εὐθαλεῖς
εὐθαλέω
 • Meaning: to bloom, thrive, flourish
 • Forms:
  • εὐθαλεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • εὐθαλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • εὐθαλοῦν Part: Pres Act Acc Sing Masc
εὐθαλῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: εὐθαλής
εὐθαλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • flourishing, thriving, blooming
  • full of vitality
 • Forms:
εὐθαλοῦν
εὐθαλῶν
εὐθαρσεῖς
εὐθαρσέστατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most courageous
εὐθαρσής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • of good courage, bold, brave
  • feeling encouraged
 • Substantival Meaning:
  • courage, boldness, bravery
 • Forms:
εὐθαρσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: courageously, boldly
εὐθέα
εὐθεῖα
εὐθείᾳ
εὐθεῖαι
εὐθείαις
εὐθεῖαν
εὐθείας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: εὐθύς
εὐθεῖς
εὐθείων
εὐθές
εὐθέσι, εὐθέσιν
εὔθετοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: well-adapted, well-qualified
 • Root: εὔθετος
εὔθετον
εὔθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • fit, suitable, well-fitting, well-suited, well-qualified
  • usable, in good shape for use
  • convenient, opportune, appropriate, favourable
 • Forms:
εὐθέτῳ
εὐθέων
εὐθέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once, immediately, shortly afterward
εὐθῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: εὐθής
εὐθηνέω
 • Meaning: to thrive, flourish, prosper
 • Forms:
Present
 • εὐθηνούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • εὐθηνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • εὐθηνουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • εὐθηνοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • εὐθηνοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὐθηνούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • εὐθηνοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • εὐθηνοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • εὐθηνοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εὐθηνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
Aorist
 • εὐθηνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • εὐθήνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
εὐθηνῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εὐθηνέω
εὐθήνησαν
εὐθηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prosperity, well-being, good condition, plenty
 • Forms:
εὐθηνίᾳ
εὐθηνίαν
εὐθηνίας
εὐθηνουμένην
εὐθηνοῦν
εὐθηνοῦνται
εὐθηνοῦντες
εὐθηνούντων
εὐθηνοῦσα
εὐθηνοῦσαν
εὐθηνούσης
εὐθηνοῦσι, εὐθηνοῦσιν
εὐθηνῶν
εὐθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • morally upright, straight-forward, not devious
  • conforming to good judgment
  • without a curve or bend, straight road without rugged hills or rough ground
 • Forms:
εὐθίκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • cleverly, conveniently, accurately
  • to the point
εὐθοῦς
εὔθραυστα
εὔθραυστον
εὔθραυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easily injured, brittle, fragile, easily broken
 • Forms:
  • εὔθραυστον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • εὔθραυστα Adj: Nom/Acc Plur Neut
εὐθύ
εὐθυδρομέω
 • Meaning:
  • to (come) with a straight course
  • to lay a straight course, i.e., sail direct
 • Forms:
  • εὐθυδρομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • εὐθυδρομήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
εὐθυδρομήσαμεν
εὐθυδρομήσαντες
εὐθύθητα
εὐθυμεῖ
εὐθυμεῖν
εὐθυμεῖτε
εὐθυμέω
 • Meaning: to be cheerful, be of good cheer, cheer up, be encouraged
 • Forms:
  • εὐθυμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • εὐθυμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εὐθυμεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐθυμεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
εὔθυμοι
εὔθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see εὐθυμότερος
 • Meaning:
  • cheerful, encouraged
  • feeling reassured and hopeful
  • bountiful, generous
 • Forms:
εὐθυμότερον
εὐθυμότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of εὔθυμος
 • Meaning: more cheerful, more generous
εὐθυμοῦνται
εὐθύμους
εὐθύμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: cheerfully
εὐθύν
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Meaning: straight, level
 • Root: εὐθύς
εὔθυνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a setting straight, correction
  • chastisement, punishment
 • Forms:
εὐθῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εὐθύνω
εὔθυναν
εὐθύνατε
εὐθυνεῖ, εὐθύνει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: εὐθύνω
εὐθύνειν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Fut Act Infin
 • Root:εὐθύνω
εὐθυνεῖς
εὔθυνεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Root:εὐθύνω
εὐθύνεσθαι
εὐθύνεται
εὐθύνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: εὐθύνω
εὐθύνῃς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: εὐθύνω
εὐθύνθη
εὔθυνον
εὐθύνοντας
εὐθύνοντος
εὐθύνω
 • Active Meaning:
  • to set on a straight path, govern, make straight, straighten, level
  • to steer straight ahead, direct aright
  • to be the right thing, be correct, be proper
  • to chastise, punish
 • Passive Meaning:
  • to be considered acceptable, to be approved
 • Forms:
  • εὐθύνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • εὐθύνειν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Fut Act Infin
  • εὔθυνεν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • εὐθύνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • εὐθύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • εὐθύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εὐθυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • εὐθυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • εὐθῦναι Verb: Aor Act Infin
  • εὔθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εὐθύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • εὐθύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • εὐθύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • εὐθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ηὐθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • εὐθύνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • εὐθύνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
εὐθυπορέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go straight forward
 • Forms:
  • εὐθυποροῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
εὐθυποροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:εὐθυπορέω
εὐθύς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adverb
 • Meaning:
  • Spatial quality:
   • straight, direct, without curves
   • level, without undulations
   • in proper order, well arranged
  • Moral:
   • straightforward, open, frank, upright, openly, not given to devious actions
   • correct, right, appropriate, proper
  • Temporal adverb: at once, right away, immediately
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐθύςεὐθεῖαεὐθύ
GENεὐθέοςεὐθείαςεὐθέος
DATεὐθεῖεὐθείᾳεὐθεῖ
ACCεὐθύνεὐθεῖανεὐθύ
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐθεῖςεὐθεῖαιεὐθέα
GENεὐθέωνεὐθείωνεὐθέων
DATεὐθέσι(ν)εὐθείαιςεὐθέσι
ACCεὐθεῖςεὐθείαςεὐθέα
εὐθύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • straightness, righteousness, rectitude, uprightness
  • the manner of walking without a limp or hitch or bent over
  • moral integrity
 • Forms:
 • Note: εὐθύθηταAlternate form Acc Sing Fem
εὐθύτητα
εὐθύτητας
εὐθύτητι
εὐθύτητος