ἁλί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ἅλς
ἁλιάετος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sea-eagle
 • Note: alternate spelling of ἁλιαίετος
ἁλιαίετον
ἁλιαίετος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the sea-eagle, osprey
ἁλιεῖς
ἁλιεύειν
ἁλιεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fisherman, fisher
  • seaman, sailor on salt water
 • Note: Alternate spelling: ἁλεεύς
 • Forms:
ἁλιεύσουσι, ἁλιεύσουσιν
ἁλιεύω
 • Meaning:
  • to fish, go fishing, catch fish
  • to be a fisherman
 • Forms:
  • ἁλιεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἁλιεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἁλιέων
ἁλίζω
 • Meaning: to salt, apply salt
 • Forms:
  • ἁλισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἁλίσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἡλίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἡλισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἡλισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἅλιμα
ἁλίμοις
ἅλιμον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἅλιμος
ἅλιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • of the sea
  • seashore, seaside
  • barren, isolated
 • Forms:
ἁλίοκομαι
 • Meaning: to be caught, be taken, fall into enemy hands
 • Forms:
  • ἁλῷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἅλις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: enough, plenty, lots of
ἀλίσγεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pollution, defilement
 • Forms:
ἀλισγέω
 • Meaning:
  • to pollute
  • destroy the purity of
  • destroy the sanctity of
 • Forms:
  • ἀλισγήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἠλισγήσαμεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἀλισγηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἠλισγημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἠλισγημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἀλισγηθῇ
ἀλίσγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pollution
ἀλισγημάτων
ἀλισγήσει
ἁλισθήσεται
ἁλίσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἁλίζω
ἁλίσκεται
ἁλίσκομαι
 • Meaning:
  • to be caught, be captured
  • to be taken
  • to be conquered
  • to fall into enemy hands
  • to be conquered, taken (e.g., the enemy took the city)
  • to be convicted (in a law-court)
 • Forms:
Present
 • ἁλίσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἁλίσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἁλώσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἁλώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἁλώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἁλώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἁλόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἁλούς Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἁλῶναι Verb: Aor Act Infin
 • ἁλῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἑάλω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἑάλως Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἑάλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἑάλωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἑαλωκυίας Part: Perf Act Gen Sing Fem
ἁλισκόμενοι
ἁλίσκονται
ἀλιτηρίοις
ἀλιτήριον
ἀλιτήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • sinning against (God), offending against (God)
 • Substantival Meaning:
  • wretch, wicked person, sinner, non-Jew
 • Forms:
ἀλιτηρίους
ἀλιτηρίων