βόσκε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βόσκω
βοσκεῖν
βόσκεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: βόσκω
βόσκετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: βόσκω
βοσκηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: βόσκω
βοσκηθήσεταί
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βόσκω
βοσκηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βόσκω
βόσκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sheep, cattle (well fed, fatted)
  • pasture, feeding ground
  • something fed
 • Forms:
βοσκήμασι, βοσκήμασιν
βοσκήματα
βοσκημάτων
βόσκησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root:βόσκω
βοσκήσουσι, βοσκήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: βόσκω
βοσκήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βόσκω
βοσκόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βόσκω
βοσκομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: βόσκω
βοσκομενων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: βόσκω
βόσκοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: βόσκω
βόσκουσι, βόσκουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βόσκω
βόσκω
 • Active Meaning:
  • to tend (domestic animals), to help (animals) to eat (grass in the open field)
  • to pasture, put to pasture
  • to feed livestock
 • Middle Meaning:
  • to feed, tend (lambs, sheep, swine)
  • to graze, feed (livestock)
  • to eat grass in the open field
 • Forms:
Present Verbs
 • βόσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βοσκεῖν Verb: Pres Act Infin
 • βόσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βόσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • βόσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Active Participles
 • βόσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • βόσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἔβοσκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβόσκοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • βοσκηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • βοσκηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • βοσκήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • βοσκήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐβόσκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • βοσκηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
βόσκων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: βόσκω
βόστρυχοί
βόστρυχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lock (of hair), curl
βοστρύχους