Infin
 • θαυμάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • θαυμάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • θαυμάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • θαυμάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • θαυμαζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • θαυμάζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • θαυμάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • θαυμαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • θαυμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • θαυμάζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
 • ἐθαύμαζε, ἐθαύμαζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐθαυμάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθαύμαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐθαύμαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεθαύμαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξεθαύμαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • θαυμάσαν Part: Fut Act Acc Sing Fem
 • θαυμάσαν Part: Fut Act Gen Plur Fem
 • θαυμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θαυμάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • θαυμάσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • θαυμάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • θαυμάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • θαυμάσουσι, θαυμάσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • θαυμασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • θαυμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • θαυμασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • θαυμασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • θαυμασόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • θαυμασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • θαυμασθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • θαυμάσαι Verb: Aor Act Infin
 • θαυμάσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • θαυμάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • θαυμάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • θαυμάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • θαυμάσειας Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • θαυμάσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • θαυμάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θαυμασάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • θαυμασθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • θαυμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐθαυμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθαυμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐθαυμαστώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθαύμασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐθαύμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθαύμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐθαύμασε, ἐθαύμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • τεθαύμακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • τεθαυμασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
θαυμάζων
θαυμάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θαυμάζω
θαυμάσαν
 • Parse:
  • Part: Fut Act Gen Plur Fem
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Fut Act Acc Sing Fem
 • Root: θαυμάζω
θαυμάσαντες
θαυμασάντων
θαυμάσας
θαυμάσατε
θαυμάσει
θαυμάσειας
θαυμάσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θαυμάζω
θαυμάσεις
θαυμάσετε
θαυμάσεσθε
θαυμάσῃς
θαυμάσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur; Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Meaning: to wonder
 • Root: θαυμάζω
θαυμασθείς
θαυμασθέντας
θαυμασθέντες
θαυμασθῆναι
θαυμασθήσεσθε
θαυμασθήσεται
θαυμασθήσομαι
θαυμασθήσονται
θαυμάσια
θαυμασίαν
θαυμασίοις
θαυμάσιον
θαυμάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see θαυμασιώτατος
 • Adjectival Meaning:
  • wonderful, remarkable, admirable, amazing
 • Substantival Meaning:
  • wonderful thing, amazing deed
 • Forms:
θαυμασίων
θαυμασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wonderfully, marvellously
θαυμασιώτατον
θαυμασιώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of θαυμάσιος
 • Meaning: most wonderful, most remarkable
θαυμασιώτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more wonderful, more remarkable
θαυμασμόν
θαυμασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a marvelling, astounding
  • act of being astonished
θαυμασμοῦ
θαυμασμῷ
θαυμάσομαι
θαυμασόμεθα
θαυμάσονται
θαυμάσουσι, θαυμάσουσιν
θαυμάστ’
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Fem
  • Adj: Nom/Acc Neut
 • Meaning: wonderful, marvellous
 • Root: θαυμαστός
θαυμαστά
θαυμαστάς
θαυμαστή
θαυμαστῇ
θαυμαστήν
θαυμαστῆς
θαυμαστοί
θαυμαστόν
θαυμαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wonderful, marvellous, remarkable, amazing, astonishing, admirable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθαυμαστόςθαυμαστήθαυμαστόν
GENθαυμαστοῦθαυμαστῆςθαυμαστοῦ
DATθαυμαστῷθαυμαστῇθαυμαστῷ
ACCθαυμαστόνθαυμαστήνθαυμαστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMθαυμαστοίθαυμασταίθαυμαστά
GENθαυμαστῶνθαυμαστῶνθαυμαστῶν
DATθαυμαστοῖςθαυμασταῖςθαυμαστοῖς
ACCθαυμαστούςθαυμαστάςθαυμαστά
θαυμαστοῦ
θαυμαστόω
 • Active Meaning:
  • to amaze
  • to make admirable
  • to treat wonderfully
  • to magnify
  • to make marvellous
 • Passive Meaning:
  • to be wonderful
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ps 4:4; 16:7; 30:22; 138:6; 2Sam 1:26; 2Chron 26:15
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐθαυμάστωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθαυμαστώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθαυμαστώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • θαυμάστωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
θαυμαστότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wonderful, marvellous
 • Root: θαυμαστός
θαυμαστῶν
θαυμαστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wonderfully, marvellously, amazingly, astonishingly
θαυμάστωσον
θαύματα
θαυματουργία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ability to do a miracle
 • Forms:
  • θαυματουργίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
θαυματουργίας
θαυματουργός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • doer of wonders
 • Forms:
  • θαυματουργῷ Adj: Dat Sing MFN
θαυματουργῷ
θάψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θάπτω
θάψαντες
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Masc
 • Meaning: to entomb
 • Root: θάπτω
θαψάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • Root: θάπτω
θάψας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: θάπτω
θάψατε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θάπτω
θάψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
θάψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: θάπτω
θάψετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: θάπτω
θάψῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: θάπτω
θάψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: θάπτω
θάψον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θάπτω
θάψουσι, θάψουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
θάψω
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: θάπτω
θάψωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: θάπτω
θάψωσι, θάψωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θάπτω