εὐσεβεῖ
εὐσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • godliness, religion, holiness; piety; esp., the gospel scheme
  • reverence toward God
 • Forms:
εὐσεβείᾳ
εὐσεβείαις
εὐσέβειαν
εὐσεβείας
εὐσεβεῖν
εὐσεβεῖς
εὐσεβεῖτε
εὐσεβές
εὐσεβέσι, εὐσεβέσιν
εὐσεβέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most pious, most religious
 • Root: εὐσεβής
εὐσεβέω
 • Meaning:
  • to live piously
  • to show piety
  • to worship, revere
  • to practise godliness
  • to be pious, reverent, respectful, devout
 • Forms:
  • εὐσεβεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εὐσεβεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐσεβεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • εὐσέβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐσεβήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • εὐσεβοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • εὐσεβοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • εὐσεβούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
εὐσεβῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: εὐσεβής
εὐσεβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • devout, godly, pious, reverent, religious
  • characterized by godliness
  • holy (i.e., dedicated to God's purpose), sacred
 • Forms:
εὐσέβησαν
εὐσεβήσουσι, εὐσεβήσουσιν
εὐσεβοῦμεν
εὐσεβοῦντας
εὐσεβούντων
εὐσεβοῦς
εὐσεβῶν
εὐσεβῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: godly, piously, devoutly
εὔσημον
εὔσημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • promising good luck
  • with anticipation of good things
  • conspicuous, easily known
  • clear, intelligible
  • evident
 • Forms:
  • εὔσημον Adj: Acc Sing Masc
  • εὐσήμῳ Adj: Dat Sing Fem
εὐσήμῳ
εὐσήμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly, distinctly, of good signs
εὐσθενεῖς
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to be strong, healthy
 • Root: εὐσθενέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: stout, lively
 • Root: εὐσθενής
εὔσκιον
εὔσκιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: shadowy, well shaded, comfortably shaded, welcome shading
 • Forms:
  • εὔσκιον Adj: Acc Sing Fem
εὐσπλαγχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mercy, compassion
 • Forms:
εὐσπλαγχνίαν
εὔσπλαγχνοι
εὔσπλαγχνον
εὔσπλαγχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: tender-hearted, compassionate, sympathetic, with good bowels
 • Forms:
εὐστάθει
εὐστάθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stability, firmness, good disposition, tranquility
 • Forms:
εὐσταθείᾳ
εὐστάθειαν
εὐσταθείας
εὐσταθεῖν
εὐσταθές
εὐσταθέω
 • Meaning:
  • to be steady, be stable, be tranquil, be at rest, be at peace
  • to be favourable, prosperous
  • to settle down
 • Forms:
  • εὐσταθοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • εὐστάθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εὐσταθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐσταθήσειν Verb: Fut Act Infin
  • εὐστάθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐσταθήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • εὐσταθοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • εὐσταθοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • εὐσταθοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • εὐσταθοῦσαν Part: Pres Act Gen Plur Fem
εὐσταθῆ
εὐσταθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • stable, steady, firm, quiet, calm steadfast
  • well-built, well-based
 • Substantival Meaning:
  • calmness, composure
 • Forms:
εὐσταθήσειν
εὐστάθησε, εὐστάθησεν
εὐσταθήσωσι, εὐσταθήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: εὐσταθέω
εὔσταθμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: having the right proportion, measure, and size (esp. of a good-looking woman)
 • Forms:
εὐσταθοῦν
εὐσταθοῦντας
εὐσταθοῦντος
εὐσταθοῦς
εὐσταθοῦσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: εὐσταθέω
εὐσταθῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • steadfastly, tranquilly, healthily
εὐσταλές
εὐσταλής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • well-equipped
 • Forms:
  • εὐσταλές Adj: Nom/Acc Sing Neut
εὐστοχέω
 • Meaning: to hit the mark, succeed
εὐστοχήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to hit the mark, succeed
 • Root: εὐστοχέω
εὔστοχοι
εὔστοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: well-aimed, true aim, hitting the mark successfully
 • Forms:
  • εὔστοχοι Adj: Nom Plur Fem
εὐστόχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: accurately, aiming well (of archery)
εὐστροφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • good behaviour, suppleness, versatility
  • compliant disposition
 • Forms:
εὐστροφίᾳ
εὐσυναλλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • peaceably, easy to deal with
  • in submissive and docile manner
εὐσυνείδητοι
εὐσυνείδητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with a good conscience
 • Forms:
εὐσυνειδήτως
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • conscientiously
εὔσχημον
εὐσχήμονα
εὐσχήμονας
εὐσχημονέω
 • Meaning: to behave with dignity or decorum
εὐσχημόνων
εὐσχημόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: decently, honestly, decorously
εὐσχημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gracefulness, propriety, decorum, presentability
 • Forms:
εὐσχημοσύνῃ
εὐσχημοσύνην
εὐσχημοσύνης
εὐσχήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • graceful, proper, presentable
  • appropriate, fitting
  • modest in attitude
  • prominent, of high standing, reputable, noble
 • Note: Opposite to ἀσχήμων
 • Forms:
  • εὔσχημον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • εὐσχήμονα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • εὐσχήμονας Adj: Acc Plur Masc
  • εὐσχημόνων Adj: Gen Plur MFN