εἴη
 • Parse: Verb: Pres Opt 3rd Sing
 • Root: εἰμί
εἰημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to be
 • Root: εἴην
εἴην
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 1st Sing
 • Meaning: to be
 • Root: εἰμί
εἴης
 • Parse: Verb: Pres Opt 2nd Sing
 • Root: εἰμί
εἴησαν
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • Root: εἰμί