δόγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • public decree, ordinance, a law (civil, ceremonial or ecclesiastical)
  • doctrine, dogma
  • a teaching, something learned as authoritative
 • Forms:
δόγμασι, δόγμασιν
δόγματα
δόγματι
δογματιστής
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a moralistic person, one who is a master of doctrine
δογματίζεσθε
δογματίζεται
δογματίζομεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
 • Root: δογματίζω
δογματίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δογματίζω
δογματίζω
 • Active Meaning:
  • to decree, issue a decree by ordinance
  • to ordain
 • Passive Meaning:
  • to submit to rules and regulations
 • Forms:
  • δογματίζοντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • δογματίζομεν
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
   • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
  • δεδογμάτικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • δεδογματισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • δεδογματισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • δεδογματισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
  • δογματίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • δογματίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δογματισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐδογμάτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδογματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
δογματισάτω
δόγματος
δογμάτων
δοθείη
δοθείς
δοθεῖσα
δοθεῖσαν
δοθείσας
δοθεῖσι, δοθεῖσιν
δοθείσῃ
δοθείσης
δοθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δίδωμι
δοθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:δίδωμι
δοθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δοθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δοθῇ
δοθῆναι
δοθήσεται
δοθήσῃ
δοθήσονται
δοθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δοθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
δοῖ
δοῖεν
δοίη
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δόκει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δοκέω
δοκεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δοκεῖν
δοκεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: δοκέω
δοκεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δοκέω
δοκέω
 • Meaning:
  • Transitive: to think, believe, suppose, consider, imagine, expect
  • Intransitive: to seem, appear
  • to be influential, be recognized as being (something), have a reputation
  • to be thought good and right
 • Forms:
Present
 • δόκει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • δοκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δοκεῖν Verb: Pres Act Infin
 • δοκεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • δοκεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • δοκεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δοκῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • δοκοίη Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • δοκοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • δοκοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • δοκοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • δοκοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • δοκοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • δοκοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • δοκοῦντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • δοκοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • δοκοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • δοκοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • δοκοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δοκῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • δοκῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • δοκῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • δοκοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • δοκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐδόκει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐδοκοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐδόκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐδόκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • δόξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δόξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δόξουσι(ν) Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
Aorist
 • δόξειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • δόξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • δόξαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • δόξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • δόξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δόξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δόξω Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐδοκοῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔδοξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔδοξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔδοξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔδοξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • δεδογμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • δέδοκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δοκῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δοκίμαζε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάζει
δοκιμάζειν
δοκιμάζεις
δοκιμάζεσθε
δοκιμαζέσθωσαν
δοκιμάζεται
δοκιμάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμαζέτω
δοκιμάζοι
δοκιμαζομένη
δοκιμαζόμενος
δοκιμαζομένου
δοκιμάζοντας
δοκιμάζονται
δοκιμάζοντες
δοκιμάζοντι
δοκιμάζουσα
δοκιμάζουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάζω
 • Meaning:
  • to try, test, assay, prove, examine
  • to put to the test
  • to make a trial of
  • to verify
  • to subject to scrutiny
  • to discern, diagnose, analyze
  • to see fit, think fit, think right, want, desire
  • to put to a test
  • to allow, like
  • to prove by testing
  • to accept as proved, approved
  • to think approved
  • to approve
  • to approve after scrutiny as acceptable and authentic
 • Forms:
Present
 • δοκιμάζοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • δοκιμάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δοκίμαζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • δοκιμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δοκιμάζειν Verb: Pres Act Infin
 • δοκιμάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • δοκιμάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δοκιμαζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • δοκιμάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δοκιμάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δοκιμάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • δοκιμαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • δοκιμαζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • δοκιμαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δοκιμαζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
 • δοκιμάζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • δοκιμάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • δοκιμάζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • δοκιμάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • δοκιμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • δοκίμαζε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • δοκιμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δοκιμῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • δοκιμάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δοκιμάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • δοκιμάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • δοκιμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δοκιμάσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • δοκιμάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐδοκίμασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδοκιμάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐδοκίμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδοκίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδοκίμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδοκίμασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδοκιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδοκιμάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • δοκιμάσαι Verb: Aor Act Infin
 • δοκιμάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • δοκιμάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • δοκιμάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δοκιμάσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δοκιμάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δοκιμάσῃ Verb: Aor Mid subj 2nd Sing
 • δοκιμάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • δοκιμάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • δοκίμασόν Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • δεδοκιμασμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • δεδοκιμασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • δεδοκιμασμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • δεδοκίμακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • δεδοκιμασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • δεδοκιμασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • δεδοκιμασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δεδοκιμασμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • δεδοκιμασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • δεδοκιμάσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
δοκιμάζων
δοκιμάσαι
δοκιμάσαντες
δοκιμάσας
δοκιμάσασα
δοκιμάσει
δοκιμάσεις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάσητε
δοκιμασθῆναι
δοκιμασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an examination, test, trial, testing, scrutiny
  • testing of quality
 • Forms:
δοκιμασίᾳ
δοκιμασίαν
δοκιμασίας
δοκίμασόν
δοκιμαστήν
δοκιμαστήριον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • test, means of trial
δοκιμαστής
δοκιμαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • approved
  • tried out, tested
 • Forms:
δοκιμάσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάσωμεν
δοκιμεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a means of testing
 • Note: alternate spelling of δοκίμιον
δοκιμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • character, proven character, approved character
  • test, ordeal
  • experience
 • Forms:
δοκιμῇ
δοκιμήν
δοκιμῆς
δοκίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • testing, means of testing
  • genuine, without alloy
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδοκίμιονδοκίμια
GENδοκιμίουδοκιμίων
DATδοκιμίῳδοκιμίοις
ACCδοκίμιονδοκίμια
δόκιμοι
δόκιμον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δόκιμος
δόκιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see δοκιμώτερος
 • Meaning:
  • approved, tried and true, genuine, good, excellent
  • certified, verified, validated
  • respected, esteemed, precious
 • Forms:
δοκίμου
δοκίμῳ
δοκιμῶ
δοκιμώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most acceptable
δοκιμώτερα
δοκιμώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of δόκιμος
 • Meaning: more approved, more precious
δοκοί
δοκοίη
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δοκόν
δοκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • log, plank, board
  • roof beam which bears up the roof
  • beam (of wood), a stick of timber, balk
 • Forms:
δοκοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: δοκέω
δοκοῦν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δοκέω
δοκοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: δοκέω
δοκοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: δοκέω
δοκοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: δοκέω
δοκοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δοκέω
δοκούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • Root: δοκέω
δοκούς
δοκοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: δοκέω
δοκοῦσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: δοκέω
δοκούσης
 • Parse #1:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to think, suppose, imagine
 • Root: δοκέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to furnish with rafters
 • Root: δοκόω
δοκοῦσι, δοκοῦσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
δοκῶ
δοκῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: δοκέω
δοκῶν
 • Parse #1: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: δοκέω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: δοκός
δόκωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: furnishing with rafters, roofing
δολερός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deceitful, treacherous
 • Forms:
  • δολερῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
δολερῷ
δολία
δολίᾳ
δόλια
δόλιαι
δολίαν
δολίας
δολιχήν
δόλιοι
δολίοις
δόλιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δόλιος
δόλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deceitful, guileful, deceiving, treacherous, crafty, false
  • given to deception and falsehood
 • Note: Masculine forms can also be feminine
 • Forms:
δολιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deceit, subtlety, treachery, deceitfulness
 • Forms:
δολιότητα
δολιότητας
δολιότητι
δολιότητος
δολίου
δολιοῦσθαι
δολιοῦσι, δολιοῦσιν
δολιόω
 • Active Meaning:
  • to deceive, use deceit, be guileful
 • Middle Meaning:
  • deal treacherously with
 • Forms:
  • δολιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δολιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐδολιοῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
δολιχός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long (space or time)
 • Forms:
  • δολιχήν Adj: Acc Sing Fem
δολίῳ
δολίων
δολίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: deceitfully, deceivingly, treacherously, craftily, deceptively, falsely
δόλον
δόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • stealth, trickery, cunning
  • deception
  • deceit, guile, subtlety, craft, treachery
δόλου
δολοῦν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δολόω
δολοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: δολόω
δόλους
δολοφονέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to slay by treachery
 • Forms:
  • δολοφονηθέντα
   • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
   • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
δολοφονηθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δολοφονέω
δολόω
 • Meaning: to deceive, beguile, falsify, handle deceitfully, ensnare, i.e., (figuratively) adulterate
 • Forms:
  • δολοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐδόλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δόλῳ
δόμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gift, a present, donation
 • Forms:
δόμασι, δόμασιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: δόμα
δόματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δόμα
δόματι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: δόμα
δόματος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: δόμα
δομάτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: δόμα
δόμημα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • building
 • Forms:
  • δομήματος Noun: Gen Sing Neut
δομήματος
δόμοι
δόμονδε
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • homeward, toward his own home
δόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • layer (of stones or bricks in a building)
  • course
δόμου
δόμων
δόντα
δόντας
δόντες
δόντι
 • Parse: Part: 2Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δόντος
 • Parse: Part: 2Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δόξα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • glory, approval, acclaim, approbation, esteem
  • brightness, splendour, radiance
  • reflection
  • external magnificence, splendour in appearance
  • fame, renown, honour
  • status of honour and distinction
  • an opinion which appears to be right or commonly held to be right
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδόξαδόξαι
GENδόξηςδοξῶν
DATδόξῃδόξαις
ACCδόξανδόξας
VOCδόξαδόξαι
δοξάζει
δοξάζειν
δοξάζεσθαί
δοξάζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δοξάζω
δοξαζέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάζηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάζητε
δοξαζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάζονται
δοξάζοντας
δοξάζοντες
δοξάζοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δοξάζω
δοξαζόντων
δοξάζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάζουσα
δοξάζουσι, δοξάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δοξάζω
δοξάζω
 • Active Meaning:
  • to glorify, extol, clothe in splendour
  • to praise, honour, magnify
  • to bring honour to, accord honour to
  • to accord splendour to
  • to express oneself with reverence over
 • Middle Meaning:
  • to pursue one's own honour or good reputation
 • Forms:
Present
 • δόξαιμι
  • Verb: Pres Imperativ Act 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • δοξαζόντων Verb: Pres Act Imperat 3rd Plur
 • δοξάζεσθαί Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δοξάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δοξάζειν Verb: Pres Act Infin
 • δοξάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δοξάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δοξαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • δοξάζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • δοξάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • δοξαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δοξάζονται Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • δοξάζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • δοξάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • δοξάζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • δοξάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • δοξάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • δοξάζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δοξάζουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • δοξάζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • δοξάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • δοξάζωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐδόξαζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐδόξαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐδόξαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • δοξάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δοξάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δοξασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • δοξασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • δοξασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • δοξάσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δοξάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δοξάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • δοξάσαι Verb: Aor Act Infin
 • δοξάσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • δοξάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • δοξάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δοξάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δοξασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • δοξασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • δοξασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δοξασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • δόξασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δοξασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • δοξάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • δοξάσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • δοξάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐδόξασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδοξάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐδόξασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδόξασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδόξασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδόξασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδοξάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδοξάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐδοξάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐδοξάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • δοξάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
 • δεδοξασμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • δεδόξασμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • δεδοξασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • δεδοξασμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • δεδοξασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • δεδοξασμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • δεδοξασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • δεδοξασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • δεδοξασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δεδοξασμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • δεδοξασμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • δεδοξασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • δεδόξασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δοξάζωμεν
δοξάζων
δοξάζωσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: δοξάζω
δόξαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: δόξα
δόξαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: δόξα
δόξαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δόξα
δόξαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: δοκέω
δόξαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: δοκέω
δόξαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δοκέω
δοξάντων
 • Parse #1:
  • Part: Fut Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to think, imagine
 • Root: δοξάζω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Imperf Act 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to expect
 • Root: δοκέω
δόξας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δόξα
δόξασα
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Part: Fut Act Nom Sing Fem
 • Root: δοξάζω
 • ——
 • Parse #2: Part: Aor Act Ind Nom Sing Fem
 • Root: δοκέω
δοξάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάσαντα
δοξάσας
δοξάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δοξάζω
δοξάσει
δοξάσεις
δοξάσῃ
δοξασθείς
δοξασθῇ
δοξασθῆναι
δοξασθήσεσθε
δοξασθήσεται
δοξασθήσομαι
δοξασθῆτε
δοξασθῶσι, δοξασθῶσιν
δόξασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • glory, splendour
  • an opinion, notion, conjecture
δοξασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: glorification
δοξάσομεν
δόξασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάσουσι, δοξάσουσιν
δοξαστόν
δοξαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • glorified, glorious
  • matter of opinion, conjectural
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Deut. 26:19
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
δοξάσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάσωμεν
δοξάσωσι, δοξάσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: δοξάζω
δόξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δόξειεν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δόξῃ
 • Parse #1: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δοκέω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δόξα
δόξης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δόξα
δόξητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: δοκέω
δοξικήν
δοξικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: glorious, splendid
 • Forms:
δοξοκόπος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • thirsting for notoriety or popularity
δοξοκοπῶν
δοξολογέω
 • Meaning: to glorify, praise, speak splendidly
 • Forms:
  • δοξολογοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
δοξολογία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • laudation, praise
 • Forms:
  • δοξολογίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
δοξολογίας
δοξολογοῦμεν
δόξουσι, δόξουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δοκέω
δόξω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: δοκέω
δοξῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: δόξα
δορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • skin (that has been removed from a body)
  • hide of an animal
  • scalp
 • Forms:
δοράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δορά
δόρασι, δόρασιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: δόρυ
δόρατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δόρυ
δόρατι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: δόρυ
δόρατος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: δόρυ
δορατοφόροι
δορατοφόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • spear bearer, bearing a long shield
  • bearing a spear
δοριάλωτον
δοριάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: captive of the spear, taken in war, taken by storm, taken by force of arms
 • Forms:
δοριαλώτους
δορκάδα
δορκάδες
δορκάδι
δορκάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fawn, little gazelle, silver ornament in shape of a deer
 • Note: Diminutive of δορκάς
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδορκάδιονδορκάδια
GENδορκαδίουδορκαδίων
DATδορκαδίῳδορκαδίοις
ACCδορκάδιονδορκάδια
δορκάδος
δορκάδων
δορκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a kind of deer, gazelle
  • Proper name: Dorcas
 • Forms:
δόρκων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • roe
  • ship
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Cant 2:17
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδόρκωνδόρκωες
GENδόρκωνοςδορκώνων
DATδόρκωνιδόρκωσι(ν)
ACCδόρκωναδόρκωνας
δόρκωνι
δόρυ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • spear (weapon)
  • shaft (of a goad)
  • wooden beam
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδόρυδόρατα
GENδόρατοςδοράτων
DATδόρατιδόρασιν
ACCδόρυδόρατα
δορυφορέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to act as a bodyguard; to serve as a bodyguard
 • Forms:
  • δορυφορούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • δορυφοροῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
δορυφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bodyguard, guard kept over
  • company of spearmen
 • Forms:
δορυφορίας
δορυφόροι
δορυφόροις
δορυφόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: spear-bearer, guard, spearman
δορυφορούμενος
δορυφοροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δορυφορέω
δορυφόρων
δός
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δίδωμι
δόσει
δόσεσιν
δόσεως
δόσιν
δόσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gift portion
  • act of giving
  • grant, benefit, allowance
δότε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δίδωμι
δοτέον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δοτέος
δοτέος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • given
 • Forms:
  • δοτέον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
δότην
δότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who gives, giver, dispenser
 • Forms:
δοτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: δοτός
δοτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • granted as a gift
  • offered
 • Forms:
δότω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δότωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
δουκηνάριος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ducenarius, official receiving salary of 200,000 sesterces
δοῦλα
δουλαγωγέω
 • Note: uncontracted form
 • Meaning: to enslave, bring into subjection, subdue, be a slave-driver
 • Forms:
  • δουλαγωγῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
δουλαγωγῶ
δοῦλαι
δούλας
δοῦλε
δουλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • slavery, service, bondage
  • spirit of slavery
  • service rendered
  • servitude
 • Forms:
δουλείᾳ
δουλείαν
δουλείας
δούλευε
δουλεύει
δουλεύειν
δουλεύετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δουλεύω
δουλευέτωσαν
δουλεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: δουλεύω
δουλεύοντας
δουλεύοντες
δουλεύοντος
δουλεύουσι, δουλεύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δουλεύω
δουλεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δουλεύω
δουλεύσαντες
δουλευσάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen plur Masc/Neut
 • Root: δουλεύω
δουλεύσασα
δουλεύσατε
δουλευσάτω
δουλευσάτωσαν
δουλεύσει
δουλεύσεις
δουλεύσετε
δουλεύσῃ
δουλεύσῃς
δουλεύσητε
δουλεύσομεν
δούλευσον
δουλεύσουσι, δουλεύσουσιν
δουλεύσω
δουλεύσωμεν
δουλεύσωσι, δουλεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: δουλεύω
δουλεύω
 • Meaning:
  • to be a slave, be subjected, be in bondage, be enslaved, enslave
  • to perform the duties of a slave
  • to serve
 • Forms:
Present
 • δούλευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • δουλεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δουλεύειν Verb: Pres Act Infin
 • δουλεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • δουλεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δουλευέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • δουλεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • δουλεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • δουλεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • δουλεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • δουλεύουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • δουλεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δουλεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐδούλευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐδούλευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • δουλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δουλεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δουλεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • δουλεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δουλεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δουλεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • δουλεύσω Verb: Fut /Subj Ind 1st Sing
Aorist
 • δουλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • δουλεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • δουλευσάντων Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • δουλευσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • δουλεύσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • δουλεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δουλευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • δουλευσάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
 • δουλεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δουλεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δουλεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δούλευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δουλεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • δουλευσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • δουλευσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐδούλευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδουλεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐδούλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδούλευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδουλεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐδούλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδούλευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • δεδουλευκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • δεδουλευκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • δεδούλευκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • δεδουλεύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
δουλεύων
δούλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a female slave, handmaid, bondwoman
  • a submissive and respectful woman
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδούληδοῦλαι
GENδούληςδουλῶν
DATδούλῃδούλαις
ACCδούληνδούλας
VOCδούληδοῦλαι
δούλῃ
δούλην
δούλης
δουλικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: servile, of/for a slave
 • Forms:
  • δουλικῶν Adj: Gen Plur MFN
δουλικῶν
δοῦλοι
δούλοις
δοῦλον
δοῦλος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • slavish, servile, subject
 • Substantival Meaning:
  • a male slave, bondman, servant
  • a submissive and respectful person
δούλου
δούλους
δουλοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δουλόω
δουλόω
 • Active Meaning:
  • to enslave
  • to make a slave of (someone)
 • Middle Meaning:
  • to make subject to oneself
  • to enslave
 • Passive Meaning:
  • to be enslaved
 • Forms:
Present
 • δούλωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • δούλωσιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • δουλοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐδουλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • δουλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • δουλῶσαι
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • δουλώθεντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • δουλωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐδουλώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐδούλωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδούλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • δεδουλῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • δεδουλωμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • δεδουλωμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • δεδουλωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • δεδούλωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δούλῳ
δουλώθεντες
δουλωθῆναι
δούλων
δουλῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: δουλόω
δούλωσι, δούλωσιν
δούλωσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: enslavement
 • Forms:
δουλώσουσι, δουλώσουσιν
δοῦναι
δούς
δοῦσα
δοχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a holder, container
δοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • feast, banquet, a reception, i.e., convivial entertainment
  • a reception area for entertaining guests
  • a receptacle
 • Forms:
δοχήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δοχή
δοχθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to expect
 • Root: δοκέω