γραΐδας
γραίδιον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • old woman; old hag
 • Forms:
  • γραΐδας Noun: Nom/Acc Plur Neut
γράμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something written or engraved
  • letter of the alphabet
  • writing, book
  • document, piece of writing, written decree
  • letter, epistle, missive
  • literate, elementary knowledge
 • Forms:
γράμμασι, γράμμασιν
γράμματα
γραμματέα
γραμματεῖ
γραμματεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • learning, subject of learning
  • the office of a scribe or secretary
 • Forms:
γραμματείας
γραμματεῖον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • writing tablet
  • account book, register
γραμματεῖς
γραμματεύειν
γραμματεύοντα
γραμματεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • secretary, clerk, town-clerk, recorder (i.e., record keeper)
  • scribe (an expert in Jewish law)
  • scribe (a Christian scholar)

   πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
   every scribe in the kingdom of heaven (Matt 13:52)

  • a low-ranking military leader
  • a scholar
 • Forms:
γραμματεῦσι, γραμματεῦσιν
γραμματεύω
 • Meaning: to be a secretary or scribe, serve as a scribe
 • Forms:
  • γραμματεύειν Verb: Pres Act Infin
  • γραμματεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
γραμματέων
γραμματέως
γράμματι
γραμματικῇ
γραμματικοί
γραμματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • pertaining to written texts
  • knowing one's letters, literate
  • well grounded in the rudiments
 • Substantival Meaning:
  • expertise in textual matters
  • expert in textual matters
  • a grammarian
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγραμματικόςγραμματικήγραμματικόν
GENγραμματικοῦγραμματικῆςγραμματικοῦ
DATγραμματικῷγραμματικῇγραμματικῷ
ACCγραμματικόνγραμματικήνγραμματικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγραμματικοίγραμματικαίγραμματικά
GENγραμματικῶνγραμματικῶνγραμματικῶν
DATγραμματικοῖςγραμματικαῖςγραμματικοῖς
ACCγραμματικούςγραμματικάςγραμματικά
γραμματικούς
γραμμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bond, contract
γραμματοδιδάσκαλος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • schoolmaster
 • Forms:
  • γραμματοδιδασκάλους Noun: Acc Plur Masc
γραμματοδιδασκάλους
γραμματοεισαγωγεῖς
γραμματοεισαγωγεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • instructor (in the law), schoolmaster
  • governor (with some judicial function)
 • Forms:
γράμματος
γραμματοφυλακεῖον
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • document archive
 • Forms:
  • γραμματοφυλακείων Noun: Gen Plur Neut
γραμματοφυλακείων
γραμμάτων
γραός
γραπτόν
γραπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • written, inscribed
 • Substantival Meaning:
  • writing, book, written document
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγραπτόςγραπτήγραπτόν
GENγραπτοῦγραπτῆςγραπτοῦ
DATγραπτῷγραπτῇγραπτῷ
ACCγραπτόνγραπτήνγραπτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγραπτοίγραπταίγραπτά
GENγραπτῶνγραπτῶνγραπτῶν
DATγραπτοῖςγραπταῖςγραπτοῖς
ACCγραπτούςγραπτάςγραπτά
γραπτῷ
γραπτῶν
γραῦν
γραῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: old woman
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγραῦςγρᾶες
GENγραός γραῶν
DATγραίγραυσί
ACCγραῦν γραῦς
VOCγραῦγρᾶες
γραφαί
γραφαῖς
γραφάς
γράφε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράφει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γράφειν
γραφεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • stylus, pencil, paint brush, pen (i.e., writing implement)
  • something written
 • Forms:
  • γραφείῳ Noun: Dat Sing Neut
γράφεις, γραφείς
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to write
 • Root: γράφω
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Nom/Acc Plur Masc
 • Meaning: painter
 • Root: γραφεύς
γραφεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: γράφω
γραφεῖσαι
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Dat Sing Fem
  • Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • Root: γράφω
γραφείσαις
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Plur Fem
 • Root: γράφω
γραφεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • Root: γράφω
γραφείσῃ
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • Root: γράφω
γραφείσης
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root:γράφω
γραφεῖσιν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root:γράφω
γραφείῳ
γραφέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: γράφω
γραφέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γράφω
γραφέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γραφέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γράφω
γραφέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γράφω
γράφεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: γράφω
γράφεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γραφεύς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • painter, scribe
γραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • written record, written roll (of people and events)
  • Scripture, writing, document
  • something written or inscribed
 • Forms:
γραφῇ
γραφήν
γραφῆναι
γραφῆς
γραφήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γραφήσεσθαι
γραφήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
γράφηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: γράφω
γράφητε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Aor Pass Ind/Subj 2nd Plur
  • Verb: Aor Pass Imperativ 2nd Plur
 • Root: γράφω
γραφήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
γραφήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: γράφω
γραφίδι
γραφικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to writing, capable of drawing
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγραφικόςγραφικήγραφικόν
GENγραφικοῦγραφικῆςγραφικοῦ
DATγραφικῷγραφικῇγραφικῷ
ACCγραφικόνγραφικήνγραφικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγραφικοίγραφικαίγραφικά
GENγραφικῶνγραφικῶνγραφικῶν
DATγραφικοῖςγραφικαῖςγραφικοῖς
ACCγραφικούςγραφικάςγραφικά
γραφικούς
γραφίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a stylus for writing, pen, pencil, engraving tool
 • Forms:
γράφοιμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 1st Plur
 • Root: γράφω
γράφομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: γράφω
γραφόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γράφω
γραφόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:γράφω
γράφοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γράφω
γράφοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: γράφω
γράφοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γράφοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: γράφω
γράφοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γράφω
γραφόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γράφω
γράφουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: γράφω
γραφούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: γράφω
γράφουσι, γράφουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γράφω
γράφω
 • Meaning:
  • to write, inscribe
  • to write down, record in writing
  • to communicate by writing, correspond by letter
  • to cover with writing
  • to compose, write, produce by writing
  • to impose in writing, prescribe
  • to hew out
 • Forms:
Present
 • γράφοντα
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • γράφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • γράφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γράφειν Verb: Pres Act Infin
 • γράφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • γράφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γράφηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • γράφομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • γραφόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γράφοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • γράφοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • γράφοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • γραφόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • γράφουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • γραφούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • γράφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γράφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • γράφωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἔγραφον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔγραφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἔγραφε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • γράψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • γραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • γράψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • γράψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • γράψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • γραψάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • γραφέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γραφέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γραφέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • γραφέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • γραφέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • γραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γραφήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • γραφήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • γράψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐγγραφή Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • γράψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • γράψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • γράψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐγγραφήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐγράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἔγραψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐγράψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔγραψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔγραψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐγράψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔγραψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔγραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • γράψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • γράψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • γράψασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • γράψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
Perfect
 • γεγραμμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • γεγραφότος Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • γέγραφα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • γεγράφαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • γεγραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γεγραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γεγραμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • γεγραμμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • γεγραμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • γεγραμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • γεγραμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • γεγραμμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • γεγραμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • γεγραμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεγραμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • γεγραμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • γεγραμμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
 • γέγραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγέγραπτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
γράφων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: γράφω
γραφῶν
γράφωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: γράφω
γράφωσι, γράφωσιν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root:γράφω
γραψάμενοι
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γράψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: γράφω
γράψαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:γράφω
γράψαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γράψας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: γράφω
γράψασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: γράφω
γράψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γράφω
γραψάτω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperat 3rd Sing
 • Root:γράφω
γράψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γράψειεν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt rd Sing
 • Root: γράφω
γράψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράψετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: γράφω
γράψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράψω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
γραώδεις
γραώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: characteristic of old women or old wives, crone-like, i.e., silly
 • Forms:
  • γραώδεις Adj: Acc Plur Masc
γρηγορεῖν
γρηγορεῖτε
γρηγορεύω
 • Meaning: to be vigilant, wake, be watchful, be alert, be careful
 • Forms:
  • γρηγορεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • γρηγορῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γρηγορῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • γρηγορήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • γρηγορήσης Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • γρηγοροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • γρηγοροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • γρηγορῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • γρηγορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐγρηγόρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γρηγόρει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γρηγορέω
γρηγορέω
 • Meaning:
  • to be awake, keep awake, be alert
  • to watch, watch over
 • Forms:
  • γρηγόρει Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • γρηγόρει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • γρηγόρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • γρηγορεῖν Verb: Pres Act Infin
  • γρηγόρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • γρηγορήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • γρηγορούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐγρηγορήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγρηγόρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐγρηγόρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
γρηγορῇ
γρηγορῆσαι
γρηγορήσατε
γρηγορήσης
γρηγόρησιν
γρηγόρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wakefulness, vigilance
  • intellectual sharpness and keenness
γρηγόρησον
γρηγορήσω
γρηγοροῦντας
γρηγοροῦντες
γρηγορούντων
γρηγορῶμεν
γρηγορῶν
γρόνθον
γρόνθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fist, punch, blow
γρόνθου
γρύζω
 • Meaning:
  • to grumble, mutter, complain
  • to growl (like an aggressive dog)
 • Forms:
  • γρύξαι Verb: Aor Act Infin
  • γρύξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • γρύξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • γρύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔγρυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γρύξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: γρύζω
γρύξαντος
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to grumble, complain
 • Root:γρύζω
γρύξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: γρύζω
γρύπα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: γρύψ
γρύψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a griffin, vulture
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγρύψγρῦπες
GENγρυπόςγρυπῶν
DATγρύπιγρυψί
ACCγρύπαγρῦπας
VOCγρύψγρῦπες