ἔλαβαν
ἔλαβε, ἔλαβεν
ἔλαβες
ἐλάβετε
ἐλάβετο
ἐλάβομεν
ἔλαβον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαμβάνω
ἐλάβοντο
ἐλάβοσαν
ἐλαθε, ἐλαθεν
ἔλαθες
ἔλαθον
ἐλαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • olive berry
  • olive tree
 • Forms:
ἐλαίᾳ
ἐλαῖαι
ἐλαιαλογήσῃς
ἐλαίαν
ἐλαίας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἐλαία
ἐλαϊκοῖς
ἐλαϊκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of olive (tree)
ἐλάινον, ἐλάϊνον
ἐλάϊνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pure olive, of olive-wood
 • Forms:
  • ἐλάινον, ἐλάϊνον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἐλαιολογέω
 • Meaning: to pick olives
 • Forms:
  • ἐλαιολογῇς Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐλαιολογῇς
ἔλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: oil, olive oil
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔλαιονἔλαια
GENἐλαίουἐλαίων
DATἐλαίῳἐλαίοις
ACCἔλαιονἔλαια
ἐλαίου
ἐλαίῳ
ἐλαιών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • olive orchard, olive grove
  • olive yard
  • fruits of an olive yard
  • Olivet
 • Forms:
ἐλαίων
ἐλαιῶν
ἐλαιῶνα
ἐλαιῶνας
ἐλαιῶνος
ἐλαιώνων
ἐλάκησε, ἐλάκησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάσχω
ἐλάλει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαληκε, ἐλαληκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλάλησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλήσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλησας
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλησε, ἐλάλησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάμβανε, ἐλάμβανεν
ἐλαμβάνετε
ἐλἄμβανον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαμβάνω
ἐλαμβάνοσαν
ἔλαμψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λάμπω
ἔλαμψε, ἔλαμψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάμπω
ἐλάξευσα
ἐλάξευσε, ἐλάξευσεν
ἐλάσεις
ἐλάσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to drive, set in motion
 • Root: ἐλαύνω
ἐλάσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres/Fut Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to drive
 • Root: ἐλαύνω
ἔλασμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: metal beaten out, metal-plate
ἐλασμόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: metal beaten out, metal-plate
 • Root: ἔλασμα
ἔλασσον
ἐλάσσονα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐλάσσων
ἐλασσονέω, ἐλαττονέω
 • Active Meaning:
  • to receive less, have back
  • to give less, diminish
  • to defeat
  • to fail to reach required amount
 • Middle Meaning:
  • to lack, want
  • to lose of
  • to suffer from the lack of
  • to receive less, have lack
 • Passive Meaning:
  • to grow less
 • Forms:
  • ἐλαττονῇ Verb: Pres Mid Ind 2nd Sing
  • ἐλαττονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλαττονοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλαττονώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλαττονωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἠλαττόνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλαττόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλαττονοῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐλάσσονι
ἐλάσσονος
ἐλασσονοῦσι, ἐλασσονοῦσιν
ἐλασσονόω, ἐλαττονόω
 • Active Meaning:
  • to diminish, defeat, lessen
  • to vanquish
  • to take no notice of, omit
  • to lower the value or status of
  • to be smaller in quantity
 • Middle Meaning:
  • to reduce (the price of)
  • to decrease (flood waters or reserve of oil)
 • Passive Meaning:
  • to be diminished, be defeated
 • Forms:
  • ἐλασσονοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐλαττονοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλαττονωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἐλαττονωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐλαττονώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλαττονώσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐλασσούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐλασσόω
ἐλασσούμενος
ἐλασσουμένῳ
ἐλασσόω, ἐλαττόω
 • Active Meaning:
  • to make less, trim
  • to make smaller, shorten
  • to diminish, decrease
  • to reduce in amount
  • to lower, degrade
  • to lower the status of
  • to remove, take away
 • Passive Meaning:
  • to be devoid
  • to suffer loss
  • to be depreciated
  • to be in want of, be lacking
 • Forms:
Present
 • ἐλασσούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐλασσούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐλασσουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἐλαττοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐλαττούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐλαττούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐλαττοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐλαττοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐλαττῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐλαττωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλαττωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλαττώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐλαττώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐλαττώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἐλατομήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλατομήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλαττωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐλαττωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐλαττῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐλαττώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἠλαττώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠλαττώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἠλαττώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠλάττωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
Perfect
 • ἠλαττωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἠλαττωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἐλάσσω
ἐλάσσων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Alternate spelling: ἐλάττων
 • Meaning:
  • smaller (in size)
  • less, fewer (in number or quantity)
  • of very small significance
  • under, worse, younger
ἐλατά
ἐλάται
ἐλαταῖς
ἐλατάς
ἐλάτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pine, fir tree, silver fir
  • ductile, hammered
 • Forms:
ἐλάτης
ἐλάτινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of the fir, pine
  • made of fir, made of pine
 • Forms:
  • ἐλατίνους Adj: Acc Plur Masc
ἐλατίνους
ἐλατομήθη
ἐλατομήθησαν
ἐλατόμησας
ἐλατομήσατε
ἐλατόμησε, ἐλατόμησεν
ἐλατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ductile, beaten, of beaten work
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐλατόςἐλατήἐλατόν
GENἐλατοῦἐλατῆς
ἐλατής
ἐλατοῦ
DATἐλατῷἐλατῇἐλατῷ
ACCἐλατόνἐλατήνἐλατόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐλατοίἐλαταίἐλατά
GENἐλατῶνἐλατῶνἐλατῶν
DATἐλατοῖςἐλαταῖςἐλατοῖς
ACCἐλατούςἐλατάςἐλατά
ἐλατούς
ἐλάτρευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: λατρεύω
ἐλατρεύσαμεν
ἐλάτρευσαν
ἐλάτρευσας
ἐλατρεύσατε
ἐλάτρευσε, ἐλάτρευσεν
ἔλαττον
ἐλαττονέω
ἐλαττονῇ
ἐλαττονήσει
ἐλάττονι
ἐλάττονος
 • Parse: Comparative Adj: Gen Sing MFN
 • Meaning: smaller, less
 • Root: ἐλάσσων
ἐλαττονοῦνται
ἐλαττονοῦται
ἐλαττονόω
ἐλαττονωθέντες
ἐλαττονώθη
ἐλαττονωθῇ
ἐλαττονωθῶσι, ἐλαττονωθῶσιν
ἐλαττόνων
ἐλαττονώσει
ἐλαττονώσῃ
ἐλάττοσι, ἐλάττοσιν
ἐλαττοῦμαι
ἐλαττούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐλασσόω
ἐλαττούμενος
ἐλάττους
ἐλαττοῦσθαι
ἐλαττοῦσι, ἐλαττοῦσιν
ἐλαττόω
ἐλάττω
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐλάττων
ἐλαττωθῇ
ἐλαττωθήσεται
ἐλαττωθήσονται
ἐλαττωθῶσι, ἐλαττωθῶσιν
ἐλάττωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a defect, disadvantage, loss, lack
  • a defeat (i.e., military defeat)
  • a deficiency
  • a defect, disadvantage, loss, lack
 • Forms:
ἐλαττώματος
ἐλάττων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Alternate spelling: ἐλάσσων
 • Meaning:
  • smaller (in size)
  • less, fewer (in number or quantity)
  • of very small significance
  • under, worse, younger
ἐλαττῶν
ἐλαττῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐλασσόω
ἐλαττώσει
ἐλαττώσεις
ἐλαττώσετε
ἐλαττώσεως
ἐλαττώσῃς
ἐλάττωσι, ἐλάττωσιν
ἐλάττωσι, ἐλάττωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἐλασσόω
ἐλάττωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: defect, loss, making smaller
ἐλαύνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to drive
 • Root: ἐλαύνω
ἐλαύνειν
ἐλαυνόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐλαύνω
ἐλαυνόμεναι
ἐλαυνόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to drive
 • Root: ἐλαύνω
ἐλαυνομένων
ἐλαῦνον
ἐλαύνοντα
ἐλαύνονται
ἐλαύνοντες
ἐλαύνω
 • Meaning:
  • to drive (e.g., driven by the wind)
  • to sail (e.g., sailed by the wind)
  • to drive (a chariot)
  • to advance, make progress
  • to row, push, propel
  • to keep moving on
  • to drive to extremities, persecute
  • to plague, vex, harass
  • to beat out, forge
 • Forms:
  • ἐλάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλαύνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλαυνόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐλαυνόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • ἐλαυνομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • ἐλαῦνον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐλαύνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ἐλαύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλαύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐλαύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐληλακότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • ἠλαύνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἠλαύνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐλαύνων
ἔλαφοι
ἐλάφοις
ἔλαφον
ἔλαφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: deer, stag, hart
ἐλάφου
ἐλάφους
ἐλάφῳ
ἐλαφρά
ἐλαφραί
ἐλαφρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vacillation, levity, fickleness
 • Forms:
ἐλαφρίᾳ
ἐλαφροί
ἐλαφρόν
ἐλαφρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἐλαφρότερος
 • Meaning:
  • light (in weight), light to carry
  • light to bear, light to endure, minor
  • quick, nimble, light footed
  • frivolous, fickle, vacillating
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλαφρόςἐλαφράἐλαφρόν
GENἐλαφροῦἐλαφρᾶςἐλαφροῦ
DATἐλαφρῷἐλαφρᾷἐλαφρῷ
ACCἐλαφρόνἐλαφράνἐλαφρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλαφροίἐλαφραίἐλαφρά
GENἐλαφρῶν
DATἐλαφροῖςἐλαφραῖςἐλαφροῖς
ACCἐλαφρούςἐλαφράςἐλαφρά
ἐλαφρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἐλαφρός
 • Meaning: lightest, quickest
ἐλαφροτέρως
ἐλαφύρευσε, ἐλαφύρευσεν
ἐλάφων
ἔλαχε, ἔλαχεν
ἐλάχιστα
ἐλαχίστη
ἐλαχίστης
ἐλάχιστοι
ἐλαχίστοις
 • Parse: Superlative Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: smallest, least
 • Root: ἐλάχιστος
ἐλάχιστον
ἐλάχιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἐλαχύς
 • Meaning: least, very little, small, smallest, few
ἐλαχιστότερον
ἐλαχιστότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: less than the least; far less
ἐλαχιστοτέρῳ
ἐλαχίστου
ἐλαχίστῳ
ἐλαχίστων
ἔλαχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαγχάνω
ἐλαχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ἐλάχιστος
 • Meaning: small, smaller
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλαχύςἐλαχεῖαἐλαχύ
GENἐλαχέοςἐλαχείαςἐλαχέος
DATἐλαχεῖἐλαχείᾳἐλαχεῖ
ACCἐλαχύνἐλαχεῖανἐλαχύ
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλαχεῖςἐλαχεῖαιἐλαχέα
GENἐλαχέωνἐλαχειωνἐλαχέων
DATἐλαχέσιἐλαχείαιςἐλαχέσι
ACCἐλαχεῖςἐλαχείαςἐλαχέα