ἀποργίζομαι
 • Meaning: to be angry
 • Forms:
  • ἀπώργισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀπορεῖσθαι
ἀπορέω
 • Active Meaning:
  • to be at loss, be in doubt, be puzzled (about something)
  • to be in need
 • Middle Meaning:
  • to worry
  • to be perplexed, be at a loss, be in doubt, be uncertain
  • to have no way out
  • to have no idea what to do
 • Passive Meaning:
  • to be in dire, severe difficulty
  • to be left wanting, famished, have need, hungry
 • Forms:
Present
 • ἀπορεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπορουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀπορουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἀπορούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπορούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀπορουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀποροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀπορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἠπόρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠπορεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἀπορήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπορηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπορήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀπορηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
ἀπορήγνυμι
 • Meaning: to break up
 • Note: Alt spelling: ἀπορρήγνυμι
ἀπορηθείς
ἀπορηθήσεται
ἀπορήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to be in doubt
 • Root: ἀπορέω
ἀπορήσει
ἀπορήσεις
ἀπορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • perplexity, a state of quandary, desperation, uselessness, embarrassment, distress
  • physical discomfort
  • helplessness with no way out
  • perplexity, a state of quandary, desperation, uselessness, embarrassment, distress, discomfort
 • Forms:
ἀπορίᾳ
ἀπορίαις
ἀπορίαν
ἀπορίπτω
 • Meaning: to throw down, throw away
 • Note: See alt. spelling ἀπορρίπτω
 • Forms:
  • ἀπορίψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀπορίψαντας
ἀπορίψῃς
ἀποροῦμαι
ἀπορουμένη
ἀπορουμένης
ἀπορούμενοι
ἀπορούμενος
ἀπορουμένων
ἀποροῦντες
ἀποῤῥαγήσεται, ἀπορραγήσεται
ἀποῤῥεούσας, ἀπορρεούσας
ἀποῤῥέω, ἀπορρέω
 • Meaning:
  • to flow, flow down, flow away
  • to wither, fall off (e.g., as leaves, fruit, or feathers fall off)
  • to leave one's position (i.e., military position)
 • Forms:
  • ἀπορυήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥεούσας, ἀπορρεούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • ἀπεῤῥύη, ἀπερρύη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥυήσεται, ἀπορρυήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀπορρήγνυμι, ἀποῤῥήγνυμι
 • Active Meaning:
  • to break forth, break away
  • to tear off
 • Passive Meaning:
  • to be broken
 • Note: Alt spelling: ἀπορήγνυμι
ἀποῤῥήξει, ἀπορρήξει
ἀποῤῥήξουσι, ἀπορρήξουσι; ἀποῤῥήξουσιν, ἀπορρήξουσιν
ἀποῤῥήσσω, ἀπορρήσσω
 • Meaning:
  • to break forth, burst forth, break away
  • to tear off, break off, tear away
  • to forbid, prohibit
 • Forms:
  • ἀπέῤῥηξεν, ἀπέρρηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥαγήσεται, ἀπορραγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥήξει, ἀπορρήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥήξουσι(ν), ἀπορρήξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀπόῤῥητα, ἀπόρρητα
ἀπόῤῥητος, ἀπόρρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • forbidden, not to be spoken
  • unfit to be said in public
 • Forms:
ἀπόῤῥιπτε, ἀπόρριπτε
ἀποῤῥίπτω, ἀπορρίπτω
 • Meaning: to fling away, cast, throw off, throw away, put away, reject, remove by force
 • Note: Alt spelling: ἀπορίπτω
 • Forms:
Present
 • ἀπόῤῥιπτε, ἀπόρριπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • ἀποῤῥίψω, ἀπορρίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀποῤῥιφήσεσθε, ἀπορριφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποῤῥιφήσονται, ἀπορριφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀπορρίψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀπεῤῥίφη, ἀπερρίφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεῤῥίφης, ἀπερρίφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπερρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέῤῥιψα, ἀπέρριψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεῤῥίψαμεν, ἀπερρίψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέῤῥιψαν, ἀπέρριψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέῤῥιψας, ἀπέρριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέῤῥιψεν, ἀπέρριψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπορίψαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀποῤῥιφῆτε, ἀπορριφῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀποῤῥιφῶμεν, ἀπορριφῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀποῤῥῖψαι, ἀπορρῖψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποῤῥίψαντας, ἀπορρίψαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀποῤῥίψατε, ἀπορρίψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποῤῥιψάτω, ἀπορριψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποῤῥίψῃς, ἀπορρίψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποῤῥίψω, ἀπορρίψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποῤῥίψωμεν, ἀπορρίψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • ἀπέῤῥιμμαι, ἀπέρριμμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεῤῥιμμένην, ἀπερριμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀπερριμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἀποῤῥιφήσεσθε, ἀπορριφήσεσθε
ἀποῤῥιφήσονται, ἀπορριφήσονται
ἀποῤῥιφῆτε, ἀπορριφῆτε
ἀποῤῥιφῶμεν, ἀπορριφῶμεν
ἀποῤῥῖψαι, ἀπορρῖψαι
ἀποῤῥίψαντας, ἀπορρίψαντας
ἀπορρίψαντες, ἀποῤῥίψαντες
ἀπορρίψας
ἀποῤῥίψατε, ἀπορρίψατε
ἀποῤῥιψάτω, ἀπορριψάτω
ἀποῤῥίψῃς, ἀπορρίψῃς
ἀποῤῥίψω, ἀπορρίψω
ἀποῤῥίψωμεν, ἀπορρίψωμεν
ἀπόῤῥοια, ἀπόρροια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • effluvia, effluence, emanation, something that flows out
  • act of flowing out
ἀποῤῥυήσεται, ἀπορρυήσεται
ἀποῤῥῶγας, ἀπορρῶγας
ἀποῤῥῶγος, ἀπορρῶγος
ἀποῤῥώξ, ἀπορρώξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: cliff, precipice, abrupt change, steep
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMἀποῤῥώξ, ἀπορρώξἀποῤῥῶγες, ἀπορρῶγες
GENἀποῤῥῶγος, ἀπορρῶγοςἀποῤῥωγῶν, ἀπορρωγῶν
DATἀποῤῥῶγι, ἀπορρῶγιἀποῤῥῶξι(ν), ἀπορρῶξι(ν)
ACCἀποῤῥῶγα, ἀπορρῶγαἀποῤῥῶγας, ἀπορρῶγας
ἀπορυήσεται
ἀπορφανισθέντες
ἀπορφανίζω
 • Meaning:
  • to make an orphan of (someone)
  • to bereave wholly
  • to separate
  • to take
 • Forms:
  • ἀπορφανισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
ἀπορῶν