κατοδυνάω
 • Meaning:
  • to afflict grievously, embitter
  • to cause grievous hardship
  • to make grievously painful
  • to cause deep grief
 • Forms:
  • κατωδυνωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • κατωδυνωμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • κατωδύνων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατωδύνων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
κατοίεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to be conceited, arrogant
 • Root: κατοίομαι
κατοίκει
κατοικεῖ
κατοικεῖν
κατοικεῖς
κατοικεῖσθαι
κατοικεῖται
κατοικεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κατοικέω
κατοικείτω
κατοικείτωσαν
κατοικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • habitation, inhabitation
  • dwelling, inhabiting
  • inhabited area
  • anniversary festival of a colony
 • Forms:
κατοικεσίαν
κατοικεσίας
κατοικέω
 • Active Meaning:
  • to reside, dwell, live, settle (down)
  • live as a permanent resident
  • to remain, spend (time)
  • to colonize, settle in a new land as a colonist
  • to come to be present
  • to come to be inherent
  • to inhabit
 • Passive Meaning:
  • to be settled
  • to be populated
 • Forms:
Present
 • κατοικοῦσαι Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • κατοικοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • κατοικῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • κατοικῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • κατοικῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • κατοικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατοικεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κατοικεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κατοικεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κατοικεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατοικήτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • κατοικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κατοικεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κατοικείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κατοικούμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • κατοικουμένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • κατοικουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κατοικουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • κατοικουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • κατοικούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κατοικοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • κατοικοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κατοικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κατοικοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατοικοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • κατοικοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κατοικούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κατοικοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κατοικούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • κατοικοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • κατοικοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • κατοικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • κατοικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κατοικῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • κατοικείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • κατοικήσωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • κατῴκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατῴκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • κατῴκει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατῴκεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • κατῳκεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • κατῳκεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • κατοικήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • κατοικηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατοικηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • κατοικηθησομένας Part: Fut Pass Acc Plur Fem
 • κατοικηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κατοικήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατοικήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κατοικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατοικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατοικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατοικήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατοικήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • κατοικηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατοικηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κατοικηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κατοικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατοικῆσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • κατοικήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • κατοικήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κατοικήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • κατοικήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατοικήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατοικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατοικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατοίκησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατοικήσητε Verb: 1Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατοικήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατῴκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατῳκήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατῴκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατῳκήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • κατῴκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατῴκισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατοικησάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
Perfect
 • κατῴκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
κατοικῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: κατοικέω
κατοικηθῇ
κατοικηθῇς
κατοικηθήσεται
κατοικηθήσῃ
κατοικηθησομένας
κατοικηθήσονται
κατοικηθῶσι, κατοικηθῶσιν
κατοικῇς
κατοικῆσαι
κατοικήσαντα
κατοικήσαντες
κατοικήσαντι
κατοικήσας
κατοικήσατε
κατοικησάτω
κατοικήσει
κατοικήσεις
κατοικήσετε
κατοικήσεως
κατοικήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κατοικέω
κατοικήσῃς
κατοικήσητε
κατοίκησιν
κατοίκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inhabitation
  • inhabited area, settlement
  • dwelling, residence, dwelling place
  • household
  • people living together
κατοικήσομεν
κατοίκησον
κατοικήσουσι, κατοικήσουσιν
κατοικήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: κατοικέω
κατοικήσωσι, κατοικήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κατοικέω
κατοικητήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a habitation, a dwelling-place, abode, home
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκατοικητήριονκατοικητήρια
GENκατοικητηρίουκατοικητηρίων
DATκατοικητηρίῳκατοικητηρίοις
ACCκατοικητήριονκατοικητήρια
κατοικητηρίου
κατοικητηρίῳ
κατοικήτωσαν
κατοικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • habitation, residence, dwelling place, settlement
  • Collective: inhabitants, population
 • Forms:
κατοικίᾳ
κατοικίαι
κατοικίαις
κατοικίαν
κατοικίας
κατοικιεῖ
κατοικιεῖς
κατοικίζει
κατοικίζω
 • Meaning:
  • to settle, establish
  • to cause to dwell
 • Forms:
Present
 • κατοικισθησομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • κατοικίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατοικίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • κατοικιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατοικιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατοικισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατοικίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κατοικιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατοικίσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατοίκισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατοικισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κατῴκισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατῴκισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατῴκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατῳκίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατῳκίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • κατῳκίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατῳκίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
Perfect
 • κατῴκισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κατοικίζων
κατοικίσαι
κατοικισθῆναι
κατοικισθήσεται
κατοικισθησομένας
κατοίκισον
κατοικίσω
κατοικιῶ
κατοικιῶν
κατοικοδομέω
 • Meaning:
  • to build upon a place
  • to use as a dwelling-place
  • to shut up in a house (Isa. 8:41)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa. 8:41
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • κατῳκοδομημέναις Part: Perf Mid Dat Plur Fem
κάτοικοι
κάτοικος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inhabitant
  • one who lives, dwells
κατοικούμεναι
κατοικουμένας
κατοικουμένη
κατοικουμένην
κατοικουμένης
κατοικούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κατοικέω
κατοικοῦν
κατοικοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κατοικέω
κατοικοῦντας
κατοικοῦντες
κατοικοῦντι
κατοικοῦντος
κατοικούντων
κατοικοῦσα
κατοικοῦσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: κατοικέω
κατοικούσῃ
κατοικοῦσι, κατοικοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κατοικέω
κατοικτεῖραι
κατοικτείραι
κατοικτείρω
 • Meaning:
  • to have mercy, have compassion
  • to take pity on
 • Forms:
  • κατοικτεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • κατοικτείραι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • κατοικτείραι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • κατοικτίρας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κατοικτίρωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
κατοικτίρας
κατοικτίρω
 • Meaning: to have pity (on something), have mercy, have compassion
κατοικτίρωμεν
κατοικῶ
κατοίκων
κατοικῶν
κατοικῶσι, κατοικῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κατοικέω
κατοινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: drunken with wine, addicted to wine
κατοινόω
 • Active Meaning:
  • to overcome by wine
 • Passive Meaning:
  • to be drunk
  • to become inebriated with wine
 • Forms:
  • κατοινωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
κατοινωμένος
κατοίομαι
 • Meaning:
  • to be conceited, arrogant
  • to suppose, think, imagine
 • Forms:
  • κατοιόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
κατοιόμενος
κατοίχομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have gone down (to the grave)
 • Forms:
  • κατοιχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
κατοιχομένων
κατολισθάνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to slip, sink down
κατόπισθεν
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning: behind, after, in the rear
κατοπίσω
 • Parse: Preposition
 • Meaning: backward, behind, hereafter
κατοπτάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to roast thoroughly
 • Forms:
  • κατοπτώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κατοπτωμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
κατοπτεύεσθαι
κατοπτεύοντος
κατοπτεύω
 • Meaning: to spy out, investigate, observe closely
 • Forms:
  • κατοπτεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κατοπτεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
κατοπτρίζεσθαι
κατοπτρίζομαι
κατοπτριζόμενοι
κατοπτρίζω
 • Meaning:
  • to look (at something)
  • to contemplate (something)
  • to mirror oneself, i.e., to see reflected
  • to reflect as in a mirror
 • Forms:
  • κατοπτρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κατοπτριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κατοπτρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
κατόπτροις
κάτοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mirror (used by women)
 • Forms:
  • κατόπτρου Noun: Gen Sing Neut
  • κατόπτρων Noun: Gen Plur Neut
κατόπτρου
κατοπτώμενοι
κατοπτωμένων
κατόπτρων
κατορθοῖ
κατορθοῦνται
κατορθούντων
κατορθοῦσι, κατορθοῦσιν
κατορθοῦται
κατορθόω
 • Meaning:
  • to set upright, erect, set straight, establish
  • to keep straight
  • to firmly found
  • to conduct oneself in an upright, virtuous manner
  • to complete, bring to a successful conclusion, prosper
  • to execute properly
  • to prosper
  • to repair, rectify errors, correct defects
  • to direct correctly
 • Forms:
Present
 • κατορθώσωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • κατορθοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατορθοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κατορθούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • κατορθοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • κατορθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • κατωρθοῦτο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • κατορθωθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
 • κατορθώσητε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατορθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατορθώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατορθώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατορθώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατορθώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατορθοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατορθωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κατορθῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατορθώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • κατορθώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατωρθούμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • κατωρθώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατώρθωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατορθώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατώρθωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατωρθώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
κατορθωθήσεσθαι
κατορθωθήτω
κατόρθωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • success, prosperity, good order, very worthy deed
  • something made fully upright
  • Figurative: rectification (esp., good public administration)
 • Forms:
κατορθωμάτων
κατορθῶν
κατορθῶσαι
κατορθώσασθαι
κατορθώσατε
κατορθώσει
κατορθώσεις
κατορθώσῃ
κατορθώσῃς
κατορθώσητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: κατορθόω
κατόρθωσι, κατόρθωσιν
κατόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • establishment, a setting straight
  • firm basis
  • successful accomplishment
  • secure subsistence
  • upholding, preservation
κατορθώσω
κατορθώσωνται
κατορυγῶσι, κατορυγῶσιν
κατορύξαντες
κατορύξας
κατορύσσω
 • Meaning: to inter, bury in the earth
 • Forms:
  • κατορύξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • κατορωρυγμένον
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κατορωρυγμένης Part: Perf Mid/Pas Gen Sing Fem
  • κατορωρύχθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • κατορυγῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κατορύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατωρύγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατώρυξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • κατώρυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατορύξας
   • Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
κατορύξουσι, κατορύξουσιν
κατορχέομαι
 • Meaning:
  • to mock
  • to dance in triumph over
  • to treat spitefully
 • Forms:
  • κατωρχήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
κατορωρυγμένης
κατορωρυγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:κατορύσσω
κατορωρύχθαι
κάτοψιν
κάτοψις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sight
κατοχεύς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • holder, support
κατοχεύσεις
κατοχεύω
 • Meaning:
  • to have a female animal mated
  • to make a male animal mate with a female
  • to crossbreed, breed (an animal), fertilize
 • Forms:
  • κατοχεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
κατοχῇ
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: holder, support
 • Root: κατοχεύς
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: detention, holding fast
κατόχιμοι
κατόχιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: held in possession, sequestered
 • Forms:
κάτοχοι
κάτοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • detaining, holding back
  • holding down, holding fast, tenacious
 • Substantival Meaning:
  • handle, barrier
 • Forms:
  • κάτοχοι Adj: Nom Plur Masc