ξύῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ξύω
ξύλα
ξυλάρια
ξυλάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small piece of wood, a twig, stick
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMξυλάριονξυλάρια
GENξυλαρίουξυλαρίων
DATξυλαρίῳξυλαρίοις
ACCξυλάριονξυλάρια
ξυλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: obtaining wood, chopping and carrying wood, bringing wood
 • Forms:
ξυλείαν
ξυλείας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ξυλεία
ξυλευόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ξυλεύω
ξυλεύω
 • Meaning: to cut wood
 • Forms:
  • ξυλευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ξύλινα
ξυλίνας
ξυλίνη
ξυλίνην
ξύλινοι
ξυλίνοις
ξύλινον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ξύλινος
ξύλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • wooden, of wood
 • Substantival Meaning:
  • tree, lumber
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMξύλινοςξυλίνηξύλινον
GENξυλίνουξυλίνηςξυλίνου
DATξυλίνῳξυλίνῃξυλίνῳ
ACCξύλινονξυλίνηνξύλινον
VOCξύλινεξυλίνηξύλινε
Plural
 MascFemNeut
NOMξύλινοιξύλιναιξύλινα
GENξυλίνωνξυλίνωνξυλίνων
DATξυλίνοιςξυλίναιςξυλίνοις
ACCξυλίνουςξυλίναςξύλινα
VOCξύλινοιξύλιναιξύλινα
ξυλίνου
ξυλίνους
ξυλίνῳ
ξυλίνων
ξύλοις
ξυλοκόποι
ξυλοκόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chopping wood, hewing wood, felling wood
  • woodcutter, logger
ξυλοκόπου
ξυλοκόπους
ξύλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cut wood, timber, firewood, log
  • sticks of wood
  • stocks, pole, gallows, yoke, stocks (i.e., objects made of wood)
  • tree (not cut down)
  • Collectively: forest
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMξύλονξύλα
GENξύλουξύλων
DATξύλῳξύλοις
ACCξύλονξύλα
ξύλου
ξυλόω
 • Meaning: to make of wood, panel with wood
 • Forms:
  • ἐξυλωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐξύλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξύλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ξυλῶσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
ξυλοφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wood-carrying; wood-offering
 • Forms:
ξυλοφορίας
ξυλοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • carrying wood
 • Substantival Meaning:
  • wood-offerer
  • wood-bearer
 • Forms:
  • ξυλοφόρων Adj: Gen Plur MFN
ξυλοφόρων
ξύλῳ
ξύλων
ξυλῶσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: ξυλόω
ξυμφορῇσιν
ξυνελόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συναιρέω
ξυνίημι
ξυνωρίδος
ξυνωρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chariot with two horses
 • Forms:
ξυρᾶσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ξυράω
ξυράω
 • Active Meaning:
  • to shave (the hair on any part of the head or body)
 • Middle Meaning:
  • to shave oneself
  • to have someone else shave
 • Forms:
Present
 • ξυρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
Imperfect
Future
 • ξυρηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ξυρήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ξυρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ξυρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ξυρηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ξυρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ξυρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐξυρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξύρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξυρήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξύρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ξυρήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ξύρησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ξυρήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ξυρήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ξυρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • ἐξυρημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐξυρημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐξυρημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ξυρηθῆναι
ξυρηθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ξύρησαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσασθαι
ξυρήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ξύρησιν
ξύρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shaving (as act of mourning)
ξυρηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρήσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a razor
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMξυρόνξυρά
GENξυροῦξυρῶν
DATξυρῷξυροῖς
ACCξυρόνξυρά
VOCξυρόνξυρά
ξυρῷ
ξυστήρ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • scraper, rasp, file
 • Forms:
  • ξυστῆρας Noun: Acc Plur Masc
ξυστῆρας
ξύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a polisher
ξυστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: scraped, polished, shaped, smoothed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMξυστόςξυστήξυστόν
GENξυστοῦξυστῆςξυστοῦ
DATξυστῷξυστῇξυστῷ
ACCξυστόνξυστήνξυστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMξυστοίξυσταίξυστά
GENξυστῶνξυστῶνξυστῶν
DATξυστοῖςξυσταῖςξυστοῖς
ACCξυστούςξυστάςξυστά
ξυστοῦ
ξυστούς
ξυστῶν
ξύω
 • Meaning: to shave, scrape off
 • Forms:
  • ξύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ξύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ξύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ξύω