φάγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐσθίω
φάγει
φαγεῖν
φάγεσαι
φάγεσθε
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
φάγεται
φάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
φαγέτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
φαγέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
φάγῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
φαγῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἐσθίω
φάγημα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: food, victuals
φάγῃς
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἐσθίω
φάγητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
φάγοι
φάγοισαν
φάγομαι
φαγόμεθα
φάγονται
φαγόντας
φαγόντες
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
φαγόντος
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
φάγος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Noun Meaning:
  • a glutton
 • Adjectival Meaning:
  • gluttonous
φαγούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
φαγοῦσα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to eat
 • Root: ἐσθίω
φάγω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐσθίω
φάγωμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
φαγών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
φάγωσι, φάγωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
φαζ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Meaning: refined gold
φαιδροί
φαιδρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cheerful, of cheerful countenance
  • beaming with joy
  • shining
 • Forms:
φαιλόνην
φαιλόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloak
 • Note: Alternate form for φελόνη
 • Forms:
φαίνει, φαῖνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φαίνειν
φαίνεσθαί
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: φαίνω
φαίνεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φαίνω
φαινέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φαίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φαίνῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φαίνηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φαινόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φαίνω
φαινομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: φαίνω
φαινομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: φαίνω
φαινόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: φαίνω
φαινόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: φαίνω
φαινομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φαίνω
φαινομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: φαίνω
φαίνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φαίνω
φαίνονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φαίνοντι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • Root: φαίνω
φαίνω
 • Active Meaning:
  • to give light
  • to shine
  • to cause to shine
  • to illuminate
  • to show
  • to observe
 • Middle/Passive Meaning:
  • to appear, be visible, become visible, be revealed
  • to seem, seem to, have the appearance
  • to appear to be (+Infin)
  • to appear as something
  • to appear, make an appearance, show oneself
  • to consider as
  • to convince oneself
 • Forms:
Present
 • φαίνωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • φαινομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • φαινόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • φαινόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • φαινόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • φαινόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • φαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • φαίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • φαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • φαινέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • φαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • φαίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φαίνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • φαινομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • φαινομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • φαινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Neut
 • φαίνοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • φαίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • φαίνοντι Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • φαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • φαίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐφαίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔφαινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔφαινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐφαίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • φανεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • φανεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • φανήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • φανήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • φανήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • φανήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • φάνοιεν Verb: Fut Act Opt 3rd Plur
 • φανοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • φανοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • φανοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔφαναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφάνη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφάνησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐφάνητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • φανείς Verb: Aor/Fut Pass Subj 2nd Sing
 • φανείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • φανείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • φανῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • φάνῃ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • φανῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • φανῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • φανήτω Verb: 2Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • φανῶμεν Verb: 2Aor Pass Subj 1st Plur
 • φανῶσι Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • φανῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
φαίνωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: φαίνω
φαίνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: φαίνω
φαίνωσι, φαίνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φαιόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φαιός
φαιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gray, grey (colour)
 • Forms:
φακόν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φακός
φακός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lentil
  • flask, a container shaped like a lentil, oblong-shaped
φακοῦ
φάλαγγα
φάλαγγας
φάλαγγος
φάλαγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: phalanx, line of battle, column, rank
 • Forms:
φάλαγξιν
φαλακρά
φαλακρέ
φαλακρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bald-headed, bald, hairless
 • Forms:
φαλακρόν
φαλακροῦ
φαλάκρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bald head, bald place, loss of bodily hair
 • Forms:
φαλακρώματι
φαμένης
 • Parse: Part: Pres Mid: Gen Sing Fem
 • Meaning: to say
 • Root: φημί
φάμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: φημί
φαμένου
 • Parse: Part: Pres Mid Gen Sing Masc
 • Meaning: to say
 • Root: φημί
φανείς
 • Parse:
  • Verb: Aor/Fut Pass Subj 2nd Sing
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: φαίνω
φανεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to shine, give light
 • Root: φαίνω
φανείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: φαίνω
φανεῖσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: φαίνω
φανεῖται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
φανέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to shine, give light
 • Root: φαίνω
φανέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to shine, give light
 • Root: φαίνω
φανερά
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: φανερός
φανεράν
φανεροί
φανεροῖ
φανερόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φανερός
φανεροποιέω
 • Meaning: to reveal, make known
 • Forms:
  • ἐφανεροποίησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
φανερός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Note: For comparative, see φανερώτερος
 • Adjectival Meaning:
  • visible, clear, plain, open, evident, known, manifest, disclosed, revealed, apparent
  • verified, certified, clarified and comprehensible
  • clearly recognizable and identifiable
 • Substantival Meaning:
  • visibility, clarity
  • the open, public notice
 • Forms:
φανερούμενοι
φανερούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φανερόω
φανερουμένου
φανεροῦνται
φανεροῦντι
φανερούς
φανεροῦσα
φανεροῦσθαι
φανεροῦται
φανερόω
 • Active Meaning:
  • to reveal
  • to make known
  • to show
  • to diffuse, disperse
 • Passive Meaning:
  • to appear, become visible
  • to become known
  • to be revealed
 • Forms:
Present
 • φανερώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • φανεροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • φανεροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • φανερουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • φανεροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • φανερούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • φανερούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • φανεροῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • φανεροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • φανερωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • φανερωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • φανερώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φανερώσει Noun: Dat Sing Fem
 • φανερώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • φανερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φανερώσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • φανερώσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • φανερῶσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • φανερῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • φανερῶσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • φανερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φανερωθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • φανερωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐφανερώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφανερώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐφανέρωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφανέρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφανέρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φανερωθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • φανερωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • φανερωθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • φανερωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • φανερωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • φανερωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • φανερώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • φανέρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φανερώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
 • πεφανέρωτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πεφανέρωκεν
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεφανέρωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πεφανερώμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • πεφανερῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • πεφανέρωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
φανερῷ
φανερωθείς
φανερωθεῖσαν
φανερωθείσης
φανερωθέντες
φανερωθέντος
φανερωθῇ
φανερωθῆναι
φανερωθήσεσθε
φανερωθήσονται
φανερωθῶσι, φανερωθῶσιν
φανερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: evidently, manifestly, openly, plainly, i.e., clearly or publicly
φανερῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: φανερόω
φανερώσαντες
φανερώσαντος
φανερώσας
φανερώσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φανερόω
φανερώσῃ
φανέρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disclosure, announcement, manifestation; exhibition, a bestowal
φανέρωσον
φανερώσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φανερόω
φανερώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: φανερός
φανερώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of φανερός
 • Meaning: more visible, clearer, plainer
φάνῃ
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φανῇ
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φανῆναι
φανῇς
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: φαίνω
φανήσεται
 • Parse: Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φανήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φαίνω
φανήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: φαίνω
φανήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φανήτω
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φάνοιεν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lantern, lamp, torch, light
φανοῦμαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: φαίνω
φανοῦνται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φανοῦσι, φανοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φαντάζεται
φαντάζῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Meaning: to make visible
 • Root: φαντάζω
φαντάζομαι
φανταζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φαντάζω
φαντάζω
 • Active Meaning:
  • to make visible
  • to make apparent
 • Passive Meaning:
  • to become visible
  • to appear
  • to imagine, have delusions, have fancy, have hallucinations
 • S ubstantival:
  • a spectacle, sight
 • Forms:
  • φαντάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • φαντάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φανταζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
φαντασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • appearance, vision, sign (from God)
  • imagination
  • product of imagination (e.g., idols)
  • pomp, pageantry
  • apparition, phantom, spectre
 • Forms:
φαντασίαι
φαντασίαν
φαντασίας
φαντασιοκοπέω
 • Meaning:
  • to be suspicious
  • to play a role
  • to act in pretense
  • to indulge vain fancies
 • Forms:
  • φαντασιοκοπῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
φαντασιοκοπῶν
φάντασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: apparition, delusion, ghost, spectre
 • Forms:
φαντασμάτων
φανῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: φαίνω
φανῶμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: φαίνω
φανῶν
φανῶσι, φανῶσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φάραγγα
φάραγγας
φάραγγες
φάραγγι
φάραγγος
φαράγγων
φάραγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ravine, valley, chasm, gully
 • Forms:
φάραγξι, φάραγξιν
φαρες
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: half-μινα (measurement)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Dan 5:25
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

φαρέτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: quiver (for arrows)
 • Forms:
φαρέτρᾳ
φαρέτραν
φαρέτρας
φαρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vessel, container
 • Forms:
Φαρίῃ
φάρμακα
φαρμακεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • magic potion, medication
  • sorcery, witchcraft, magic
 • Note: origin of English word "pharmacy"
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφαρμακείαφαρμακείαι
φαρμακίαι
GENφαρμακείαςφαρμακειῶν
DATφαρμακείᾳφαρμακείαις
ACCφαρμακείανφαρμακείας
φαρμακείᾳ
φαρμακείαις
φαρμακείας
φαρμακειῶν
φαρμακευομένου
φαρμακεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sorcerer, poisoner, a magician
  • poisoner
  • a druggist
 • Note: origin of English word "pharmacist"
 • Forms:
φαρμακεύσας
φαρμακεύσεις
φαρμακεῦσι, φαρμακεῦσιν
φαρμακεύω
 • Active Meaning:
  • to mix with poison
  • to make potions
  • to practice magic
  • to prepare (a magical potion)
  • to administer a drug
  • to administer a poisonous drug
 • Middle Meaning:
  • to practice magic
 • Passive Meaning:
  • to poison, be mixed with poison
 • Forms:
  • ἐφαρμακεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φαρμακευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • φαρμακεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • φαρμακεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
φαρμακίαι
φάρμακοι
φαρμακοί
φαρμάκοις
φαρμακοῖς
φάρμακον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Note: Also see φάρμακος
 • Meaning:
  • sorcery
  • poison
  • magic potion, charm
  • medicine, remedy, drug
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφάρμακονφάρμακα
GENφαρμάκουφαρμάκων
DATφαρμάκῳφαρμάκοις
ACCφάρμακονφάρμακα
φαρμακός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a poisoner, sorcerer, magician
φάρμακος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sorcerer
φαρμάκου
φαρμακούς
φαρμάκων
φαρμακῶν
φαρουρίμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: courts, suburbs, precincts
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 23:11
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

φάρυγγα
φάρυγγος
φάρυγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: throat, palate
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφάρυγξφάρυγγες
GENφάρυγγοςφαρύγγων
DATφάρυγγιφάρυγξι(ν)
ACCφάρυγγαφάρυγγας
VOCφάρυγξφάρυγγες
φασέκ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: Passover
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Chron 30; Jer 31; Neh 3
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

φασέχ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: Passover
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Chron :1ff
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

φάσι, φασι
φασί
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
φάσιν
φασίν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
φάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • judgment, sentence
  • news, tidings, a saying, report
φάσκει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φάσκω
φάσκοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: φάσκω
φάσκοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: φάσκω
φάσκοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to say, affirm
 • Root: φάσκω
φασκόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: φάσκω
φάσκουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to say, affirm
 • Root: φάσκω
φάσκω
 • Meaning: to affirm, profess, say, assert, state, declare
 • Forms:
  • ἔφασκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • φάσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φάσκει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • φάσκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • φάσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • φασκόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • φάσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
φάσκων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: φάσκω
φάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • apparition, delusion
  • phantom
  • unusual vision
 • Forms:
φάσματα
φάσματι
φάτναι
φάτναις
φάτνας
φάτνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • manger, crib, feeding trough for animals
  • stall, barn compartment (for livestock)
 • Forms:
φάτνῃ
φάτνην
φάτνης
φατνόω
 • Meaning:
  • to roof, install a roof
  • to install a ceiling
  • to install a panel
 • Forms:
  • ἐφάτνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφάτνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφατνωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
φάτνωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ceiling
  • coffered work in the ceiling
 • Forms:
φατνώμασι, φατνώμασιν
φατνώματα
φατνώματος
φατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spoken
φαῦλα
φαύλῃ
φαυλίζει
φαυλίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: φαυλίζω
φαυλίζοντες
φαυλίζω
 • Meaning:
  • to trivialize, hold cheap, treat as worthless
  • to distain, hold in contempt
  • to despise, depreciate, disparage, slight, disregard
 • Forms:
Present
 • φαυλίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φαυλίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • φαυλίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
Aorist
 • ἐφαύλισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφαυλίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐφαύλισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφαύλισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφαύλισε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • φαυλίσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc
Perfect
 • πεφαυλισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πεφαυλισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
φαυλίσασι
φαύλισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • disparagement, contempt, contemptible act
  • display of contempt
 • Forms:
φαυλίσματα
φαυλισμόν
φαυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: contempt, contemptibility, contemptuous treatment
φαυλισμῷ
φαυλίστρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • showing contempt
  • she who despises, despiser
 • Forms:
φαυλίστριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: showing contempt, contemptuous
 • Forms:
φαῦλοι
φαύλοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: easy, slight
 • Root: φαῦλος
φαῦλον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φαῦλος
φαῦλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things:
   • easy, slight, trivial, paltry, petty, sorry, poor
   • bad, mean, evil, base, worthless
  • Of people:
   • low (in rank)
   • careless, indifferent, thoughtless, worthless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφαῦλοςφαύληφαῦλον
GENφαύλουφαύληςφαύλου
DATφαύλῳφαύλῃφαύλῳ
ACCφαῦλονφαύληνφαῦλον
VOCφαῦλεφαύληφαῦλε
Plural
 MascFemNeut
NOMφαῦλοιφαῦλαιφαῦλα
GENφαύλωνφαύλωνφαύλων
DATφαύλοιςφαύλαιςφαύλοις
ACCφαύλουςφαύλαςφαῦλα
VOCφαῦλοιφαῦλαιφαῦλα
φαυλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meanness, paltriness, pettiness, wickedness, badness, worthlessness, frivolity
  • morally low character
 • Forms:
φαυλότητος
φαύλους
φαύλων
φαύλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily, slightly, cheaply
 • Root: φαῦλος
φαῦσιν
φαῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • illumination, enlightenment, light
  • source of light, luminary body
φαύσκω
 • Meaning: to dawn