μεμάθηκα
μεμαθήκαμεν
μεμαθητεῦσθαι
μεμάθηκεν
μεμαθηκέναι
μεμαθηκότες
μεμαθηκώς
μεμακρυγκότων
μεμακρυμμένου
μεμαλάκισται
μεμαραμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μαραίνω
μεμαρασμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Nom Mid/Pass Sing Fem
  • Part: Perf Nom/Acc Mid/Pass Plur Neut
 • Meaning: to quench
 • Root: μαραίνω
μεμαρασμέναι
μεμαρασμένας
μεμαρασμένοι
μεμαρτύρηκα
μεμαρτύρηκας
μεμαρτύρηκε
μεμαρτύρηκεν
μεμαρτυρηκότες
μεμαρτυρηκότος
μεμαρτυρηκότων
μεμαρτύρημαι
μεμαρτυρημένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μαρτυρέω
μεμαρτυρημένοι
μεμαρτυρημένοις
μεμαρτυρημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μαρτυρέω
μεμαρτυρημένου
μεμαρτυρημένους
μεμαρτυρημένῳ
μεμαρτυρημένων
μεμαρτύρηται
μεμαστιγωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μαστιγόω
μεμαστιγωμένος
μεμαστίγωνται
μεμαστίγωσαι
μεματαίωμαι
μεματαίωται
μεμάχημαι
μεμβράνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • parchment
  • a (written) sheep-skin
 • Forms:
μεμβράνας
μεμεγάλυνται
μεμεθυσμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: μεθύω
μέμειγμαι
μεμελαθρωμέναι
μέμειχα
μεμειῶσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: μειόω
μεμελανωμένη
μεμελανωμένοι
μεμένηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: μένω
μεμενήκεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
μεμενηκότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: μένω
μεμέρικεν
μεμεριμνηκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to think about
 • Root: μεριμνάω
μεμερισμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: μερίζω
μεμερισμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: μερίζω
μεμέρισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μερίζω
μεμεστωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: μεστόω
μεμεστώμενος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: μεστόω
μεμεστωμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: μεστόω
μεμετρημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: μετρέω
μεμέτρηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μετρέω
μεμήνασιν
μεμηνύκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: μηνύω
μεμηχανευμένας
μεμηχανευμένων
μεμηχανημένην
μεμηχανημένος
μεμηχανημένων
μεμιαμμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: μιαίνω
μεμιαμμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: μιαίνω
μεμιαμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μιαίνω
μεμιαμμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: μιαίνω
μεμιαμμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: μιαίνω
μεμίανσαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: μιαίνω
μεμίανται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μιαίνω
μεμιασμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: μιαίνω
μεμιασμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: μιαίνω
μεμιασμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: μιαίνω
μέμιγμαι
μεμιγμένα
μεμιγμένη
μεμιγμένην
μεμιγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μίγνυμι
μεμίσηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: μισέω
μεμισήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: μισέω
μεμίσηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: μισέω
μεμισήκασι, μεμισήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: μισέω
μεμίσηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μεμισημένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: μισέω
μεμισημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
 • Root: μισέω
μεμίσθωμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: μισθόω
μεμίσθωνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μισθόω
μέμιχα
μέμνημαι
μεμνημένοι
μεμνημένοις
μεμνημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μιμνήσκω
μεμνημένος
μεμνημένους
μέμνηνται
μέμνησαι
μεμνῆσθαι
μέμνησθε
μέμνησο
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: μιμνήσκω
μεμνηστευμένη
μεμνηστευμένῃ
μεμνηστευμένην
μεμνήστευται
μέμνηται
μεμοιχευμένων
μεμολιβῶσθαι
μεμολυμμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μολύνω
μεμολυμμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: μολύνω
μεμολυσμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: μολύνω
μεμολυσμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: μολύνω
μεμολυσμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: μολύνω
μεμονωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: μονόω
μεμονωμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: μονόω
μεμπτέοι
μεμπτέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blamed, blameworthy, blamable, culpable
 • Forms:
  • μεμπτέοι Adj: Nom Plur Masc
μεμπτὴν
μεμπτοί
μεμπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blameworthy
 • Forms:
  • μεμπτὴν Adj: Acc Sing Fem
  • μεμπτοί Adj: Nom Plur Masc
μεμυαλωμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μυαλόω
μεμύημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: μυέω
μεμυημένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: μυέω
μέμφεται
μέμφῃ
μέμφομαι
 • Meaning: to find fault, blame, rebuke, censure
 • Forms:
  • μέμψη
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • μέμφῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • μεμφόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • μεμφομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • μεμφομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἐμέμψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • μέμφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μεμφόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μεμψάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • μέμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • μέμψῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • μέμψασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • μέμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
μεμφόμεθα
μεμφόμενος
μεμφομένου
μεμφομένους
μεμψάμενος
μεμψαμένους
μέμψασθαι
μέμψεται
μέμψη
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root:μέμφομαι
μέμψῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: μέμφομαι
μεμψίμοιροι
μεμψίμοιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • complaining, fault-finding
 • Substantival Meaning:
  • complainer, faultfinder
 • Forms:
  • μεμψίμοιροι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • μεμψιμοίρους Adj: Acc Plur Masc/Fem
μεμψιμοίρους
μέμψιν
μέμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • reason for blame, reason for complaint
  • act of blaming
  • blame, censure, reproof, chiding, criticism
 • Forms:
μέμψονται
μεμωκημένα
μεμωμημένη