μέρει
μέρεσι, μέρεσιν
μέρη
μερίδα
μεριδάρχην
μεριδάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • governor of a district or province
  • provincial governor
μεριδαρχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • office of governor
  • division of a nation
 • Forms:
μεριδαρχίαν
μεριδαρχίας
μερίδας
μερίδες
μερίδι
μερίδος
μερίδων
μεριεῖ
μεριεῖς
μερίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:μερίζω
μερίζειν
μερίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μερίζω
μερίζουσι, μερίζουσιν
μερίζω
 • Active Meaning:
  • to divide into segments
  • to divide and distribute; to apportion; to allocate proportionally
  • to assign a part of, allot (an inheritance)
  • to bestow, give as a gift
 • Middle Meaning:
  • to divide among themselves
  • to obtain as one's share
  • to share with (someone)
  • to tear apart
 • Passive Meaning:
  • to be divided, be split up
  • to be considered as part of (something)
 • Forms:
Present
 • μερίζει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • μερίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • μερίζειν Verb: Pres Act Infin
 • μερίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μερίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • μεριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μεριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • μερισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • μερισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μερίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • μεριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • μεριοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • μερίσαι Verb: Aor Act Infin
 • μερίσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • μερίσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐμέρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμέρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμέρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐμερίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐμερίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμέρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμέρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμερίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμερίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • μερίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • μερίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μερισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Aorist Participles
 • μερίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • μερισθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
Perfect
 • μεμέρικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μεμερισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • μεμερισμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • μεμέρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
μερίζων
μερικὰς
μερικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: concerning, partial, particular
 • Forms:
  • μερικῶς
   • Adverb
   • Adj: Acc Plur Masc
  • μερικὰς
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • μερικούς Adj: Acc Plur Masc
μερικούς
μερικῶς
μέριμνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • worry, care, anxiety, solicitude
  • object of care and concern
 • Forms:
μεριμνᾷ
μέριμναι
μερίμναις
μέριμναν
μεριμνᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: μεριμνάω
μερίμνας
μεριμνᾷς
μεριμνᾶτε
μεριμνάτωσαν
μεριμνάω
 • Meaning:
  • to worry, be anxious, be (unduly) concerned, take thought
  • to meditate upon, focus one's mind on
  • to be preoccupied with, be obsessed, busy
  • to care for, be concerned about
 • Forms:
Present
 • μεριμνᾶν Verb: Pres Act Infin
 • μεριμνᾶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • μεριμνᾶν Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • μεριμνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • μεριμνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεριμνᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μεριμνᾶτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • μεριμνάτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • μεριμνῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • μεριμνῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μεριμνῶντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • μεριμνῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • μεριμνῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
Future
 • μεριμνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μεριμνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐμερίμνα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • μεριμνήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
μερίμνῃ
μερίμνης
μεριμνήσει
μεριμνήσητε
μεριμνήσω
μεριμνῶμεν
μεριμνῶν
μεριμνῶντες
μεριμνῶντι
μεριμνῶσι, μεριμνῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μεριμνάω
μεριοῦνται
μερίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a part (of a whole that has been divided)
  • a share, portion
 • Forms:
μερίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: μερίζω
μερίσαντες
μερίσασθαι
μερίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μερίζω
μερισθεῖσα
μερισθῇ
μερισθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to divide, distribute
 • Root: μερίζω
μερισθήσεσθε
μερισθήσεται
μερισμοῖς
μερισμόν
μερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • allotment
  • act of dividing
  • division, separation, dividing
  • distribution, apportionment
  • group of people divided for joint activities
 • Forms:
μερισμοῦ
μερισμούς
μερισμῷ
μέρισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μερίζω
μεριστήν
μεριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • divider (one who divides property to various parties)
  • apportioner (administrator)
  • arbitrator (one who decides the rightful owner of property)
μερίσω
μεριτεύομαι
 • Meaning: to divide among themselves, share
 • Forms:
  • μεριτεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
μεριτεύονται
μεριῶ
μερόπων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: articulate-speaking
 • Root: μέροψ
μέρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a part (of something), a portion (of something), a section
  • a member (of a body)
  • a region, district (of a country)
  • a side (of a building or boat), edge (of a border)
  • a department (of a business)
  • a matter, affair
  • the periphery of an area
  • the end (of one's life)
  • partly, in part
  • one's turn
  • class to be assigned to
  • for a while, in some degree, in part, individually
  • a share
  • with a preposition

   ἀνά
   one after another, in succession

   ἐκ
   in part, individually, at an edge

   ἐν
   in the matter of, with regard to

   κατά
   part by part, in detail

   παρά
   to one side

 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμέροςμέρη
GENμέρουςμερῶν, μερέων
DATμέρειμέρεσι(ν)
ACCμέροςμέρη
μέρους
μέροψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: articulate-speaking
μερῶν