ὅθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from where, from which
ὀθνείαις
ὀθνεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: strange, foreign
ὀθνείων
ὀθόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sheet, linen cloth, a sail
  • linen garment
 • Forms:
ὀθόνην
ὀθόνια
ὀθονίοις
ὀθόνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • linen cloth, linen clothes
  • a linen bandage
  • linen wrapping (for winding around a corpse)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀθόνιονὀθόνια
GENὀθονίουὀθονίων
DATὀθονίῳὀθονίοις
ACCὀθόνιονὀθόνια
ὀθονίων