κάρα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • head
καραδοκέω
 • Meaning: to wait for the outcome of
καραδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eager expectation
 • Forms:
καρασιμ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: idols
καρατομέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to behead
 • Forms:
  • καρατομηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
καρατομηθείς
καρδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • heart, internal blood pumping organ
  • centre, midst
  • seat where human thoughts, intentions and attitudes are generated and take shape
  • seat of emotions
  • moral strength
 • Forms:
καρδίᾳ
καρδίαι
καρδίαις
καρδίαν
καρδίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: καρδία
καρδιογνῶστα
καρδιογνώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a heart-knower, somone who knows the hearts
καρδιόω
 • Meaning: to hearten, encourage
 • Forms:
  • ἐκαρδίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
καρδιῶν
καρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shrimp
καρκῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: crab
 • Forms:
  • καρκίνῳ Noun: Dat Sing Masc
καρκίνῳ
κάρος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • torpor, heavy sleep
κάρου
καροῦχα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: carriage
 • Forms:
καροῦχαν
καρούχας
καρόω
 • Meaning:
  • to plunge into deep sleep or torpor, stun, stupefy
  • to be intoxicated, sleep (from drunkenness)
 • Forms:
  • καρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κεκαρωμένον
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
καρπασίνα
καρπασίνοις
καρπάσινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of flax
 • Forms:
  • καρπασίνοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
καρπάσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: flax
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαρπάσιονκαρπάσια
GENκαρπασίουκαρπασίων
DATκαρπασίῳκαρπασίοις
ACCκαρπάσιονκαρπάσια
καρπίζεσθαι
καρπίζω
 • Active Meaning:
  • to make fruitful, fertilize
 • Middle Meaning:
  • to enjoy the fruits of
 • Forms:
  • ἐκαρπίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • καρπίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
κάρπιμον
κάρπιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fruitful, fruit-bearing
 • Forms:
καρπόβρωτον
καρπόβρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with edible fruit
 • Forms:
  • καρπόβρωτον Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • καρπόβρωτον Adj: Nom Sing Neut
καρποί
καρποῖς
καρπόν
καρπός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: Also see next entry where the meaning is "wrist."
 • Meaning:
  • fruit (which grows on a plant)
  • result, outcome, product, offspring
  • produce, crop, harvest
  • advantage, gain, profit
καρπός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wrist (of hand) (always ἐπὶ καρπῷ, and with χείρ)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Kings 5:4; Ps 127:2; Prov 31:20
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

καρποῦ
καρπούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: καρπόω
καρποῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καρπόω
καρπούς
καρποῦσθαι
καρποῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καρπόω
καρποφόρα
καρποφορεῖ
καρποφορέω
 • Meaning: to be fruitful, bear fruit, be fertile
 • Forms:
  • καρποφόρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καρποφορούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • καρποφορούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • καρποφορεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καρποφορῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καρποφορήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καρποφορῆσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καρποφορούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καρποφοροῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • καρποφοροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • καρποφοροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
καρποφορῆσαι
καρποφορήσει
καρποφόρησον
καρποφορῆσωμεν
καρποφόρον
καρποφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fruitful, fruit-bearing
  • producing fruit
 • Forms:
  • καρποφόρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • καρποφόρον Adj: Acc Sing Fem
  • καρποφόρους Adj: Acc Plur Masc
καρποφορούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: καρποφορέω
καρποφοροῦντα
καρποφοροῦντες
καρποφορούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: καρποφορέω
καρποφόρους
καρποφοροῦσι, καρποφοροῦσιν
καρπόω
 • Meaning:
  • to offer (fruit)
  • to bear fruit
  • to enjoy, have the pleasure of
 • Forms:
  • καρπωσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • καρποῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καρπούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • καρποῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκάρπωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • καρποῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καρπῶσαι Verb: Aor Act Infin
καρπῷ
κάρπωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an offering (made by fire)
  • fruit, offering of fruit
  • profit
 • Forms:
καρπώμασι, καρπώμασιν
καρπώματα
καρπώματος
καρπωμάτων
καρπῶν
καρπῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καρπόω
καρπωσάμενοι
καρπώσεων
καρπώσεως
κάρπωσι, κάρπωσιν
κάρπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of presenting an offering
  • the offering itself, offering of fruit
  • use, profit
καρπωτόν
καρπωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: reaching to the wrists, a coat with sleeves reaching to the wrists
 • Forms:
  • καρπωτόν Adj: Acc Sing Masc
κάρρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cart
καρτάλλοις
κάρταλλον
κάρταλλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a basket with pointed bottom
  • cage
καρτάλλῳ
καρτερᾶς
καρτέρει
καρτερέω
 • Meaning:
  • to be steadfast, be patient, wait, staunch, persist, endure, keep on
  • to bear patiently
 • Forms:
  • ἐκαρτέρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκαρτέρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκαρτέρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καρτέρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • καρτερήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • καρτερήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καρτερήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καρτέρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καρτερῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
καρτερήσαντος
καρτερήσεις
καρτερήσῃ
καρτέρησον
καρτερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Positive:
   • patient endurance, patience
   • perseverance
  • Negative:
   • obstinacy
 • Forms:
καρτερίαν
καρτερίας
καρτερικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • patient, capable of endurance
καρτερικώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most patient
καρτεροί
καρτεροῖς
καρτερὸν
καρτερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mighty, powerful, strong
  • violent (wind), fierce
 • Forms:
  • καρτερὸν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • καρτερᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • καρτεροί Adj: Nom Plur Masc
  • καρτεροῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
καρτεροψυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength of spirit, constancy of soul, steadfastness of spirit
 • Forms:
καρτεροψυχίαν
καρτερῶν
καρτερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mightily, powerfully, strongly, stoutly
κάρυα
καρύα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nut-bearing tree
 • Forms:
  • καρύας Noun: Gen Sing Fem
  • καρύας Noun: Acc Plur Fem
καρύας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: καρύα
καρυίνην
καρυΐνην
καρύϊνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • walnut, almond, of nuts
  • made of nut wood
 • Forms:
  • καρυίνην Adj: Acc Sing Fem
  • καρυΐνην Adj: Acc Sing Fem
καρυίσκος, καρυΐσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: almond, almond flower
καρυίσκους, καρυΐσκους
κάρυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: walnut, almond, any nut
 • Forms:
  • κάρυα Noun: Nom/Acc Plur Neut
καρυωτά
καρυωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • knobs like walnuts or almonds
  • adorned with a nut-shaped boss
 • Forms:
  • καρυωτά Adj: Acc Plur Masc
κάρφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • speck, chip, mote
  • a small dry twig
  • a small straw
 • Forms:
  • κάρφους ?
κάρφους
καρωθῶσι, καρωθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: καρόω