ἀντέγραψαν
ἀντέγραψε, ἀντέγραψεν
ἀντεδίδου
ἀντεδίδους
ἀντεδίκησε, ἀντεδίκησεν
ἀντεῖπαν
ἀντειπεῖν
ἀντεῖπε, ἀντεῖπεν
ἀντείπῃ
ἀντεῖπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to speak against, contradict, dispute
  • to register oral dissent or disapproval
  • to reply against, say in opposition
 • Forms:
  • ἀντεῖπαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀντεῖπε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀντειπών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀντειπεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀντείπῃ Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀντερεῖν Verb: Fut Act Infin
  • ἀντεροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀντεροῦσα Part: Fut Act Nom Sing Fem
ἀντειπών
ἀντεισβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw (something/someone) into (something) (e.g., throw him into the ship; throw him into the fray)
ἀντεῖχε, ἀντεῖχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to hold against
 • Root: ἀντέχω
ἀντείχοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀντέχω
ἀντεκάθισας
ἀντελάβετο
ἀντελαβόμεθα
ἀντελαβόμην
ἀντελάβοντο
ἀντελάβου
ἀντελαμβάνετο
ἀντελαμβάνοντο
ἀντέλεγε, ἀντέλεγεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to contradict
 • Root: ἀντιλέγω
ἀντέλεγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀντιλέγω
ἀντελοιδόρει
ἀντεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to substitute; to put in instead
ἀντεπάλαισαν
ἀντερείδεται
ἀντερείδω
 • Active Meaning:
  • to put out
 • Middle Meaning:
  • to stand firm, resist pressure
  • to offer resistance
 • Forms:
  • ἀντερείδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀντερεῖν
ἀντεροῦμεν
ἀντεροῦσα
ἀντερῶ
ἀντέστη
ἀντέστην
ἀντέστης
ἀντέστησαν
ἀντέσχε
ἀντέτεινε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to stretch, strain back
 • Root: ἀντιτείνω
ἀντευεργετεῖν
ἀντεθεργετέω
 • Meaning: to return a kindness
ἀντευεργέτης
ἀντέφησεν
ἀντεφιλοσόφησαν
ἀντέχειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to hold against
 • Root: ἀντέχω
ἀντέχεσθαι
ἀντέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀντέχω
ἀντέχομαι
ἀντεχόμεθα
ἀντεχόμενοι
ἀντεχομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀντέχω
ἀντεχόμενον
ἀντεχόμενος
ἀντεχομένους
ἀντέχω
 • Active Meaning:
  • to defend, withstand
  • to withstand (a siege) without giving in
 • Middle Meaning:
  • to cling to, hold fast to (something/someone), adhere to
  • to resist
  • to hold out and endure without reacting
  • to worship, be devoted to, be loyal to
  • to be an adherent of
  • to be devoted to
  • to take an interest in, pay attention to
  • to lend a helping hand to
  • to support, care for
 • Forms:
Present
 • ἀντέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀντέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀντεχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀντεχομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἀντεχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀντεχόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀντεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀντέχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἀντέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀντεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Imperfect
 • ἀντείχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀνθέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀντέσχε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀντέχωνται