ἅπερ
 • Parse: Emphatic Relative Pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὅσπερ
ἀπεράντοις
ἀπέραντον
ἀπέραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: endless, limitless, without bounds, infinite, countless, immense, unfinished, interminable
 • Forms:
ἀπέραστον
ἀπέραστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unsurpassed
 • Forms:
  • ἀπέραστον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀπεργάζεται
ἀπεργάζομαι
 • Meaning:
  • to cause, produce
  • to finish off, complete
 • Forms:
  • ἀπεργάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἀπεργάζονται
ἀπερείδομαι
ἀπερείδω
 • Active Meaning:
  • to attach, fix, fasten
  • to rest, settle, lay down
 • Middle Meaning:
  • to fix, set upon, put in, direct toward
  • to position firmly
  • to deposit
 • Forms:
  • ἀπερείδομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπερείσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἀπηρείσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπηρείσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπηρείδοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἀπερείσηται
ἀπέρεισιν
ἀπέρεισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leaning upon, pressure, resistance
 • Forms:
  • ἀπέρεισιν Noun: Acc Sing Fem
ἀπερικάθαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unpurified, impure, unpurged
 • Forms:
ἀπερινόητον
ἀπερινόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: incomprehensible
 • Forms:
ἀπερισκέπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inconsiderately, thoughtlessly
ἀπερίσπαστοι
ἀπερίσπαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not distracted, not drawn back and forth
  • free from distractions and annoyances
  • continually mindful of (something)
 • Forms:
ἀπερισπάστῳ
ἀπερισπάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without distraction, undistractedly
ἀπερίτμητα
ἀπερίτμητοι
ἀπερίτμητον
ἀπερίτμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uncircumcised
 • Forms:
ἀπεριτμήτου
ἀπεριτμήτους
ἀπεριτμήτων
ἀπερῥίφησαν, ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν
ἀπερράγη
ἀπερρηγώς, ἀπεῤῥηγώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: broken
ἀπέῤῥηξε, ἀπέρρηξε; ἀπέῤῥηξεν, ἀπέρρηξεν
ἀπέῤῥιμμαι, ἀπέρριμμαι
ἀπεῤῥιμμένην, ἀπερριμμένην
ἀπερριμμένους, ἀπεῤῥιμμένους
ἀπερριμμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: negligently
ἀπεῤῥίφη, ἀπερρίφη
ἀπεῤῥίφης, ἀπερρίφης
ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν
ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν
ἀπέῤῥιψα, ἀπέρριψα
ἀπεῤῥίψαμεν, ἀπερρίψαμεν
ἀπέῤῥιψαν, ἀπέρριψαν
ἀπέῤῥιψας, ἀπέρριψας
ἀπέῤῥιψε, ἀπέρριψε; ἀπέῤῥιψεν, ἀπέρριψεν
ἀπεῤῥύη, ἀπερρύη
ἀπέρχεσθαι
ἀπέρχῃ
ἀπέρχηται
ἀπέρχομαι
 • Meaning:
  • to go away, depart from, go forth, proceed
  • to depart and arrive somewhere else
 • Forms:
Present
 • ἀπέρχηται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
 • ἀπέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀπέρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • ἀπερχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπερχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
Imperfect
Future
 • ἀπελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀπελεύσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀπελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀπελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀπελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀπελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀπέλθατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἄπελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀπέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀπέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀπελθόντι Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
 • ἀπελθόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀπελθοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀπελθοῦσαι Part: 2Aor Act Nom Plur Fem
 • ἀπελθοῦσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ἀπέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀπέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπελθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπέλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπῆλθα Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπῆλθε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἀπεληλυθότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἀπεληλύθει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεληλύθεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • ἀπελήλυθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἀπερχόμενοι
ἀπερχομένων