ἐγίγνετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to come to be
 • Root: γίγνομαι
ἐγίγνοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to come to be
 • Root: γίγνομαι
ἐγίνετο
ἐγινόμην
ἐγίνοντο
ἐγίνου
ἐγίνωσκε, ἐγίνωσκεν
ἐγίνωσκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: γινώσκω