ἔλυε, ἔλυεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
ἐλύετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
ἐλύθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
ἐλύθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: λύω
ἐλύθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
ἐλυμαίνετο
ἐλυμήναντο
ἐλυμήνατο
ἐλυμήνω
ἔλυμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • case, quiver, container
ἐλύμῳ
ἐλύπεις
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λυπέω
ἐλυπήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: λυπέω
ἐλύπησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λυπέω
ἐλύπησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λυπέω
ἐλυπήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: λυπέω
ἐλύπησε, ἐλύπησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπούμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυποῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λυπέω
ἔλυσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λύω
ἔλυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
ἔλυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: λύω
ἔλυσε, ἔλυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
ἐλυτρώθημεν
ἐλυτρώθητε
ἐλυτρωσάμην
ἐλυτρώσαντο
ἐλυτρώσατο
ἐλυτρώσω