ἀνασείει
ἀνασείω
 • Meaning:
  • to stir up (i.e., shake up)
  • to incite, excite, move
  • to encourage, provoke, motivate
 • Forms:
  • ἀνασείει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέσεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀνασωσαίμεθα
ἀνασεσῳσμένοι, ἀνασεσωσμένοι
ἀνασεσῳσμένους, ἀνασεσωσμένους
ἀνασκάπτω
 • Meaning:
  • to dig up, dig up ground, excavate
  • to dig out (the contents of a hole)
  • to clear out
  • to uproot (plants)
  • to extirpate (i.e., to root out and destroy completely)
 • Forms:
  • ἀνέσκαψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεσκαμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἀνασκευάζοντες
ἀνασκευάζω
 • Meaning: to tear down, upset, unsettle, subvert
 • Forms:
  • ἀνασκευάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἀνασκολοπίσαι
ἀνασκολοπίζω
 • Meaning: to impale
 • Forms:
  • ἀνασκολοπίσαι Verb: Aor Act Infin
ἀνασπᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀνασπάω
ἀνασπᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Meaning: to draw, pull up
 • Root: ἀνασπάω
ἀνασπάσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to draw, pull up
 • Root: ἀνασπάω
ἀνασπάσει
ἀνασπάσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀνασπάω
ἀνασπαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: drawn up
ἀνασπάστους
ἀνασπάσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw, pull up
 • Root: ἀνασπάω
ἀνασπάω
 • Meaning: to take up, pull up, extricate, draw up, pull out, pull back
 • Forms:
  • ἀνασπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνέσπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεσπάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνασπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνασπᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • ἀνασπᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
ἀνάστα
ἀνασταθῇ
ἀνασταθῇς
ἀναστάν
ἀναστάντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνίστημι
ἀναστάντας
ἀναστάντες
ἀναστάντος
ἀναστάντων
ἀναστάς
ἀναστᾶσα
ἀναστᾶσαν
ἀναστάσει
ἀναστάσεως
ἀνάστασιν
ἀνάστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rise (from the dead)
  • arising (from grave)
  • resurrection, raised to life again
  • arising (from a seated position)
  • act of presenting oneself (e.g., presentation at a meeting or at a court of law)
ἀναστατοῦντες
ἀναστατόω
 • Meaning:
  • to disturb, trouble, turn upside down, unsettle, upset
  • to make an uproar, lit.: to drive out of home
 • Forms:
  • ἀναστατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀναστατώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀναστατώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀναστατώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀναστατώσαντες
ἀναστατώσας
ἀναστατώσει
ἀνασταυροῦντας
ἀνασταυρόω
 • Meaning: to recrucify, crucify again, crucify afresh
 • Forms:
  • ἀνασταυροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
ἀναστέλλω
 • Active Meaning:
  • to raise up, send up
  • to remove, make away with
  • to push back and block forward motion
 • Middle Meaning:
  • to draw back, recoil
  • to draw back from, renounce
 • Forms:
  • ἀνεστάλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεστάλησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀνάστεμα
ἀναστενάζουσι, ἀναστενάζουσιν
ἀναστενάζω
 • Meaning: to sigh deeply, groan aloud, lament
 • Forms:
  • ἀναστενάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀναστενάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνεστέναξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναστενάξας
ἀναστῇ
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀνίστημι
ἀνάστηθι
ἀνάστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • height, loftiness
  • exaltation, source of pride
  • something raised up (worthy of one's confidence)
  • offspring (i.e., raised up children)
  • an encampment or defence (raised up for battle)
  • a foundation structure under a building
  • living, alive, what has come into life
  • restoration, regaining of former strength
 • Forms:
  • ἀνάστεμα Noun: Nom/Acc Sing Neut
ἀναστῆναι
ἀναστῇς
ἀναστῆσαι
ἀναστήσαι
ἀναστήσας
ἀναστήσει
ἀναστήσειν
ἀναστήσεις
ἀναστήσεσθαι
ἀναστήσεται
ἀναστήσετε
ἀναστήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀνίστημι
ἀναστήσομαι
ἀναστησόμεθα
ἀνάστησον
ἀναστήσονται
ἀναστήσουσι, ἀναστήσουσιν
ἀναστήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἀνίστημι
ἀναστήσωμεν
ἀναστήσων
ἀναστήσωσι, ἀναστήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀνίστημι
ἀνάστητε
ἀναστῆτε
ἀναστήτω
ἀναστήτωσαν
ἀναστρατοπεδεύω
 • Meaning: to move camp, move a military camp, decamp
 • Forms:
  • ἀνεστρατοπέδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναστραφεῖσαν
ἀναστραφέντας
ἀναστραφέντες
ἀναστραφήσεται
ἀναστραφήσῃ
ἀναστράφητε
ἀνάστρεφε
ἀναστρέφει
ἀναστρέφειν
ἀναστρέφεσθαι
ἀναστρέφεται
ἀναστρέφετε
ἀναστρεφέτω
ἀναστρεφέτωσαν
ἀναστρέφομαι
ἀναστρεφόμενοι
ἀναστρεφόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀναστρέφω
ἀναστρεφόμενος
ἀναστρεφομένους
ἀναστρεφομένων
ἀναστρέφοντος
ἀναστρέφου
ἀναστρέφω
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to upset, overturn, turn upside down
   • to change the course of action
   • to depose, remove (from public office)
  • Intransitive:
   • to associate (with someone)
   • to turn from, return, come back, go back, turn back
  • Middle:
   • to wander through
   • to busy oneself (with something), engage oneself (in something), turn (one's attention to something or someone)
   • to dwell (in a certain place)
  • Passive: to turn back and forth
  • Passive of a place: to stay, live
  • Passive of a person: to act, behave, conduct oneself, live
 • Forms:
Present
 • ἀνάστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναστρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναστρέφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναστρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναστρέφετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀναστρεφέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναστρεφέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἀναστρέφομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀναστρεφόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀναστρεφόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀναστρεφόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀναστρεφομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀναστρεφομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀναστρέφοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀναστρέφου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • ἀνεστρέφετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεστρέφοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀναστρέψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀναστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναστραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀναστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀναστρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀναστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀνάστρεψον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
Aorist
 • ἀνεστράφησαν Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • ἀναστραφέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • ἀναστραφεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • ἀναστραφέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἀναστράφητε Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀναστρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἀναστρέψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναστρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναστρέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνάστρεψον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναστρέψωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀνεστράφημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀνέστρεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέστρεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέστρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀνέστραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀναστρέψαι
ἀναστρέψαντες
ἀναστρέψας
ἀναστρέψατε
ἀναστρέψει
ἀναστρέψεις
ἀναστρέψομεν
ἀνάστρεψον
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀναστρέφω
ἀναστρέψουσι, ἀναστρέψουσιν
ἀναστρέψω
ἀναστρέψωμεν
ἀναστροφαῖς
ἀναστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • behaviour, conduct, way of life
  • turning upside down, upsetting, overthrow
  • reversal of fortune
 • Forms:
ἀναστροφῇ
ἀναστροφήν
ἀναστροφῆς
ἀναστῶ
ἀναστῶμεν
ἀναστῶσι, ἀναστῶσιν
ἀνάσυραι
ἀνάσυρε
ἀνασύρω
 • Meaning:
  • to expose, lay bare, uncover
  • to pull up (one's skirt before wading in water)
 • Forms:
  • ἀνάσυραι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνάσυρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
ἀνασχέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνασχίζω
 • Meaning: to rip up, cut up, plow up, fillet (fish)
 • Forms:
  • ἀνασχίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνάσχισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνέσχιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀνέσχιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀνασχίσας
ἀνάσχισον
ἀνάσχου
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνασῴζεσθε, ἀνασώζεσθε
ἀνασῳζέσθω, ἀνασωζέσθω
ἀνασῴζετε
ἀνασῳζόμενοι
ἀνασῳζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀνασῴζω
ἀνασῳζόμενος, ἀνασωζόμενος
ἀνασῳζομένους
ἀνασῳζομένων
ἀνασῴζω
 • Active Meaning:
  • to rescue
  • to save
  • to recover what is lost
 • Middle Meaning:
  • to escape from, rescue oneself
  • to survive
 • Passive Meaning:
  • to be rescued
  • to be delivered
  • to be preserved
 • Forms:
Present
 • ἀνασῴζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀνασῳζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀνασῴζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀνασῳζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀνασῳζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀνασῳζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀνασῳζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀνασῳζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
Future
 • ἀνασωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀνασωθέντων Part: 1Aor Pass Gen Plur Masc
 • ἀνασωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
Perfect
 • ἀνασεσῳσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀνασεσῳσμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἀνασωθείς
ἀνασωθέντων
ἀνασωθήσονται