συγγελάσῃς
συγγελάω
 • Meaning: to laugh with, join in laughter
 • Forms:
  • συγγελάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
συγγενεῖ
συγγένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: relationship, relatives, kindred, clan, group of people bound by family ties
 • Forms:
συγγενείᾳ
συγγένειαι
συγγένειαν
συγγενείας
συγγενεῖς
συγγενειῶν
συγγενές
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: related, inborn, congenital
 • Root: συγγενής
συγγενέσθαι
συγγενέσι, συγγενέσιν
συγγενεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: kinsman
 • Forms:
συγγενεῦσιν
συγγενῆ
συγγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • related, inherited, inborn
  • of the same kin
 • Substantival Meaning:
  • a blood relative, cousin, kinsman, close relative, a countryman
 • Forms:
συγγενικόν
συγγενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: related, kindred, of the same kind
 • Forms:
  • συγγενικόν Adj: Acc Sing Masc
συγγενικῶν
συγγενίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female relative, kinswoman
συγγενοῦς
συγγενώμεθα
συγγενῶν
συγγηράω
 • Meaning: to grow old together with
συγγίνομαι
 • Meaning:
  • to have sexual intercourse with (someone)
  • to be sexual with
  • to be intimate, have sexual relations with
  • to know together
  • to be with (someone)
 • Forms:
  • συγγενέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
  • συγγενώμεθα Verb: 2Aor Mid Subj 1st Plur
  • συγγινομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
συγγινόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Neut
 • Meaning:
  • to have sex with
 • Root:συγγίγνομαι
συγγινόμενος
συγγινομένους
συγγίνονται
συγγινώσκω
 • Meaning:
  • to think with
  • to become aware of a fact
  • to agree with
  • to have same opinion
  • to be conscious that
  • to know that
  • to forgive, excuse
  • to judge leniently
 • Forms:
  • σύγγνωτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • συγγνούς Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • συγγνώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
συγγνούς
συγγνώμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concession, lenient judgment, indulgence, pardon, permission
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυγγνώμησυγγνῶμαι
GENσυγγνώμηςσυγγνωμῶν
DATσυγγνώμῃσυγγνώμαις
ACCσυγγνώμηνσυγγνώμας
VOCσυγγνώμησυγγνῶμαι
συγγνώμην
συγγνωμονεῖτε
συγγνωμονέω
 • Meaning: to excuse, pardon, make allowances for, bear with, deal leniently with
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 4Macc 5:13
  Apostolic Fathers: Tra 5:1

 • Forms:
  • συγγνωμονεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • συγγνωμονήσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
συγγνωμονήσειεν
συγγνώσεται
συγγνωστοί
συγγνωστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pardoned, pardonable, excused, allowable
 • Forms:
  • συγγνωστοί Adj: Nom Plur Masc
σύγγνωτε
σύγγραμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: writing, written paper, book
 • Forms:
συγγράμμασιν
συγγράμματα
συγγράμματος
συγγραμμάτων
συγγραφαί
συγγραφαῖς
συγγραφεῖ
συγγράφειν
συγγραφεῖς
συγγραφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: author, historian, compiler, someone who collects and writes down historic facts
 • Forms:
συγγραφέων
συγγραφέως
συγγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a writing, something written, document, contract, record
 • Forms:
συγγραφήν
συγγράφω
 • Meaning: to write down (something), note down, compose in writing
 • Forms:
  • συγγράψαι Verb: Aor Act Infin
  • συγγραψάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
συγγράψαι
συγγραψάμενος
συγγυμνασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: common exercise, shared experience, shared training, act of gaining more experience of
 • Forms:
συγγυμνασίᾳ