κωβιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gudgeon
κώδια
κῶδιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: Codex
κώδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sheepskin, fleece
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκώδιονκώδια
GENκωδίουκωδίων
DATκωδίῳκωδίοις
ACCκώδιονκώδια
κωδίων
κώδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a bell (on the hem of a robe)
  • drinking bout
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκώδωνκώδωνες
GENκώδωνοςκωδώνων
DATκώδωνικώδωσι(ν)
ACCκώδωνακώδωνας
κώδωνα
κώδωνας
κώδωνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: bell
 • Root: κώδων
κωδωνοφορέω
 • Meaning: to carry the bell around; inspect sentinels
 • Forms:
  • κωδωνοφορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
κωδωνοφορῶν
κώδωσι, κώδωσιν
κώθων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • feast, carousal, party
  • a Laconian drinking-vessel
 • Forms:
  • κώθωνα Noun: Acc Sing Masc
κώθωνα
κωθωνίζω
 • Active Meaning:
  • to make drunk
 • Middle/Passive Meaning:
  • to drink hard, get drunk, drink recklessly
 • Forms:
  • ἐκωθωνίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
κωκυτόν
κωκυτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wailing, act of wailing loudly
κῶλα
κωλέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thighbone with the flesh on it, ham
  • a prize
 • Forms:
  • κωλέαν Noun: Acc Sing Fem
κωλέαν
κῶλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a limb of the body (as if lopped)
  • corpse, carcase, dead body
 • Forms:
  • κῶλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
κώλυε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύειν
κωλύεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: κωλύω
κωλύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κωλύω
κωλυθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: κωλύω
κωλυθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κωλυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κώλυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a hindrance, impediment, stocks
 • Forms:
κωλύματι
κωλύοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κωλυόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κωλύω
κωλῦον
 • Parse: Part: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to hinder, prevent
 • Root: κωλύω
κωλύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κωλύω
κωλύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κωλύω
κωλύοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κωλύω
κωλυόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κωλύω
κωλύου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κωλύω
κωλῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:κωλύω
κωλύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσητε
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: κωλύω
κώλυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Subj 1st Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσων
 • Parse: Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: κωλύω
κωλυτάς
κωλυτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • preventing, hindering, controlling, mastering
  • acting as a hindrance to
 • Forms:
  • κωλυτικῶν Adj: Gen Plur MFN
κωλυτικῶν
κωλυτής
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hinderer
 • Forms:
  • κωλυτάς
   • Noun: Nom Sing Masc
   • Noun: Acc Plur Masc
κωλύω
 • Active Meaning:
  • Of people: to forbid, hinder, prevent
  • Of things: to restrain, forbid, hinder, prevent
  • to refuse, deny, withhold, keep back
  • to deny access to, withhold
 • Middle Meaning:
  • to deny oneself
 • Passive Meaning:
  • to be spared (undesirable consequences)
 • Forms:
Present
 • κωλύοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • κωλύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κωλύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κωλύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κώλυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κωλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κωλύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κωλύειν Verb: Pres Act Infin
 • κωλύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κωλύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κωλυόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κωλύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κωλυόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κωλύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • ἐκωλύομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐκώλυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκώλυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐκωλύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • κωλύσητε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κωλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κωλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κωλύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • κωλύσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • κωλύσω Verb: Fut Act Subj 1st Sing
Aorist
 • κωλύσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κωλύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κωλύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκωλύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκωλύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐκωλύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκώλυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκωλύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκώλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκωλύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκώλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκώλυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κωλυθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • κωλυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κωλῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • κωλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κώλυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κωλύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
κωλύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κωλύω
κῶμαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: κώμη
κώμαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: κώμη
κωμάρχας
κωμάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the head man of a village
  • village chief
  • mayor of village
κώμας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κώμη
κώμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • small town, village
  • unwalled village
  • inhabitants of a village
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκώμηκῶμαι
GENκώμηςκωμῶν
DATκώμῃκώμαις
ACCκώμηνκώμας
VOCκώμηκῶμαι
κώμῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κώμη
κώμην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κώμη
κώμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κώμη
κωμήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: villager, countryman
κῶμοι
κώμοις
κωμοπόλεις
κωμόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: town, market-town, an unwalled city
 • Forms:
  • κωμοπόλεις Noun: Acc Plur Fem
κῶμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • revel, merry-making
  • reveling, rioting, a carousal (as if letting loose), carousing, revelry
κώμους
κώμων
κωμῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: κώμη
κώνωπα
κωνώπιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: canopy, mosquito-curtains around the bed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκωνώπιονκωνώπια
GENκωνωπίουκωνωπίων
DATκωνωπίῳκωνωπίοις
ACCκωνώπιονκωνώπια
κωνωπίῳ
κώνωπος
κώνωψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gnat, a mosquito
 • Forms:
  • κώνωπος Noun: Gen Sing Masc
  • κώνωπα Noun: Acc Sing Masc
κώπας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κώπη
κώπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oar, a handle, oar handle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκώπηκῶπαι
GENκώπηςκωπῶν
DATκώπῃκώπαις
ACCκώπηνκώπας
VOCκώπηκῶπαι
κωπηλάται
κωπηλάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a rower, oarsman
κωφά
κωφάω
 • Meaning:
  • to make mute, make dumb
  • to silence
 • Forms:
  • ἐκωφώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
κωφεύετε
κωφεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κωφεύω
κωφεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κωφεύω
κώφευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κωφεύω
κωφεύσω
κωφεύω
 • Meaning: to keep quiet, hold one's peace, be silent
 • Forms:
  • ἐκώφευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κωφεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κωφεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κωφεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κώφευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κωφεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κωφῆς
κωφοί
κωφοῖς
κωφόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κωφός
κωφός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • incapable of speaking, speechless
  • incapable of hearing, deaf
  • incapable of both speaking and hearing, deaf and dumb
  • blunt, dull
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκωφόςκωφήκωφόν
GENκωφοῦκωφῆςκωφοῦ
DATκωφῷκωφῇκωφῷ
ACCκωφόνκωφήνκωφόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκωφοίκωφαίκωφά
GENκωφῶνκωφῶνκωφῶν
DATκωφοῖςκωφαῖςκωφοῖς
ACCκωφούςκωφάςκωφά
κωφούς
κωφοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κωφόω
κωφόω
 • Meaning:
  • to keep one's mouth shut
  • to make blunt or dull
  • to make deaf, become deaf
  • to make speechless
 • Forms:
  • κωφοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κωφώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
κωφώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: κωφόω
κωφῶν